Școala Gimnazială Mihai Vodă, Sat Pleașa,

Comuna Bucov, Județul Prahova

Nr.  1493/30.10.2018

CAPITOLUL I – DISPOZITII GENERALE

Art. 1. (1) Codul de conduita a personalului Scolii Gimnaziale „Mihai Vodă”, Sat Pleașa, denumit în continuare cod de etică și conduita, reglementeaza normele de conduita profesionala a
personalului care lndeplineste functia de cadru didactic sau didactic auxiliar.

 • Normele de conduita profesionala prevazute de prezentul cod de conduita sunt
  obligatorii pentru cadrele didactice din cadrul institutiilor de lnvatamant preuniversitar,
  încadrat in baza prevederilor Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicat, cu exceptia
  persoanelor alese sau numite politic.

Art. 2. Scopul acestui Cod etic este acela de a promova standardele necesare pentru
angajatii Școlii Gimnaziale „Mihai Vodă’, sat Pleașa in vederea impiedicarii activitatilor ce
contravin legilor si reglementarilor legale care guverneaza activitatea de educatie a
elevilor inscrisi in scoala si pentru a promova un comportament corect din punct de
vedere etic, inclusiv pentru a solutiona conflicte de interese personale si/sau profesionale
ale angajatilor institutiei.

Codul etic este obligatoriu si se aplica intregului personal al Școlii Gimnaziale
„Mihai Vodă”, sat Pleașa. De asemenea, organizatia furnizoare de educatie impune fiecarui angajat un comportament adecvat, care sa respecte principiile promovate de prezentul cod etic. Art. 3. – Respectarea prevederilor prezentului cod reprezinta o garantie a cresterii calitatii si prestigiului invatamantului preuniversitar, scop posibil de atins prin intermediul urmatoarelor obiective: a)mentinerea unui grad inalt de profesionalism in exercitarea atributiilor personalului didactic; b)cresterea calitativa a relatiilor dintre partile implicate in actul educational; c)eliminarea practicilor inadecvate si imorale ce pot aparea in mediul educational preuniversitar; d)cresterea gradului de coeziune a personalului implicat in activitatea educationala; e)facilitarea promovarii si manifestarii unor valori si principii aplicabile in mediul scolar preuniversitar, inserabile si in spatiul social; f)sensibilizarea opiniei publice in directia sustinerii valorilor educatiei.

CAPITOLUL II – VALORI, PRINCIPII §I NORME DE CONDUITA

Art. 4. – Personalul didactic trebuie sa isi desfasoare activitatea profesionala in conformitate cu urmatoarele valori si principii:

 a)impartialitate si obiectivitate;

b)independenta si libertate profesionala;

c)responsabilitate morala, sociala si profesionala; d)integritate morala si profesionala; e)confidentialitate si respect pentru sfera vietii private;

f)primatul interesului public;

 g)respectarea si promovarea interesului superior al beneficiarului direct al educatiei; Lex2014 www.program-legislativ.ro ETO, tel. 0256-487402 Pag. 2 / 4

h)respectarea legislatiei generale si a celei specifice domeniului;

 i)respectarea autonomiei personale;

 j)onestitate si corectitudine;

k)atitudine decenta si echilibrata;

 l)toleranta;

 m)autoexigenta in exercitarea profesiei;

n)interes si responsabilitate in raport cu propria formare profesionala, in cresterea calitatii activitatii didactice si a prestigiului unitatii si institutiei de invatamant preuniversitar, precum si a specialitatii, domeniului in care isi desfasoara activitatea;

 o)implicare in procesul de perfectionare a caracterului democratic al societatii.

 1. respingerea conduitelor didactice inadecvate.

(2) Principiile adoptate la nivelul Școlii Gimnaziale „Mihai Vodă”, sat Pleașa se realizeaza prin:

 • Respectarea legilor si reglementarilor in vigoare precum si a regulamentelor adoptate la
  nivelul institutiei;
 • Imbunatatirea continua a mediului organizational al scolii si minimalizarea riscurilor
  asociate acestui mediu;
 • Protejarea informatiilor confidentiale, a celor referitoare la drepturile de proprietate,
  precum si acelor referitoare la beneficiarii si partenerii educationali;
 • Protejarea si folosirea corespunzatoare a bunurilor institutiei;
 • Tratarea angajatilor cu respect si protejarea drepturilor omului;
 • Abordarea conflictelor de interese;
 • Promovarea unui climat de corectitudine, integritate, acuratete, operativitate si
  lizibilitate in mtocmirea programelor, planurilor, rapoartelor, analizelor, informarilor sau
  a altor comunicari de natura publica;
 • Sprijinirea unei atitudini pozitive fata de informarea imediata despre orice dovada de
  comportament ilegal sau in afara eticii.

Art. 5.  – În relațiile cu educabilii, personalul didactic are obligația de a cunoaște, respecta și aplica un set de norme de conduită, bazate pe valorile și principiile expuse la Art. 4, pentru:

 1. ocrotirea sănătății fizice, psihice și morale a educabililor prin:

 a1) supravegherea pe parcursul activităților desfășurate în unitatea de învățământ, cât și în cadrul celor organizate de unitatea de învățământ în afara acesteia

a2) monitorizarea, semnalizarea și interzicerea agresiunilor verbale și/sau fizice și a tratamentelor umilitoare/degradante asupra educabililor;

a3) asigurarea protecției fiecărui educabil, prin denunțarea formelor de violență verbală/fizică exercitate asupra acestora, a oricărei forme de discriminare, abuz, neglijență sau de exploatare a acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;

a4) combaterea oricăror forme de abuz;

 a5) interzicerea hărțuirii sexuale și a relațiilor sexuale cu educabilii;

b) eliminarea oricăror activități care generează corupție:

b1) fraudarea examenelor;

 b2) solicitarea, acceptarea sau colectarea de către personalul didactic a unor sume de bani, cadouri sau prestarea anumitor servicii de interes privat pentru cadrul didactic, în vederea beneficierii de către educabili de tratament preferențial ori sub amenințarea unor sancțiuni, de orice natură ar fi acestea;

b3) traficul de influență și favoritismul;

b4) oferirea de meditații contra cost, cu proprii educabili, prin constrângere;

c) asigurarea egalității de șanse și promovarea principiilor educației incluzive;

d) susținerea demnității și recunoașterea meritului personal al fiecărui educabil.

Art. 6. – In relatiile cu parintii si cu reprezentantii legali ai beneficiarilor directi ai educatiei, personalul didactic respecta si aplica norme de conduita prin care se asigura:

 a)stabilirea unei relatii de incredere mutuala si de comunicare;

 b)respectarea confidentialitatii informatiilor, a datelor furnizate si a dreptului la viata privata si de familie;

c)neacceptarea primirii de bunuri materiale sau sume de bani pentru serviciile educationale oferite, in conditiile art. 5 lit. b) pct. (ii);

d)recomandarea de auxiliare curriculare sau materiale didactice, cu precadere a celor deschise si gratuite, fara a impune achizitionarea celor contra cost.

Art. 7. – (1) Relatiile colegiale ale personalului didactic se bazeaza pe respect, onestitate, solidaritate, cooperare, corectitudine, toleranta, sprijin reciproc, confidentialitate, competitie loiala.

(2) In activitatea profesionala, personalul didactic evita practicarea oricarei forme de discriminare si denigrare in relatiile cu ceilalti colegi si actioneaza pentru combaterea fraudei intelectuale, inclusiv a plagiatului.

 Art. 8. – Personalul didactic care indeplineste functii de conducere, de indrumare si de control sau care este membru in consiliul de administratie al unitatii de invatamant sau al inspectoratului scolar respecta si norme de conduita manageriala prin care se asigura:

 a)promovarea standardelor profesionale si morale specifice;

b)aplicarea obiectiva a reglementarilor legale si a normelor etice;

 c)evaluarea obiectiva conform atributiilor, responsabilitatilor si sarcinilor de serviciu din fisa postului;

d)prevenirea oricarei forme de constrangere sau abuz din perspectiva functiei detinute; e)prevenirea oricarei forme de hartuire, discriminare a personalului didactic si a beneficiarilor directi ai educatiei.

Art. 9. In relatia cu institutiile si reprezentantii comunitatii locale, persoanele
responsabile cu instruirea si educatia, vor respecta si aplica urmatoarele norme de
conduita:

 1. colaborarea si parteneriatul cu institutiile/reprezentantii comunitatii locale vor avea in
  vedere asigurarea sprijinului reciproc, in scopul furnizarii unor servicii educationale de

calitate;

 • colaborarea si parteneriatul cu organizatiile non-guvernamentale ce au ca obiect de
  activitate educatia vor avea in vedere asigurarea sprijinului reciproc, in scopul furnizarii
  unor servicii educationale de calitate;
 • responsabilitate si transparenta in furnizarea de informatii catre institutiile de stat in
  protejarea drepturilor copilului, atunci cand interesul/nevoia de protectie a copilului

impun acest lucru;

 • parteneriatele cu agenti economici vor avea in vedere asigurarea sprijinului reciproc, in
  scopul furnizarii unor servicii educationale de calitate;
 • in realizarea colaborarii si a parteneriatelor cu institutiile/reprezentantii comunitatii
  locale, organizatiile non-guvernamentale si agentii economici nu se vor angaja activitati
  care sa conduca la prozelitism religios si partizanat politic, actiuni care pun in pericol
  integritatea fizica si morala a elevilor sau care permit exploatarea prin munca a acestora.

CAPITOLUL III – DREPTURILE SI OBLIGATIILE CADRELOR DIDACTICE

Art.10. Drepturile Profesorului:

 1. Corpul profesoral se bucura de toate drepturile legale stipulate in Legea Educatiei
  si in contractul de munca.
 2. Cadrele didactice au dreptul de a participa la activitati de perfectionare
  profesionala si in timpul anului scolar. In acest caz, cu acordul directorilor sau al
  Consiliului de Administratie, se va stabili durata absentei permise si conditiile de
  acoperire a orelor / materiei.
 3. Profesorii pot aduce la cunostinta directorilor sau a Consiliului de Administratie
  recomandarile, observatiile si doleantele lor, verbal sau in scris.

Art. 11.Îndatoririle profesorului:

Personalul didactic are obligatii și raspunderi care decurg din Legea Educa|iei și
din prevederile contractului de munca.

 1. Crearea atmosferei de lucru in timpul lectiilor, încurajand elevii la o comunicare
  loiala și dialog eficient, bazat pe respect reciproc.
 2. Evaluarea cunostintelor abilitatilor si competentelor elevilor se va face periodic,
  ritmic și printr-o varietate de mijloace, folosite cu obiectivitate și corectitudine,
  pentru a oferi elevilor posibilitati de afirmare a tuturor laturilor personalitatii
  acestora (inteligenta, imaginatie, spirit critic, sensibilitate). Profesorii trebuie sa
  informeze elevii despre modalitatile și criteriile de evaluare pe care le vor aplica.
 3. În perioada pregatirii pentru examene sau lucrari scrise, profesorul trebuie sa:
 4. fie disponibil de a ajuta elevii in pregatirea eficienta față de acele probe;
 5. creeze un mediu ce ar favoriza desfa§urarea corecta §i deschisa a testului
  /examenului;
 6. evaluand si apreciind elevul, sa estimeze cu grija si corespunzator
  raspunsurile elevului.
 7. Cadrele didactice au obligatia morala de a efectua in afara normei: pregatirea
  suplimentara a elevilor.
 8. Fiecare cadru didactic are obligația de a efectua cel puțin o data pe saptamana
  serviciul pe scoala, in funcție de graficul stabilit.
 9. Unele cadre didactice dețin si funcția de diriginți. Sarcinile diriginților sunt
  stabilite prin acte normative.
 10. Cadrele didactice care au calitatea de diriginte vor conlucra cu parinții prin:
 11. ședințe cu parintii (cel puțin 3 pe semestru);
 12. vizite la domiciliu;
 13. întâlniri individuale;
 14. întâlniri comune diriginte – parinte – elev – cadre didactice;
 15. consultatii periodice in ziua si ora stabilita de comun acord.
 16. Dirigintii, cadrele didactice vor organiza, coordona activitatea cultural-artistica,
  distractiva, programul de excursii al elevilor.
 17. Profesorii diriginti au obligatia sa organizeze activitati care sa contribuie la
  formarea unitatii colectivelor pe care le conduc.
 18. Cadrele didactice au obligatia, prin conlucrarea cu elevii, sa contribuie la
  pastrarea bunurilor scolii.
 19. Cadrele didactice, care detin functia de sefi de catedra /comisie, raspund de
  coordonarea întregii activitati a catedrei/comisiei si isi desfasoara activitatea pe
  baza unui plan de munca.
 20. Activitatea didactica va fi sprijmita de personalul didactic auxiliar.
 21. Activitatea si programul laborantului se stabileste in cadrul catedrei de
  specialitate.
 22. Biblioteca scolii va functiona conform programului stabilit. Bibliotecarul va
  populariza, prin intermediul cadrelor didactice si prin activitatea la orele de
  dirigentie, fondul de carte.Activitatea institutiei este organizata conform programului stabilit de comun
  acord cu elevii si pe baza Regulamentului de ordine interioara al scolii.
 23. Sistemul informational in scoala va fi asigurat prin:
 24. serviciul secretariat;
 25. informatician;
 26. profesorul de serviciu;
 27. internet.

În cadrul Consiliului de Administratie, comisia dirigintilor si la nivelul catedrelor
vor fi comunicate sarcinile si hotararile organelor ierarhice.

 1. Pentru rezolvarea unor probleme personale stringente, angajatii scolii se pot invoi
  conform legii si in urmatoarele conditii:
 2. prin suplinirea cu cerere;
 3. concediu fara plata in conditiile legii.

Art.12 Prezentul Cod face distinctia intre încălcarea neintentionata si cea intentionata a
prevederilor sale.

 • In cazul incalcarii neintentionate a prevederilor codului, fapt dovedit in urma anchetei
  si audierilor comisiei de etica, persoana in cauza va fi consiliata cu privire la intelegerea
  situatiei de incalcare a principiilor codului de etica si, respectiv, va fi sprijinita pentru
  concilierea amiabila cu partea reclamanta.
 • In cazul incalcarii intentionate a prevederilor codului, fapt dovedit in urma anchetei si
  a audierilor in comisia de etica, aceasta din urma poate initia urmatoarele masuri, in
  functie de gradul de incalcare a prevederilor Codului, de repetarea comportamentului
  respectiv, precum si in functie de punctul de vedere al Consiliului Profesoral sau al altor
  organisme precum, Consiliul Reprezentativ al Parintilor, Consiliul Școlar al Elevilor:
 • concilierea amiabila cu partea reclamanta;
 • atentionarea colegiala in cadrul comisiei de etica si informarea Consiliului de
  Administratie al unitatii de invatamant, pentru luarea in considerare a neconformarii
  persoanei respective cu prevederile codului;
 • propunerea de includere a persoanei respective intr-un program de remediere
  comportamentala, prin consilierea si monitorizarea sa pe o perioada decisa de catre
  Consiliul de Administratie al unitatii de invatamant;
 • aplicarea de sanctiuni, in conformitate cu legislatia in vigoare.

CAPITOLUL IV – DISPOZITII FINALE

Art. 13. Prezentul cod etic este obligatoriu pentru intregul personal al Școlii Gimnaziale
„Mihai Vodă”, sat Pleașa. Orice incalcare a prevederilor lui va face obiectul analizelor in cadrul
Consiliului de Administratie al institutiei.

Art. 14. Prezentul Cod nu se substituie legilor si regulamentelor in vigoare din domeniul
educatiei si nici nu poate contraveni acestora.

Art. 15. El va fi adus la cunostinta, pe baza de semnatura, tuturor angajatilor institutiei in
cadrul unui instructaj. Orice modificare aparuta va fi prezentata personalului scolii.

Art. 16. Prezentul Cod etic si conduita profesionala a fost intocmit in baza urmatoarelor
reglementari legislative:

 • Legea nr. 53/2003, republicata – Codul Muncii;
 • Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011 (*actualizata*) Educatiei Nationale.
 • OMEN 5144/26 .09.2013-cu privire la strategia anticoruptie in sectorul
  educational
 • OMEN 5115/2014-Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor din
  lnvatamantul preuniversitar.

DIRECTOR,

prof. Puiu Matei Nicolae