Școala Gimnazială Mihai Vodă, Sat Pleașa

Comuna Bucov, Județul Prahova

Nr.1968/22.10.2019

CUPRINS:

I.RETEAUA   UNITATILOR DE   INVATAMANT CARE AU FUNCTIONAT

1.1. Reteauna unitătilor de învătământ de stat in anul școlar 2018-2019

1.2. Efectivele şcolare

INDICATORI  DE CALITATE A  I NVATAMANTULUI

II. I Situaţia la învăţătură in anul şcolar 2018-2019

II. 2 Starea disciplinară a elevilor

III. RESURSE UMANE (cadre didactice, cadre didactice auxiliare) existente in unităţile de învăţământ. Formare profesională.

III. 1    Resurse umane

III. 2.   Formarea  şi dezvoltarea profesională

III. 2.1. Formarea continuă a personalului didactic prin CCD

III. 2.2 Formarea si dezvoltarea  profesională  prin ISJ.

IV. RESURSE FINANCIARE SI MATERIALE

IV.1 Resurse financiare.

IV.2 Resurse materiale.

V. MANAGEMENTUL UNITATILOR DE INVATAMANT

V.l. Realizarea documentelor de proiectare manageriala

V.2. Analiza activităţii  desfăşurate de conducerea unităţii

VI PROCESUL DE INVATAMANT

VI.1 Analiza activitatii pe comisii metodice.

VII. EDUCATIA PERMANENTA

VII.1. Activitatea educativă.

VII.2. Activitatea extraşcolară

VII.4. Perspective in educatia permanentă, proiecte in derulare, parteneriate.

VIII. RELATII DE COLABORARE, RELATII CU PUBLICUL, IMAGINE,

COMUNICARE

I. RETEAUA UNITATIILOR DE INVATAMANT CARE AU FUNCTIONAT IN  ANUL SCOLAR 2018-2019

II.1. Reteauna unitătilor de învătământ de stat in anul şcolar 2018-2019

În anul școlar 2018-2019 SCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI VODĂ , SAT PLEAȘA, comuna Bucov – unitate de invatamant cu personalitate juridica a avut in subordine structurile:

Grădinița Nr.1 Pleașa, cu trei grupe de preșcolari și Grădinița Nr. 2 Pleașa, cu două grupe de preșcolari.

La  ciclul primar avem 7 clase, iar la cel gimnazial 7 clase.

II. 2. Efectivele şcolare

Planul de scolarizate pentru anul scolar 2017-2018 s-a realizat in conformitate cu  Metodologia privind fundamentarea cifrei de scolarizare si stabilitea retelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat.

Planul de şcolarizare a fost realizat aproximativ in structura aprobata de Inspectoratul Scolar al Judeţului Prahova, astfel:          

Învățământ preșcolar:

Nr. crt. Unitatea de învățământ Număr de grupe Nr. de copii înscriși la început de an șc. Nr. de copii la sfârșitul anului scolar
1 Grădinița Nr. 1 Pleașa 3 60 60
2 Grădinița Nr. 2 Pleașa 2 32 30
Total 90

La Grădinița Nr. 1 Pleașa a plecat un copil și a venit unul, prin schimbarea domiciliului părinților.

La Grădinița Nr. 2 Pleașa a venit un copil la grupa mijlocie-mică.

In anul școlar trecut situația a fost asemănătoare:

Nr. crt. Unitatea de învățământ Număr de grupe Nr. de copii înscriși la început de an șc. Nr. de copii la sfârșitul sem. I
1 Grădinița Nr. 1 Pleașa 3 61 65
2 Grădinița Nr. 2 Pleașa 2 30 29
Total 94

Invăţământ primar

Nr. Crt. Unitatea de invăţământ Număr de clase Nr de copii înscrisi la început. de an șc. Nr. de copii la sf. Sem.I/la sfarsit de an
1 Scoala Gimnazială “Mihai Vodă” Pleașa 7 159 162/162

Au plecat 2 elevi(la clasa I și a IV-a A, și au venit 5 elevi

Comparativ cu anul școlar 2017-2018:

Nr. Crt. Unitatea de invăţământ Număr de clase Nr de copii înscrisi la început. de an șc. Nr. de copii la sf. Sem.I
1 Scoala Gimnazială “Mihai Vodă” Pleașa 8 177 183

La învătățântul primar am scăzut cu o clasă și 21 de elevi

Invăţământ gimnazial Invăţământ gimnazial

Nr. Crt. Unitatea de invăţământ Număr de clase Nr de copii înscrisi la înc. de an Nr. de copii la sf. Sem. I/la sfarit de an
1 Scoala Gimnazială “Mihai Vodă” Pleașa 7 142 143/142

A venit un elev la clasa a VI-a, care a și plecat în sem. al II-lea

Anul școlar trecut am avut următoarea situație:

Nr. Crt. Unitatea de invăţământ Număr de clase Nr de copii înscrisi la înc. de an Nr. de copii la sf. Sem. I
1 Scoala Gimnazială “Mihai Vodă” Pleașa 6 122 122

Am crescut cu o clasă la gimnaziu și tot 21 de elevi ca număr. Pe ansamblu, la cele trei cicluri(preșcolar, primar și gimnazial) avem cam  aceleași efective ca anul școlar trecut.

Procesul de cuprindere a copiilor în clasa pregătitoare şi clasa I

Comisia la nivel de unitate cu personalitate juridică  pentru coordonarea activităţilor privind cuprinderea copiilor in clasa pregatitoare şi clasa I a  desfăşurat in condițtii bune întregul proces.

Realizarea recensământului

Recensământul s-a realizat în perioada prevăzută de calendar, informarea cu privire la importanţa datelor colectate asupra întregului proces de înscriere în aplicaţia www.înscriere.edu.ro cât şi a site-ului isj.ph.edu.ro. Mulțumim pentru efortul depus doamnelor profesor pentru învățământul preșcolar și doamnei secretar.

 II. INDICATORI DE CALITATE AI INVATAMANTULUI

II.1. SITUATIA LA INVATATURA IN ANUL SCOLAR 2018-2019, sem I

La sfârşitul semestrului I al anului şcolar 2018-2019, după încheierea situațiilor, promovabilitatea la nivelul unităţilor de învăţământ, pe niveluri de învăţământ, este următoarea:

Unitatea de învățământ Nivelul Procent de promovabilitate în sem. I/la sfarsitul anului scolar
Școala Gimnazială Mihai Vodă, Sat Pleașa primar 93,82%;    98,15%
gimnazial 93,00%; 98,59%

Anul școlar trecut, în sem. I aveam:

Unitatea de învățământ Nivelul Procent de promovabilitate în sem. I/la sfarsitul anului scolar
Școala Gimnazială Mihai Vodă, Sat Pleașa primar 97,81%  ; 98,15%
gimnazial 77,05%   ;98,59%

Clase cu un procent mai mic de promovare, dar care nu influențează situația școlară în viitor sunt clasa a VI-a, cu 6 corigenți și clasa a VIII-a A cu 3 corigenți; situația se poate îmbunătăți printr-o muncă susținută din partea elevilor, îndrumați de profesorii ce predau disciplinele respective; avem evidența nominală, pe disciplinele ce ridică probleme, avem grafic al orelor de pregătire suplimentară, avem profesori dispuși la eforturi suplimentare; ceea ce ne lipsește este dorința de efort mai mare din partea unor elevi, la care se adaugă mentalitatea că pot trece oricum, școala fiind condiționată de numărul de elevi necesari pentru existența fiecărei clase.

Avem și doi elevi cu situație școlară neîncheiată la clasa a III-a B, dar cărora li s-a încheiat situația în primele 4 săptămâni din sem. al II-lea: Lascu Maria Roberta, care a fost plecată întreg sem. I în Spania, cu părinții, frecventând cu regularitate cursurile acolo, pentru care, datorită faptului că fusese la noi la școală tot timpul, inclusiv în clasa a II-a am procedat la încheierea situației școlare în perioada celor 4 săptămâni din sem al II-lea; pentru cealaltă elevă, Gheorghe Rebeca Andreea, care a învățat la noi doar clasa pregătitoare, apoi a plecat cu părinții în Anglia, unde spune că a fost la școală, însă nu a putut aduce documente doveditoare am înscris-o ca audient și abia după echivalarea studiilor va putea fi trecută în catalog cu toate drepturile unui școlar, lucru ce se va întâmpla imediat ce avem viza doamnei inspector Camelia Stroe-Bibescu.

 Frecventarea gradinitei are un rol foarte important in evolutia copiilor, atât din punct de vedere al socializarii acestora, cât si al pregatirii lor pentru scoala. Cele mai profunde si durabile influente, care au si rezultate deosebite, se realizeaza in primii sase ani din viata copilului. De aici si necesitatea ca parintii si educatoarele sa asigure conditii favorabile de formarea si dezvoltarea deprinderilor, acestea fiind implicate in cele mai variate forme de activitate, in toate etapele de dezvoltare a copilului.

 II.2 Starea disciplinara a elevilor

Manifestarile de component agresiv au determinat, in anul scolar 2015-2016, o mai mare exigenta  in analiza si sanctionarea abaterilor disciplinare si a fenomenulni de absenteism de catre persoanele cu rol de decizie din unitatile scolare.

La nivel primar exista cazuri de abateri disciplinare in randul elevilor con£orm ROFUIP/20I5 art. 118 a-g: elevul Mitriță Andrei și elevul Stancu Iulian, ambii de la clasa a III-a A au creat cele mai mari probleme; mai sunt elevi cu note scazute la purtare, in cele mai multe situatii din cauza absentelor înregistrare.

Obiectivele care au stat la baza derularii activitatilor de prevenire si combatere a absenteismului si a manifestitrilor violente ale elevilor au fost:

– cunoașterea permanenta a absenteismului si a starii de siguranta existenta in unitatile scolare;

– identificarea formelor de manifestare a comportamentelor antisociale ale elevilor, in special a manifestarilor agresive;

 – cunoașterea de către elevi a prevederilor legale privind absenteismul si consecintele juridice asociate savarsirii de infractiuni sau alte fapte antisociale;

-reducerea numarului de elevi cu comportament violent, atat in calitate de victima cat si de autori;

III. RESURSE UMANE

III.1. Resurse umane

      La sfarsitul anului scolar 2016-2017, numarul total de posture didactice, dicactic auxiliar si nedidactic pe toate formele de finantare, este de29,97, din care:

Didactice:25,22

Didactic-auxiliare:2,25

Nedidactic:2,5

      În anul scolar 2018-2019, numarul total de posturi didactice, dicactic auxiliar si nedidactic pe toate formele de finantare, este de29,33, din care:

Didactice:24,58, în timp ce situația posturilor didactice auxiliare și nedidactice a rămas aceeași ca în anul școlar 2017-2018: nedidactic: 4; didactic auxiliar:0,75 norme.

III. 2. Formarea si dezvoltarea profesională

III. 2.1. Formarea si dezvoltarea profesionala prin ISJ. Formarea continua a personalului didactic prin CCD.

Conform politicilor MEN şi obiectivelor strategice ale ISJ Prahova în domeniul dezvoltării resurselor umane, CCD Prahova şi-a adaptat în anul şcolar 2017-2018, oferta de programe şi activităţi, încercând totodată să vină în întâmpinarea nevoilor de formare profesională a cadrelor didactice din şcoala.

Activităţile de formare continuă la nivelul Scolii Gimnaziale “Mihai Vodă”,Sat  Pleasa s-au desfăşurat conform Planului managerial.

Comisia pentru perfecţionare şi formare continuă – responsabil, prof Ioniță Paula Lucreția

IV. RESURSE FINANCIARE SI MATERIALE

IV. Resurse financiare

Costurile per elev – reprezintă un indicator de fundamentare a bugetului, care să asigure un sistem unitar de constituire a surselor de finanţare pentru fiecare unitate de invăţământ, astfel încât să se asigure condiţii cel putin decente de desfăşurare a procesului educativ.

În anul financiar 2016 s-au alocat pentru unităţile de învăţământ suma de 1553.23 mii lei din care: buget local: – cheltuieli de personal –alocat 1245.01 mii lei

Pentru anul 2017 finanțarea de baza a fost insuficientă, însă prin rectificarea ce s-a făcut la nivelul Consiliului Local al comunei Bucov am reușit să asigurăm plata integrală și la timp pentru tot personalul.

În anul 2018 finanțarea de bază-costul standard pe elev-a fos total insuficientă; având în vedere majorările salariale aplicate(25% din ianuarie, prin trecerea contribuțiilor în sarcina angajatului, dar și creșterea de 20% de la 1 martie 2018) în costul standard trebuia să se regăsească o creștere cu 45% față de 2017.În realitate, acesta a crescut cu 18%. Și atunci era clar că nu ne putem încadra în cheltuielile prognozate, avînd nevoie de suplimentare de la 1 458 de mii lei la 1 960 de mii de lei, avînd serioasedificultăți în asigurarea salariilor, cele două doamne, Bălan Marilena și Dumitru Rodica fiind nevoite să facă și să rectifice sumele în multe rânduri, chiar să pună bani din propriul salariu pentru ca nimeni să nu sufere, dumnealor fiind ultimele care si-au încasat salariul integral. 

Rechizite şcolare

            In anul scolar 2016- 2017, au fost achizitionate 80 pachete de rechizite pentru elevii claselor 0-VIII . Au fost distribuite pachete 27, diferenta de 55 de pachete vor fi distribuite în anul școlar 2017-2018, 2 pachete –diferența-fiind acoperita din stocul existent in unitatea scolara.

Beneficiarii acestui ajutor sunt elevii care provin din familii al caror venit mediu net lunar, pe membru de familie, realizat in luna iulie a fiecarui an, este de maximum 50% din salariul de baza minim brut pe tara.

În acest an școlar am acordat rechizite școlare celor care au primit bursă socială, care aveau dosare în acest sens, nemaifiind alte solicitări, în total          pachete.

Manuale scolare

Activitatea de evidență și comandă a manualelor școlare a fost coordonată de doamna profesoară Gheonea Mariana, care, împreună cu colegii din comisie și cu sprijinul doamnei secretar Dumitru Rodica au reușit să  întocmească și să trimită în termenele fixate de ISJ Prahova toate situațiile. Menționez că aproape toate manualele școlare au fost aduse în școală, la timp, de către mine de la magazia inspectoratului.

Nu am reușit să achiziționăm manuale de biologie și religie, clasa a VI-a, din cauza nedeschiderii platformei online la timp, iar inspectoratul nu ne putut ajuta.          

Asigurarea cu manuale scolare a fost facuta la timp, totuşi, s-au mentinut unele aspecte negative intâlnite şi în ceilalţi ani: numărul mic de manuale acordat la fiecare disciplină/an de studiu, însă trebuie să menționăm că școala nu are nicio vină.

Fiecare invăţător şi diriginte are obligaţia de a explica elevilor cum si de ce este necesar ca manualele sa fie păstrate în stare foarte bună, să ţină evidenţa acestora, să le recupereze la sfârşitul anului şcolar şi să le predea la bibliotecă.

Situaţia beneficiarilor Programului „Lapte si corn”

Conform OU 96/16.08.2002, privind acordarea de produse lactate si de panificaţie in sem. I al anului scolar 2018- 2019, au beneficiat de acest program copiii din învăţământul preuniversitar de stat si privat. În medie, in fiecare zi, au beneficiat de acest program 400 de elevi și preșcolari din unităţile noastre.

Burse — an scolar 2018-2019

In semestrul I, an scolar 2018-2019, au fost solicitate spre aprobare următoarele tipuri de burse:

– Burse sociale: lit “a” – 0+0= 0 (orfani)

                                      lit “c”  – lit.a.-8

lit c: 6 elevi

Elevi cu CES

Au beneficiat de acordarea acestui ajutor financiar in perioada septembrie-ianuarie, 2 elevi-Mihalache Raluca și Chiriță cu CES.

IV.2. RESURSE MATERIALE

Dotările au fost puține din cauza reducerii bugetului, conform ordinelor  primite, de către Primăria Bucov. Am reușit să schimbăm 3 uși la clasa I, clasa a VIII-aB și clasa a VI-a, să avem o scară de 2,5 m de aluminiu, să reparăm instalația electrică din mai multe clase.

Din cauza măririi prețului gazelor în luna martie ne mai trebuiau aproape 18 000de lei, atrăgându-ne atenția asupra folosirii eficiente a resurselor; datorită demersurilor făcute s-a reușit recuperarea sumei de 21 000 lei în urma reglării cu Societatea ENGIE Prahova.

V. MANAGEMENTUL UNITATII DE INVATAMANT

V.1. Realizarea documentelor de proiectare managerială :

La nivelul unităţii noastre, am conceput şi realizat documente de proiectare managerială: imbunăţătiri la Planul          de dzvoltare instituţională (2019-2023) şi planurile   manageriale (semestriale şi anuale) pornind de la motivarea activităţii prin identificarea punctelor tari şi a punctelor slabe ale organizaţiei în cadrul activităţii anterioare. Elaborarea acestor documente s-a bazat pe analiza riguroasă a activităţii desfăşurate de conducerea unităţii, în vederea stabilirii unor actiuni prioritare.Din păcate noul Plan de DEzvoltare Instituțională nu s-a realizat corespunzător:

 -nu s-a făcut mai întâi o analiză a stadiului realizării țintelor din vechiul PDI, iar noul proiect să continue, să dezvolte sau să corecteze prevederi din vechiul plan;

-s-au schimbat țintele propuse în cel anterior, fără a face o dezbatere cu toți factorii de decizie din școală;

-nu s-a făcut o estimare a cheltuielilor pentru realizarea obiectivelor prevăzute în fiecare țintă.

De aceea propunem ca noul PDI să fie realizat de o comisie ce va reuni specialiști/reprezentanți ai tuturor compartimentelor de lucru din școală, ai tuturor comisiilor metodice, de la toate nivelurile de pregătire a elevilor, reprezentanții părinților, ai autorităților locale și ai ONG-urilor. Noul Proiect trebuie lucrat pe echipe, cu sarcini și termene de realizare bine stabilite, care să pună în valoare capacitățile inovatoare ale întregului colectiv al școlii.

V.2. Analiza activităţii desfăşurate de conducerea unităţii

            Analiza anuală a fost realizată pe baza documentelor ce au fost scanate, depozitate și trimise la managerul ce răspundea de acest sector, reflectând  activitatea desfăsurată de conducerea şcolii. La nivelul unităii şcolare s-au procurat  toate materialele care contribuie la desfăsurarea optimă a activitătilor, precum si documente curriculare oficiale, manuale, auxiliare curriculare, mai puțin cărţi pentru bibliotecă şi aparatură auxiliară.

V.2.1 Organizarea compartimentelor, consiliilor, comisiilor s-a facut la inceputul anului scolar in cadrul sedintiei Consiliului profesoral si Consiliului de administratie, constatandu-se o permanenta preocupare a conducerii scolii pentru acest lucru, fiecare cadru didactic avand in cadrul Consiliului profesoral a anumita responsabilitate bine definită. De asemenea, Consiliul de administratie a fost alcatuit conform  OMEN 5079/2016 și a normativelor in vigoare cu responsabilitati precise ale fiecarui membru.

Consiliul clasei a fost constituit din totalitatea personalului didactic care preda la clasa respectiva si un parinte delegat al Comitetului de parinti al clasei.

Consiliul reprezentativ al parintilor a fost format din presedintii Comitetelor de parinti ai fiecarei clase. In cadrul scolii noastre s-au constituit catedre/comisii metodice si comisii de lucru cu caracter permanent san temporar dupa cum urmeaza:

Comisii metodice: Educatoare, Invatatori, Comisia metodica a Diriginților, Comisia „Limba si comunicare”, Comisia „Matematica si Stiinte”, Comisia “Om și societate”,  Comisia peutru evaluarea si asigurarea calitatii, Consiliul pentru curriculum, CSSM, Comisia pentru situatii de urgenta si de aparare civila, Comisia de inventariere anuala a patrimoniului, Comisia de prevenire si combatere a violentei s.a.

In cadrul catedrelor/comisiilor metodice, sefii acestora au delegat membrilor respectivi sarcini exacte care au fost indeplinite in timpul prevazut. Au fost întârzieri în predarea documentelor curriculare de proiectare, peste data fixată de comun acord, chiar peste data de 1 octombrie 2018.

Am monitorizat si controlat activitatea in cursul acestui an scolar, urmărind eficientizarea tuturor componentelor, comisiilor si compartimentelor scolii, astfel incat aceasta să reuseasca printr-un efort comun si permanent, realizarea obiectivelor si competentelor propuse. Toate activitățile s-au desfășurat conform programelor de activitate, pe semestre, ale consiliilor și comisiilor metodice și de lucru.

V.2.2. Repartizarea responsabilităților s-a facut in urma discutarii fisei postului a fiecărui cadru didactic in cadrul sedintei Consiliului profesoral, la inceputul anului scolar.

V.2.3. Organizarea timpului

Schemele orare s-au stabilit pentru fiecare clasa in funcție de planul cadru de învățămant și de particularitățile clasei. In întocmirea orarului s-a ținut seama de curba oboselii elevilor, în decursul unei zile, dar și in decursul unei săptămani, de gradul de solicitare al disciplinelor, urmărindu-se repartizarea judicioasa a acestora pe zile și pe ore. Cursurile s-au desfășurat in două schimburi: de dimineață- ciclul primar, iar după-amiaza – ciclul gimnazial.

Eficiența personalului si a elevilor s-a realizat prin utilizarea adecvata a resurselor de timp in cadrul unui program orar bine stabilit.

V.2.4. Monitorizarea intregii activitati

S-au monitorizat, controlat si evaluat activitatile privind:

– calitatea intocmirii documentelor de planificare si depunerea lor la termen;

– completarea la termenul stabilit a documentelor scolare oficiale;

– structurarea schemei orare si  respectarea acesteia;

– completarea condicii de prezenta;

– arhivarea si securizarea documentelor scolare oficiale;

-respectarea parcurgerii planificarilor/programelor;

-conducerea lectiilor conform proiectelor deja elaborate, astfel incat să se obțină maximum  de eficiență a lectiilor;

– calitatea și eficlența folosirii resurselor umane ale clasei si cele materiale ale scolii;

– notarea ritmica a elevilor ;

– respectatea criteriilor pentru temele pentru acasa;

– respectarea programului de pregatire suplimentare a elevilor cu dificultăți in invățare si de sfarsit de ciclu;

– analiza si eficienta consiliilor si comisiilor metodice;

– utilizarea Sistemului Educativ Informatizat;

– indeplinirea  responsabilităților la nivel de unitate;

– colaborarea cu familia si implicarea acesteia in viata scolii;

– activitatea extrascolară;

– formarea continuă a cadrului didactic;

– transmiterea la timp si corect a situațiilor si informațiilor solicitate si respectarea reglementărilor in vigoare;

-intocmirea situațiilor statistice ale elevilor la sfarsitul semestrului, a statelor de funcții și fiselor de incadrare;

-indeplinirea corespunzătoare a sarcinilor de serviciu stabilite prin fisa postului a personalului didactic auxiliar si nedidactic.

V.3. Activitatea de formare managerială

Directorul a participat la sedintele cu directorii organizate de ISJ Prahova, precum si la Cercurile desfasurate in unitatile scolare. A participat la cursuri de formare, obținând 54 CPT în acest an școlar, precum și peste 250 de ore de pregătire.

V.4. Plan de dezvoltare personală ca manager

Planurile manageriale semestriale şi anuale întocmite au vizat creşterea calităţii actului didactic, folosirea eficientă a resurselor umane şi materiale ceea ce constitute o premiză favorabilă pentru realizarea unei educaţii moderne, adecvate priorităţilor strategice ale proiectelor de dezvoltare instituțională şi ale planurilor de acţiune a şcolii.

V.5. Evaluarea calităţii managementului şcolar

Pe parcursul anului şcolar 2018-2019 membrii comisiei CEAC s-au preocupat de completarea dosarului comisiei urmărind documentaţia elaborată de Inspectoratul Scolar Judeţean si de A.R.A.C.I.P. şi de cunoasterea acesteia, de elaborare a unor proceduri pentru diverse activităţi, de întocmire a raportului anual de evaluare internă a calităţii.

Au colaborat cu managerul scolii, Consiliul de Administraţie, Consiliul şcolar al Elevilor, cadrele didactice, personalul nedidactic şi auxiliar,    impreună reuşind realizarea următoarelor obiective:

      -Cresterea educaţiei oferite de şcoală;

-Crearea competenelor cheie şi de dezvoltare a abilităţilor care să asigure succes profesional şi personal.

-Reaponsabil CEAC, prof. religie Manole Andreea Bianca, datorită programului de lucru- prezentă doar în două zile în școală, dar și a lipsei de experiență și a faptului că nu a fost sprijinită îndeajuns de cei din comisia sa nu a reușit să finalizeze raportul ce trebuia trimis la ARACIP, nu a reușit să alcătuiască și să pună la dispoziție colegilor întreg setul de proceduri, pentru diversele compartimente și să controleze, îndrume și evalueze îndeaproape activitatea din școală, practic neputând face asistențele ce erau necesare pentru a-și realiza misiunea.

PROCESUL DE INVATAMANT

VI.1. Analiza activităţii pe comisii metodice

Scoala Gimnazială„Mihai Vodă”, sat Pleașa funcţionează ca formă de învăţământ cu cursuri de zi şi acoperă cele trei niveluri specifice unei şcoli: preșcolar, primar şi gimnazial, in două schimburi. In anul şcolar anterior Planul cadru, componentă esenţiala a curriculum-ului naţional, a fost aplicat corect, urmarindu-se alocarea corecta a numărului de ore pentru toate disciplinele şi ţinându-se cont de orele care fac parte din trunchiul comun, precum şi de orele din CDS.

Pentru toate aceste discipline profesorii şi învăţătorii au intocmit programe speciale care au fost avizate de către inspectorii de specialitate.

Schemele orare au fost întocmite respectându-se numărul minim/maxim de ore prevăzute de documentele in vigoare si de spaţiul pe care îl avem la dispoziţie. De asemenea, in cadrul catedrelor şi a comisiilor rnetodice, la inceputul anului şcolar au avut loc dezbateri privind alegerea manualelor alternative care vor fi folosite, respectându-se lista manualelor aprobate de MEN.

Proiectarea activităţii în anul şcolar 2018-2019 a vizat dezvoltarea de competenţe şi însuşirea de cunoştinţe pe baza abordarii transdisciplinare şi transcurriculare a conţinuturilor programelor şcolare, mai ales prin orele de curriculum integrat ce au fost propuse de domnul profesor Chiță Ion-Educație pentru sănătate-Stil de viață sănătos la clasele a V-a și Ansamblu muzical-coregrafic, susținut de doamna profesoară Vasile Mădălina Alina, la clasa a VI-a. De asemenea, s-a tinut cont de reglementările în vigoare, precum şi de recomandăririle primite la consfătuiri.

Realizarea planificarilor calendaristice şi vizarea lor s-a realizat la timp, celelalte instrumente (proiectarea unităților de invăţare, proiectarea unor lecţii etc) se află în portofoliile fiecărui cadru didactic.

Toate cadrele didactice au parcurs materia programată ritmic, mai puțin la disciplina geografie, unde la 15 noiembrie doamna profesoară Hermi Ana Maria, din cauza absențelor repetate, motivate sau nemotivate, desfășurase doar câteva lecții de predare, mai puține de 5; aplicându-se şi metode activ- participative, la fiecare disciplină de învăţământ, conform planificărilor  calendaristice proiectate pe unităti de invăţare. Proiectarea didactică la nivelul fiecărei     clase s-a realizat ţinând cont de sistemul de relaţii şi dependente care există între obiective, conţinutul ştiinţific vehiculat, strategii de predate, invăţare şi evaluare, precum şi standardele de competenţă de la sfârşitul ciclului preșcolar, primar şi gimnazial. Metodele şi procedeele alese au vizat motivarea şi activizarea elevului, punerea lui în centrul activităţii de invaţare, formarea capacităţii de lucru.

Prin asistenţe la ore şi prin verificarea proiectarii didactice a fost controlată calitatea procesului instructiv-educativ. În această acţiune nu s-a reușit antrenarea responsabililor comisiilor metodice            din şcoală. In programul de asistenţă a fost cuprins in primul rând personalul didactic nou venit, personalul didactic înscris la examenul pentru obţinerea gradelor didactice, precum şi personalul didactic cu rezulatate remarcabile. Fiecare cadru didactic îşi organizează procesul de predare în aşa fel încât să faciliteze receptarea.

 1. ACTIVITATEA EDUCATIVĂ
 • Activitatea desfășurată în cadrul comisiei metodice a diriginților

Comisia metodică a diriginţilor a fost constituită la începutul anului şcolar 2018-2019 cu un efectiv de 14 cadre didactice. -7 diriginti ai cls.V-VIII si 7 prof . pentru înv. primar ai cls I-IV.

Obiectivele urmărite:

*Asigurarea cadrului legislativ specific activităţii educative şcolare şi extraşcolare.

*Abordarea complementară a dimensiunii curriculare cu cele cross-curriculare şi extracurriculare în proiectarea activităţii educative;

*Cunoasterea si studierea noii programe de dirigentie de la clasa a V si a manualului nou introdus din acest an scolar şi valorificarea elementului educativ în fiecare unitate de învăţare;

*Implementarea metodelor activ-participative pentru ridicarea calităţii rezultatelor învăţării;

*Creşterea vizibilităţii eficienţei activităţii educative şcolare şi extraşcolare prin prevenirea şi reducerea fenomenelor antisociale, de abandon şcolar, absenteism şi analfabetism;

*Redimensionarea orei de consiliere şi orientare şcolară din perspectiva valenţelor educaţiei de impact;

*Dinamizarea Consiliului elevilor prin inițierea și organizarea unor proiecte educative având drept scop implicarea și responsabilizarea unui număr cât mai mare de elevi;

*Optimizarea relației școală – familie.

În anul şcolar 2018–2019, profesorii diriginţi au urmărit ca, prin activitatea desfăşurată, să materializeze trăsăturile şi principiile consilierii şcolare, văzute ca un proces de dezvoltare şi prevenire, prin optimizarea modului în care elevul relaţionează cu şcoala, profesorii şi colegii.

Şedinţele Comisiei metodice a diriginţilor s-au ţinut conform graficului respectând tematica din Planul Operaţional al şcolii şi din Planului managerial al activităţii educative.

S-a realizat instruirea profesorilor diriginți cu privire la organizarea activităților educative școlare și extrașcolare, întocmirea documentelor, realizarea fișei psiho-pedagogice a elevilor și a altor documente necesare dirigintelui.

La orele de consiliere şi orientare s-au respectat planificările calendaristice, iar temele dezbătute au respectat  Programele de Consiliere şi Orientare şi particularităţile elevilor.  S-au utilizat   strategii didactice, în cadrul orelor de dirigenţie, astfel încât elevul să se poată exprima, să fie ascultat şi îndrumat eficient, s-au desfășurat ședințele cu părinții pe clase, în care s-au  prelucrat regulamentele școlare (cel general și cel de ordine interioară),  profesorii diriginţi au fost preocupaţi de dezvoltarea profesională continuă prin înscrierea la grade didactice şi cursuri de perfecţionare.

 În ultima săptămână a semestrului I și al II-lea s-au reunit Consiliile  claselor pentru a analiza situaţia la învăţătura şi disciplină a elevilor şi pentru a stabili, de comun acord, în ce situaţii şi în ce măsura trebuie aplicate sancţiuni elevilor. Diriginţii s-au preocupat ca la finele semestrelor cataloagele să fie complet şi corect întocmite, iar situaţiile disciplinare speciale să fie aduse la cunoştinţa părinţilor.

Activitatea educativă școlară și extrașcolară a fost complexă, s-a bazat pe o bună comunicare, activitățile desfășurate fiind tratate cu seriozitate și implicând un număr mare de elevi, cadre didactice, părinți și reprezentanți ai comunității locale. Informarea și îndrumarea elevilor și părinților acestora în vederea unei orientări socioprofesionale și integrări sociale optime s-a concretizat în cuprinderea unor teme specifice în cadrul orelor de dirigenție și a ședințelor cu părinții. Diriginții s-au implicat în buna organizare și desfășurare a serviciului pe școală și au militat pentru menținerea calității mediului școlar.

Puncte tari

 • Experienţă în domeniul activităţii educative şcolare şi extraşcolare;
 • Personal didactic calificat, cu competenţe necesare evaluării şi valorificării valenţelor educative
 • Diversitatea programului de activităţi educative la nivelul unităţii de învăţământ;
 • Majoritatea profesorilor diriginti s-a implicat in derularea activitatilor scolare si extrascolare.;
 • Multitudinea si diversitatea activitatilor extrascolare  in vederea afirmarii personalitatii scolii in plan comunitar;
 • Vizibilitatea actului educaţional în comunitate prin mediatizarea activităţilor extraşcolare şi extracurriculare (spectacole, concursuri, competiţii, blogul școlii );
 • Deschiderea oferită de disciplinele opţionale în conformitate cu interesele copiilor şi perspectivele de dezvoltare ale societăţii;
 • Relaţiile interpersonale (diriginte-elev, conducere-diriginţi, profesori-părinţi, profesori-profesori etc.) existente favorizează crearea unui climat educaţional deschis, stimulativ
 • Comisia diriginţilor organizează întâlniri cu reprezentanţi ai Poliţiei în scopul prevenirii delincvenţei juvenile
 • Întâlniri cu Consiliul reprezentativ al părinţilor, cu Comitetele de părinţi ale claselor, suplimentate de consultaţii individuale cu părinţii
 • Contactele cu diverse instituţii pentru realizarea unor activităţi extracurriculare (excursii tematice) introduc elevii în mediul comunitar şi contribuie la socializarea lor.

Puncte slabe

 • Spațiul insuficient în incinta şcolii pentru derularea unor activități extraşcolare;
 • Lipsa unor modalități de recompensare a elevilor pentru participarea la activitățile extraşcolare;
 • Caracterul extrașcolar al activităților implică un mare consum de timp
 • Resurse materiale limitate pentru participarea la excursii, iar microbuzul şcolar nu este disponibil decât unei clase/zi.

Oportunităţi

 • Iniţierea cadrelor didactice în managementul de proiect
 • Amplificarea dimensiunii europene prin accesarea noii generaţii de programe şi proiecte de cooperare internaţională
 • Valorificarea potenţialului creativ al elevilor prin iniţierea de noi proiecte educative şi asumarea de roluri
 • Deschiderea activităţii educative spre implicare şi responsabilizare  în viaţa comunităţii

Ameninţări

 • Modificari la nivelul comisiei ca urmare a mobilitatii cadrelor didactice;
 • Dezavantajul creat de programele şcolare încărcate care nu permit dezvoltarea componentei educative

Pentru anul scolar 2018-2019, ne-am stabilit o serie de obiective de realizat la nivelul scolii , prin activitatile educative stabilite.

Obiective:

 1. Diminuarea numărului de elevi cu note scăzute la purtare din cauza absenţelor sau a actelor de indisciplină;
 2. Descoperirea unor modalitati optime de folosire a competentelor in activitatile extracurriculare;
 3. Creşterea procentului de promovabilitate al Evaluarilor Naţionale față de cel obținut la simulare;
 4. Implicarea unui numar cat mai mare de elevi in activitatile scolii;
 5. Cunoasterea optiunilor elevilor privind petrecerea timpului liber;
 6. Optimizarea relaţiei scoală- familie;
 7. Diversificarea activităţii extracurriculare;
 8. Cresterea calitatii actiunilor educative din scoala;
 9. Conectarea şcolii la programe şi proiecte educaţionale, la nivel local, judeţean , naţional si international;
 10. Eficientizarea colaborarii scolii cu alte institutii implicate in buna functionare a societatii: CJRAE, Poliția, Biserica, Dispensarul uman, ONG-uri

ACTIVITATEA DIRIGINŢILOR.

 • Şedinţele Comisiei metodice a diriginţilor s-au ţinut conform graficului respectând tematica din Planul Operaţional al şcolii şi din Planului managerial al activităţii educative.
 • Instruirea prof. diriginti cu privire la organizarea activitatilor educative scolare si extrascolare, intocmirea documentelor, realizarea fisei psihopedagogice a elevilor si a altor documente necesare dirigintelui.
 • La orele de consiliere şi orientare s-au respectat planificările calendaristice iar temele dezbătute au respectat  Programele de Consiliere şi Orientare şi particularităţile eleviilor.
 • Utilizarea unor strategii didactice, în cadrul orelor de dirigenţie, astfel încât elevul să se poată exprima, să fie ascultat şi îndrumat eficient
 • S-au desfasurat sedintele cu parintii, pe clase, dupa un program afisat, în care s-au  prelucrat regulamentele scolare (cel general si cel de ordine interioara). 
 • S-au semnat contractele de parteneriat cu parintii si diferite institutii.
 • Profesorii diriginţi au fost preocupaţi de dezvoltarea profesională continuă prin înscrierea la grade didactice şi cursuri de perfecţionare.

În primul semestru al anului școlar 2018-2019 Comisia Metodică a educatoarelor a desfășurat o activitate bogată conform  planului managerial și graficului de activități aprobat in prima sedintă a Comisiei Metodice de la sfârșitul lunii septembrie, iar în semestrul al II-lea activitățile s-au canalizat pe dezvoltarea competențelorpractice de lucru și pe orientarea către nivelul următor de școlarizare. În cadrul ședințelor C.M.s-au elaborate planificări anuale pe teme de studii , s-au prezentat rezultatele evaluării inițiale, s-a dezbătut conținutul Scrisorii metodice pentru invățământul preșcolar 2018-2019, s-au prezentat referatele planificate și  probele de evaluare semestrială.

 •  In luna septembrie au participat la Consfătiurea cadrelor didactice unde au primit informații cu privire la completarea documentelor școlare, la portofoliul educatoarei, la structura anului școlar, etc.  de la Inspectorul de specialitate și de la responsabilul cercului pedagogic.
 •  La sfârșitul lunii septembrie in cadrul ședinței comisiei metodice au intocmit Planificările anuale pe teme de studiu și pe nivele de vârstă si au anlizat mai multe auxiliare de la diferite edituri pentru a le procura pe cele mai acesibile grupei .
 • In luna octombrie fiecare educatoare și-a prezentat Planificarea evaluarii inițiale pe cele două săptămâni, comportamentele urmărite, rezultatele și centralizatorul evaluării inițiale, precum și  dificultățile pe care le-a intâmpinat în desfășurarea probelor și testelor de evaluare.
 • Scrisoarea metodică pentru Învățământul preșcolar  2018-2019 a fost prelucrată și analizată pentru a fi cunoscută de toate educatoarele din unitate.
 • În luna noiembrie toate educatoarele din unitate au participat la Cercul pedagogic.
 • În luna decembrie d-na educatoare Mirea Camelia a prezentat referatul cu tema “ABC-ul parteneriatelor educationale” si d-na Cristea Monica a sustinut o activitate in echipa- confectionarea unor material legate de sarbatorile de iarna.
 •  În luna ianuarie d-na educatoare Rosu Tatiana a susținut referatul “Cu pasi marunti in lumea povestilor”, iar celelalte doamne au prezentat mape tematice.
 •  Un accent deosebit s-a pus și pe educația timpurie având în vedere faptul ca în acest an școlar în gradinița noastră avem foarte mulți copii sub trei ani, ceea ce presupune o mai mare atenție din partea educatoarelor grupelor mici  cu privire la adaptarea și integrarea lor in colectivitate.

Putem afirma că majoritatea cadrelor didactice din unitatea noastră, știu că munca adevărată a profesorului începe după terminarea orelor de curs. Proiectarea activității didactice se face realizând o concordanță între planificarea calendaristică, programa școlară, metodele de predare, manuale. În urma asistențelor la ore s-a constatat că sunt respectate normele metodologice de proiectare a unei unități de învățare, a unui demers didactic eficient. Schemele orare au respectat planurile cadru în vigoare.

În ceea ce priveşte desfăşurarea activităţilor extracurriculare s-au organizat :

-Programe artistice-serbări şcolare (Craciun, Ziua eroilor, sfârsit de an şcolar.

-Spectacol “Coboara toamna”-Natura in anotimpul toamna oglindita in opere literare si picturi

-Realizare de portofolii pe tema “Focul-prieten sau dusman?”

-Magazin literar-Moment inchinat lui Mihai Eminescu

-Concurs de povesti ilustrate

-Fantezii de primavara

-Expozitii cu felicitari pentru cei dragi

-“S.O.S padurea”

-Jocuri si concursuri specifice temei

-Adio gradinita!

-Serbare de sfarsit de an

În cadrul activităţilor curriculare, extracurriculare şi extraşcolare acţiunea pedagogică s-a centrat în egală măsură pe formarea capacităţilor intelectuale de bază, a atitudinilor şi comportamentelor dezirabile la copii, calitatea acestor performanţe asigurându -se prin utilizarea preponderentă a metodelor interactive, activ – participative precum şi prin raportarea problematicii la experienţele copiilor.

S-au dezbătut la şedinţele comisiei metodice teme de actualitate, care facilitează optimizarea desfasurarii procesului instructiv-educativ:

 • SEPTEMBRIE:
  • Analiza activitatii comisiei metodice, an 2017-2018
 • OCTOMBRIE:
  • Planificarea activitatilor din cadrul comisiei metodice –an scolar 2018-2019
  • Repartizare  responsabilitatilor membrilor in cadrul comisiei metodice.
 • NOIEMBRIE:
  • Cerc pedagogic
 • DECEMBRIE:
  • Referat “Activitati integrate si eficienta lor in gradinita’’ Prof.iMnv.presc.Cristea Monica
  • Activitate ‘’Iarna anotimpul bucuriilor’’ Prof. inv. presc.Mirea Camelia
 • IANUARIE:
  • Referat-“Dezvoltarea abilitatilor socio-emotionale la prescolari”-Prezentare Power-point    Prof.inv.pres.Alexe             Paraschiva          
  • Activitate demonstrativa Ed.Rosu Tatiana –gr.mare
 • MARTIE:
  • Cerc pedagogic
 • APRILIE:
  • Activitate demonstrativa’’Prietenii primaverii’’ – grupa mijlocie-Prof.inv.presc.Alexe Paraschiva
  • Referat “Necesitatea aplicari proiectelor in invatamantul prescolar’’Ed.Rosu Tatiana
 • MAI:
  • “Activitate demonstrativa” – grupa mare – Prof. Inv. Presc. Cristea Monica
  • Referat “Posibilitati si modalitati de organizare la prescolari’’ – Prof. inv. presc. Mirea Camelia
 • IUNIE:
  • Masa Rotunda: “Exemplificare de probe de evaluare finala’’ – Toate educatoarele
  • Referat “Posibilitati de optimizare a evaluarilor prin abordarea interdisciplinara’’ – Prof. inv. presc. Alexe Paraschiva

Fiecare cadru didactic are o mapă a educatoarei care a cuprins: planuri cadru pentru fiecare clasă, programele şcolare în vigoare, schema orară, planificarea calendaristică şi proiectarea unităţilor de învăţare, fişe de lucru şi teste de evaluare predictivă, sumativă şi formativă.

Pentru obţinerea unor rezultate deosebite la invăţătură şi disciplină s-a menţinut o relaţie permanentă între părinţi şi cadrele didactice, între cadre didactice şi echipa managerială.

În cadrul comisiei metodice a educatoarelor din gradinita colaborarea a fost eficientă.

Împărtăşindu-ne reciproc din experienţa didactică (prezentarea de exemple de buna practica,interasistente, activitati demonstrative).

Membrii comisiei întrunesc standardele privind calificarea şi experienţa adecvată (toate cadrele didactice care predau in gradinite sunt titulare in scoala.

B. Eficacitatea educaţională

Majoritatea cadrelor didactice au avut la clasa curriculum extins.

Disciplina optionala a fost stabilita impreuna cu parintii si aprobata in Consiliu l de Administratie al scolii. 1

Pentru disciplinele optionale s -au intocmit programe scolare si acestea au fost insotite de fisa de avizare a optionalului semnata si stampilata de catre directorul unitatii.

În urma observaţiilor şi discuţiilor purtate cu membrii comisiei s -a constatat că materia  planificată la disciplinele opţionale a fost parcursă ritmic şi integral, aplicându -se metode şi procedee activ-participative cu rezultate deosebite. Copii au fost încântaţi de opţionalele derulate  pe parcursul întregului an şcolar.

S-a folosit o gamă de strategii adecvate stilurilor de învăţare, permiţând copiilor familiarizarea cu diferite activităţi de evaluare.

Evaluarea a fost gândită într -o viziune integrată pentru a avea o imagine cât mai autentică asupra a tot ceea ce au asimilat copii asupra capacităţilor şi relizărilor lor. Evaluarea sumativă a cuprins forme variate care au permis informarea copii în legătură cu progresul realizat.

C. Managementul calităţii

Pentru îmbunătăţirea calităţii activităţii didactice , pentru ca o şcoală să fie eficientă, este necesar ca copii, dascălii şi părinţii să aibă foarte bine conştientizată misiunea comună, iar activitatea didactică să fie mai mult centrată pe instruire -formare şi curriculum.

In multe cazuri cadrele didactice au pus un accent mai mare pe învăţarea în clasă, s-a creat un climat favorabil învăţării , copii au fost implicaţi şi responsabilizaţi de viitorul lor, s-au  stimulat copii pentru a reuşi, s-au desfăşurat activităţi extracuriculare care care să lărgească interesul copiilor în sensul construirii de relaţii bune în şcoală, s-a încercat şi realizat in unele cazuri modificarea, dezvoltarea şi perfecţionarea stilului didactic al dascălilor.

 1. Existenta, structura si continutul documentelor proiective specifice ariei curriculare În anul şcolar 2018/2019, comisia metodică a învăţătorilor şi-a propus următoarele obiective:

 • Asigurarea calităţii actului educaţional (întocmirea planificărilor calendaristice şi semestriale; parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare; utilizarea de strategii activ-participative; folosirea activităţii independente, diferenţiate, de grup; învăţarea muncii cu calculatorul);
 • Susţinerea şcolarizării, prevenirea abandonului şcolar;
 • Organizarea de activităţi extracurriculare;
 • Participarea la programe de perfecţionare individuale sau colective;
 • Participarea şi susţinerea de activităţi în cadrul cercului pedagogic;
 • Procurarea sau confecţionarea unor materiale didactice;
 • Colaborarea şcoală-familie.

Comisia metodică a învățătorilor și-a desfășurat activitatea metodică conform planului managerial și al muncii educative întocmite la începutul anului școlar.

Pentru realizarea obiectivelor propuse, fiecare cadru didactic a desfășurat activitățile dând dovadă de responsabilitate, dovedind pregătire științifică, metodică și psihopedagogică temeinică. Cadrele didactice au participat și s-au implicat în toate activitățile organizate la nivel de școală și sector:

 • Întocmirea planificărilor pe unități tematice;
 • Studierea și dezbaterea noutăților apărute în presa de specialitate;
 • Interasistențe la ore;
 • Susținerea și dezbaterea unor referate cu tema: ”Necesitatea abordării interdisciplinare la clasa pregătitoare”;
 • Pregătirea unor serbări școlare cu ocazia sărbătorilor;
 • Participarea la cercurile pedagogice și la cursurile de formare;
 • Desfășurarea ședințelor și a consultațiilor cu părinții.

            În cursul anului școlar în curs, membrii comisiei metodice au desfășurat bogată activitate atât la școală cât și în afara acesteia.

La prima ședință a comisiei metodice, au fost propuse spre dezbatere de către responsabilul comisiei metodice mai multe teme. S-au purtat discuții referitoare la alegerea și folosirea auxiliarelor, la rolul lor în buna desfășurare a procesului instructive-educativ. Pe lângă acestea s-au ridicat și probleme cu care ne confruntăm în viața de zi cu zi la catedră, dificultăți întâlnite la clasă în cadrul procesului instructive-educativ, în alegerea de către elevi a noțiunilor nou predate, în folosirea fișelor de muncă indepedentă, în tratarea diferențiată a elevilor.

3. Accesibilitatea/utilizarea echipamentelor, mijloacelor de invatamant si auxiliarelor curriculare

S-au valorificat spaţiile de învăţare, realizându-se accesibilitatea grupurilor de elevi la resursele de învăţare.

Fiecare învăţătoare a utilizat la clasă mijloacele electronice de învăţământ. În unele clase au existat în permanenţă un calculator pe care au fost construite lecţii în diferite programe fiind folosite cu eficienţă la clasă. Au fost utilizate şi auxiliarele curriculare la diferite discipline de învăţămât. Au fost elaborate o multitudine de fişe de lucru, de evaluare, de reînvăţare. Elevii au fost implicati în alcătuirea de portofolii tematice.

Membrii comisiei întrunesc standardele privind calificarea şi experienţa adecvată.

Interacțiunea pe verticală, profesor-elev, influențează în mod hotărâtor atmosfera din clasă, cadrul didactic fiind acela care contribuie la mărirea coeziunii sau care, dimpotrivă, prin atitudinile sale duce la dezbinarea, fragmentarea grupului clasa. Din acest motiv, fiecare învăţătoare a ales şi selectat modalităţile de comunicare adecvate unor situații diverse. Acest lucru a condus la menținerea unui climat deschis în clasa de elevi (de cooperare, respect reciproc, aprecieri sincere, familiaritate), precum și a unui climat angajat (control sistematic al temelor, cunoştintelor etc., nivel ridicat de profesionalism și de cerințe: realizarea unor portofolii etc).

S-au întreprins activităţi de observare a elevilor, fiecare învăţătoare a încercat construirea unei comunicări didactice pe un repertoriu comun cu al elevilor câştigând astfel în eficienţă şi calitate. Permanent s-a ţinut cont de particularităţile individuale ale fiecărui elev. S-au derulat programe de pregătire suplimentară, discuţii cu părinţii, copiii au fost implicaţi în situaţii de evaluare centrate pe obiectivele curriculare, analizându-se ulterior nivelul de performanţă realizat, dar şi natura dificultăţilor de învăţare şi adaptare.

Pentru a facilita comunicarea elev/elev au fost utilizate metode interactive, activităţi pe grupe şi echipe de elevi.

Pentru obţinerea unor rezultate deosebite la învăţătură şi disciplină s-a menţinut o relaţie permanentă între părinţi şi cadrele didactice, între cadre didactice şi cadre didactice şi echipa managerială. Materializarea lor s-a concretizat prin lectorate cu părinţii, organizate la nivel de clase, la care au participat şi cadre didactice specializate (psihologul şcolii, profesori, asistenta şcolii), consultaţii în cadrul comisiei metodice, consiliere cu eghipa managerială.

În cadrul comisiei metodice a învăţătorilor din şcoală colaborarea a fost eficientă împărtăşindu-ne reciproc din experienţa didactică.

A fost promovată egalitatea de şanse între toţi membrii comisiei, realizându-se o comunicare şi o colaborare eficientă cu celelalte comisii metodice.

S-a realizat comunicarea foarte bună cu toate cadrele didactice din şcoală împreună cu care au fost organizate activitati extracurriculare.

Întâlnirile de lucru au fost centrate pe strategii de îmbunătăţire a calităţii activităţilor didactice.

 • s-a pus un accent mai mare pe lecţiile de învăţare în clasă
 • s-a creat un climat favorabil învăţării
 • elevii au fost implicaţi şi responsabilizaţi de viitorul lor; stimularea elevilor pentru a reuşi
 • s-au desfăşurat activităţi extracuricularecare să lărgească interesul elevilor în sensul construirii de relaţii bune în şcoală.
 • s-a încercat şi realizat modificarea, dezvoltarea şi perfecţionarea stilului didactic al dascălilor
 • părinţii au fost implicaţi în activitatea didactică prin participare efectivă la procesul de învăţământ
 • sălile de clasă au fost transformate în adevărate ateliere de lucru şi învăţare pentru elevi
 • s-a realizat o mai bună colegialitate şi dezvoltare profesională a dascălilor
 • s-a accentuat respectul pentru individualitate, cultivarea relaţiilor de încredere reciprocă, sprijin şi acceptarea opiniei celuilalt
 • s-a urmarit o evaluare corectă pentru dezvoltare atât a elevilor cât şi a învăţătoarelor din şcoală

B. Eficacitatea educationala

1. Proiectarea si promovarea ofertei CDS ( disc. optionale, proiectare si promovare)

În urma observaţiilor şi discuţiilor purtate cu membrii comisiei am constatat că materia planificată atât în semestrul I, cât și în cel de-al II-lea,  la disciplinele opţionale a fost parcursă ritmic şi integral, aplicându-se metode şi procedee activ-participative cu rezultate deosebite. Elevii au fost încântaţi de opţionalele derulate pe parcursul întregului an şcolar.

2. Sistemul de evaluare

a. Strategii/criterii de evaluare utilizate

S-a folosit o gamă de strategii adecvate stilurilor de învăţare, permiţând elevilor familiarizarea cu diferite activităţi de evaluare încurajându-i să-şi asume responsabilitatea pentru propriul proces de învăţământ.

Evaluarea a fost gândită într-o viziune integrată pentru a avea o imagine cât mai autentică asupra a tot ceea ce au asimilat elevii, asupra capacităţilor şi relizărilor lor. Au fost utilizate metode precum: consemnarea de evenimente, liste de verificare, inventare , fotografii, inregistrări video şi audio. Criteriile evaluării au fost raportate la standardele de performanţă ale sfărşitului de an şcolar. Ca şi bancă de date au fost utilizate: setul elevului (mostre scrise: ciorne şi lucrări finale, inventarii şi liste de verificare, fotografii şi înregistrări ilustrând diferite activităţi, liste de matematică şi mostre de rezolvare a unor probleme, portofolii tematice, desene, compuneri etc); setul de evaluare învăţător-elev ( lucrări ale elevilor,teste redactate de învăţător, fişe de observaţie, caietul învăţătorului, sondaje de opinie, etc); teste scrise; întâlniri învăţător-elev.

Evaluarea sumativă a cuprins forme variate care au permis informarea elevilor în legătură cu progresul realizat.

 • luna octombrie:

  “Dezvoltarea abilităţilor socio-emoţionale la vârsta şcolară “

sustinut de prof.inv.primar , Tilimpea Mihaela

 • luna noiembrie: 
 • Lecţie deschisă- clasa  a III-a B

Matematica si explorarea mediului:

Subiect: “ Circuitul apei in natura”

Lectie sustinuta  de prof.inv.primar  : Necula Aura

 luna decembrie:

sustinut de invatator , Vladoiu Maria

 • Luna ianuarie:

Referat: ,, Necesitatea cunoasterii naturii – premisa a ocrotirii acesteia

sustinut de prof.inv.primar , Balanescu Florica

Elevii ciclului primar au participat la concursul de matematica si limba si comunicare „ Comper” , unde au luat multe premii si mentiuni.

 MATEMATICA          

Nr. Crt. Clasa Nume       cadru didactic Premiul I Premiul al II-lea   Premiul  al III-lea   Mentiuni
1. CP A Chita Nicoleta Diplome de participare
2. I Calinoaia Dorica      
3. a II-a A Tilimpea Mihaela 1 3
4. a III-a A Vladoiu Maria 5 3
5. a III-a B Necula Aura 1 1 2 4
6. a IV-a A Andreescu Maria 1 5
7. a IV-a B Balanescu Florica

COMUNICARE

Nr. Crt. Clasa Nume       cadru didactic Premiul I Premiul al II-lea   Premiul  al III-lea   Mentiuni
1. CP A Chita Nicoleta Diplome de participare  
2. I Calinoaia Dorica      
3. a II-a A Tilimpea Mihaela 4 4 2
4. a III-a A Vladoiu Maria 5 4 2
5. a III-a B Necula Aura 2 3 6 2
6. a IV-a A Andreescu Maria 1 1 4 4
7. a IV-a B Balanescu Florica

ACTIVITATI EDUCATIVE EXTRA-CURRICULARE

 • 5 OCTOMBRIE – Ziua Educatiei
 • Concursul “ Comper”-matematica
1 Decembrie –Ziua Nationala a Romaniei   2 .Colinde si obiceiuri de Craciun -carnavalul iernii
  3.Jocuri pe zăpadă    

Doamna  Necula  Aura , prof. inv. primar la clasa a III-a B, a participat la proiectul “Bun venit, coleg de invatatura!” impreuna cu elevii de la Scoala Gimnaziala Romanesti. SEMESTRUL AL II-LEA

 • Luna februarie:

Referat:,, Stimularea creativitatii prin activitatile matematice”

Lectie sustinuta  de prof.inv.primar : Necula Aura

 • Luna martie:
         Lecţie deschisă- clasa  I Comunicare in limba romana Lectie sustinuta  de prof.inv.primar : Calinoaia Dorica  
 • Luna aprilie:

Referat: “Blocaje in comunicare si modalitati de depasire a acestora”

sustinut de prof.inv.primar , Chita Nicoleta

 • Luna mai:

Referat: ,,Tradiţional şi modern în proiectarea  lecţiilor în aria curriculară arte”

sustinut de prof.inv.primar, Andreescu Maria

Elevii ciclului primar au participat la concursul de matematica si limba si comunicare „ Comper” , unde au luat multe premii si mentiuni.

ACTIVITATI  EDUCATIVE  EXTRA-CURRICULARE

 • Concursul “ Comper”-matematica
  5.Marţişor pentru mama –expoziţie de mărţişoare
  6.Hristos a înviat! –activitate comună cu Biserica “Sfinţul Mihail”  
7. 1 Iunie-Ziua copilului (desene pe asfalt, concurs de bicicleta, role)
  8.Serbarea Abecedarului – prof. inv. primar: Tilimpea Mihaela  
9.Rămas bun, d-na. invăţătoare! – prof. inv. primar: Chita Nicoleta                                                           –   prof. inv. primar:  Balanescu Florica  

Cadrele didactice au întocmit referate conform tematicii, cu multă minuțiozitate, bine documentate științific, cu exemple practice, referate în care au ținut să împărtășească colegilor din experiența acumulată în timp.

 COMISIA METODICA A DIRIGINTILOR şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu planul managerial elaborat la începutul anului şcolar, dar şi ţinând cont de cerinţele şi necesităţile educative ivite ulterior. Principalele activităţi derulate:

 • Constituirea noii Comisii Metodice a Diriginţilor
 • Elaborarea planificărilor pentru consiliere si orientare profesionala conform programelor in vigoare
 • Organizarea de sedinţe cu părinţii, centralizarea si interpretarea datelor din procesele verbale ale şedinţelor si propunerea unor masuri de remediere a punctelor slabe.
 • Organizarea de şedinţe de cerc metodic pe teme care au avut ca scop eficientizarea activităţii dirigintelui, completării corecte a documentaţiei specifice, consolidarea parteneriatului elev-diriginte-părinte
 • Constituirea Comitetului Reprezentativ al Părinţilor
 • Elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali şi cu familia, în vederea evitării abandonului şcolar, precum şi pentru monitorizarea şi oferirea de consiliere elevilor proveniţi din mediu familial dezorganizat sau mono-parental
 • Atragerea Comisiei Diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi programe şcolare si extraşcolare de socializare, interrelaţionare, culturalizare:

Activităţi diverse de adaptare, interrelaţionare şi intercunoaştere cu elevii clasei, educaţie si dezvoltarea simţului civic, ecologic, artistic:

 • vizitarea obiectivelor culturale din vecinătate, precum şi a şcolilor din judeţ – de ex., şcoala din Targsoru-Vechi;
  • excursii tematice şi de relaxare la Braşov, Bucureşti, Sibiu, Alba-Iulia;
  • organizarea de spectacole şi scenete;
 • Derularea  cu elevii de activităţi şcolare şi extraşcolare în cadrul proiectelor derulate în şcoală:
 • Ziua educatorului
  • Let’s Do It, Romania
  • Festivalul Naţional al Şanselor Tale
  • Săptămâna Educaţiei Globale
  • Ziua Naţională a României,
  • Sărbătoarea Crăciunului,
  • Sarbatoarea pascala,
  • Unirea Principatelor,
  • Manifestari prilejuite de aniversarea poetului Mihai Eminescu
  • Săpt. Să ştii mai multe, să fii mai bun!
  • Manifestări cu ocazia sărbătorii pascale
  • 1 iunie
  • Ziua Tolerantei
  • Ziua Limbilor Straine
Activitatea desfăşurată
Stabilirea de către diriginţi a intervalelor orare, în afara orelor de curs, pentru elevi şi părinţi în vederea desfăşurării activităţilor:
– de suport educaţional, consiliere si orientare profesională pentru elevi (conform programei de consiliere şi orientare)
– de suport educaţional, consiliere pentru părinţi
Puncte forte: diriginţii sunt familiarizaţi, din anii şcolari anteriori, cu activităţile educative şi temele de interes educativ ce trebuie abordate în cadrul orelor de dirigenţie şi în cadrul întâlnirilor de consiliere cu părinţii – diriginţii au găsit pentru clasa lor, cea mai optimă variantă orară de desfăşurare la parametri calitativi înalţi ora de dirigenţie
Puncte slabe: Sunt situaţii in care diriginţii desfăşoară orele de dirigenţie in afara scolii fără insa fără  a anunţa din timp locaţia si tipul activităţii derulate.
Întocmirea planificărilor anuale si semestriale (orelor de consiliere dirigenţie, activităţi extraşcolare, activităţi educative cu părinţii)şi desfăşurarea activităţilor educative stabilite:
Puncte forte: – diriginţii au fost familiarizaţi, din anii şcolari anteriori, cu machetele planificărilor anuale şi semestriale la consiliere şi orientare, elaborate unitar la nivelul şcolii – diriginţii au beneficiat (în format electronic, pe e-mail / pe stick) de machetele planificărilor anuale şi semestriale la consiliere şi orientare, conform nivelului şcolar al claselor lor – diriginţii au beneficiat (în format electronic, pe e-mail / pe stick) de macheta caietului dirigintelui, adaptată la noile cerinţe ale consilierii şi orientării – majoritatea diriginţilor au experienţă didactică în desfăşurarea activităţilor educative specifice statutului de diriginte – toţi diriginţii s-au implicat lunar în activităţi extraşcolare cu clasa pe care o manageriază; majoritatea diriginţilor au depăşit limita minimală de 1 activitate extraşcolară / lună – majoritatea diriginţilor au păstrat o comunicare bună şi periodică cu părinţii elevilor pe care îi coordonează
Puncte slabe: Mare parte din orele de dirigenţie au devenit pur informale, accentul fiind pus pe discutarea situaţiei şcolare, a rezultatelor obtinute la invatatura.
Întocmirea calendarului şedinţelor cu părinţii pe clase / şedinţelor Consiliului Reprezentativ al Părinţilor şi desfăşurarea acestora, conform graficului.
Puncte forte: – diriginţii au beneficiat de tematică şi scenarii didactice pentru şedinţele cu părinţii, de machete ale proceselor verbale pentru şedinţe/ lectorate – majoritatea diriginţilor au respectat termenele stabilite şi au utilizat scenariile didactice propuse
Puncte slabe: – există dificultăţi în colectarea la timp a proceselor verbale rezultate în urma şedinţelor cu părinţii – dificultăţi în a identifica şi aplica strategii coerente de motivare a părinţilor pentru a stabili un parteneriat eficient şcoală-familie – părinţii nu sunt prezenţi la lectorate, cauza absenteismului(uneori total) fiind lipsa interesului, îndatoririle casnice, munca;                                                          
Întocmirea calendarului activităţilor metodice la nivelul comisiei diriginţilor (în baza analizei raportului comisiei diriginţilor din anul şcolar trecut) şi desfăşurarea activităţilor metodice:
Puncte forte: – au fost prezentate prin referate teme inovative şi de interes pentru perfecţionarea activităţii educative
Puncte slabe: – preponderenţa scăzută a orelor demonstrative ca modalitate de abordare a temelor stabilite
Activităţi de promovare a unei culturi organizaţionale a clasei de elevi (elaborare şi promovare împreună cu elevii de „ritualuri de socializare”, de obiecte ornamentale – tablouri, flori,  seturi de fotografii reprezentative pentru clasă)
Puncte forte: – o parte din diriginţi au inclus în orele de dirigenţie (şi în afara lor) activităţi educative de coeziune a grupului şi ritualuri de socializare – elaborarea unui calendar cu zilele de naştere ale elevilor, activităţi de cunoaştere şi socializare între clase, afişarea la panoul informativ a unui set de fotografii reprezentative, schimb de cadouri simbolice cu ocazia sărbătorilor de iarnă, afişarea la panou a diplomelor câştigate de clasă / elevii clasei, mini-excursii de coeziune socială etc.
Puncte slabe: – insuficientă personalizare a laboratorului de informatică;
Activităţi de cunoaştere a particularităţilor psihosociale şi de învăţare ale elevilor şi de management al relaţiilor psiho-afective de tip elev-elev şi elev-profesor
Puncte forte: – majoritatea  diriginţilor au prelucrat  Regulamentului de Ordine Interioară la clasă; – majoritatea diriginţilor au completat fişa de monitorizare a elevilor aflaţi în situaţia de risc şcolar, la nivel de clasă – majoritatea diriginţilor s-au preocupat şi implicat în creşterea coeziunii clasei şi rezolvarea situaţiilor tensionate de tip elev-elev sau elev – profesor – majoritatea diriginţilor s-au preocupat şi implicat în cunoaşterea stilurilor de învăţare la clasă şi promovarea acestora în rândul profesorilor de la clasă – 2 diriginţi au promovat programe de susţinere a elevilor cu dificultăţi de învăţare
Puncte slabe: există la nivelul anumitor clase, situaţii tensionate / scindări în grupuri ale colectivului, care nu se manifestă vizibil în plan comportamental, dar pot constitui sursă de conflictnu există un parteneriat interinstituţional stabil care să permită consilierea psihopedagogică a elevilor;
Activităţi manageriere a situaţiei disciplinare a clasei
Puncte forte: – s-a realizat o bază de date cu elevii aflaţi în situaţii de risc şcolar; – s-a implementat (în strânsă colaborare cu Comisia de disciplină) o nouă procedură de sancţionare/ corectare a comportamentelor inadecvate a elevilor (fumatul în şcoală, absenteism şcolar, comportament agresiv etc.) – a existat o bună colaborare cu Poliţia de proximitate în vederea prevenirii şi combaterii cazurilor de indisciplină sau de devianţă socio-şcolară – în majoritatea cazurilor s-au manageriat eficient situaţiile de indisciplină sau de absenteism şcolar (comunicare şi consiliere cu părţile implicate, implicarea şi consilierea părinţilor, aplicarea sancţiunilor conform ROI etc.)
Puncte slabe: – există dificultăţi de implementare unitară a procedurii de sancţionare/ corectare a comportamentelor inadecvate a elevilor (la nivelul fluxului informaţional şi de comunicare, în managementul completării documentaţiei, în monitorizarea activităţilor educative de reabilitare) – dificultăţi de stopare a fenomenului de absenteism şcolar la anumiţi elevi – dificultăţi, la anumite colective de elevi, de a păstra bunurile şcolare în condiţii bune
Activităţi consiliere şi orientare a elevilor
Puncte forte: – derularea de activităţi consiliere si orientare, în cadrul orelor de dirigenţie (cu pondere ridicată la clasa  a VIII-a) privind programa si calendarul examenului deEvaluare Nationala, traseul socioprofesional al absolvenţilor.  

Analiza SWOT

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
Rata abandonului şcolar este 0;Numărul absenţelor nemotivate ale elevilor  este foarte mic;Nu sunt manifestări deosebite de indisciplină ale elevilor, fapt determinat şi de numărul mic de elevi, dar şi de existenţa şcolii în mediul rural; Existenţa unui număr mic de elevi în clasă permite o implicare mai bună a fiecărui elev şi cadru didactic în realizarea obiectivelor, o observare mai directă a elevilor de către profesori şi dirigintele clasei ;Existenţa personalului didactic calificat în proporţie de 95% din care 70% cu gradul didactic I, permite realizarea unui învăţământ de calitate;Relaţiile interpersonale (diriginţi-elevi, profesori-elevi, director-profesori, profesori-părinţi, profesori-profesori) favorizează un climat deschis şi stimulativ;Majoritatea diriginţilor au participat la cursurile de formare continuă  “Consiliere şi orientare “ (excepţie profesorii-diriginţi din primul an de activitate);Buna colaborare cu Instituţia de protecţie socială a copilului;Colaborare bună cu Poliţia, dispensarul, Căminul cultural, Biserica. Lipsa spaţiului şi supraaglomerarea elevilor cu activităţi şcolare împiedică desfăşurarea unor activităţi extraşcolare;Nerespectarea principiului continuităţii datorită schimbărilor survenite în încadrare de la an la an;Introducerea orelor de Consiliere şi orientare la fiecare clasă, cu programa obligatorie, lasă puţine alternative diriginţilor pentru îndrumarea elevilor în funcţie de nevoile şi specificul claselor, pentru alegerea unor teme dorite de elevi spre dezbatere;In cadrul comisiei metodice a diriginţilor se manifestă încă reticenţă în susţinerea unor lecţii deschise;Diversitatea mare a disciplinelor şi profesorilor care se perindă la clasă;Puţine cadre didactice sunt implicate în viaţa clasei în afara orelor predate la disciplina respectivă;Familia nu este implicată suficient în activitatea de educare a copiilor;Nivelul scăzut de cultură şi instruire al părinţilor;Starea materială precară a unor familii.
OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
Tratarea diferenţiată până la individualizare a elevilor favorizată de numărul mic de elevi;Varietatea cursurilor de perfecţionare şi formare continuă oferite de C.C.D. şi de universităţi;Disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii importante de a veni în sprijinul şcolii (Primăria, Biserica, Poliţia, Dispensarul, Căminul cultural);Disponibilitatea altor şcoli pentru schimburi de experienţă şi pentru acţiuni organizate în parteneriat, în interes reciproc;Cursuri de formare pe teme educative; Infiinţarea CDI (Centrului de documentare şi informare) în şcoală ;Postarea pe Internet (didactic.ro) a tot mai multor teme privind consilierea şi orientarea elevilor care pot veni în sprijinul tututror diriginţilor; Migrarea unor elevi către oraş pentru o ofertă educaţională ridicată;Inexistenţa unor repere morale solide în viaţa elevilor, deruta morală determinată de societate, mass media etc.;Diminuarea calităţii procesului instructiv-educativ prin încadrarea unor suplinitori;Motivarea scăzută a cadrelor didactice din cauza slabei diferenţieri, neţinându-se cont de prestaţia fiecăruia la acordarea de stimulente salariale;Criza de timp a părinţilor datorată situaţiei economice, conduce la o slabă supraveghere a copiilor şi la o redusă implicare în viaţa şcolii;Lipsa de interes a reprezentanţilor unor instituţii locale duce la pierderea pe parcurs a unor relaţii de cooperare.

ACTIVITATEA  SCOLARA SI   EXTRASCOLARA  2018-2019

            Activitatea desfășurată în cadrul comisiei activitati educative extrascolare

Comisia metodică a fost constituită la începutul anului şcolar 2018-2019cu un efectiv de 14cadre didactice. -7 diriginti cls.V-VIII si 7 prof invatatori cls I-IV

Obiectivele urmărite:

*Asigurarea cadrului legislativ specific activităţii educative şcolare şi extraşcolare;

*Abordarea complementară a dimensiunii curriculare cu cea cross-curriculare şi extracurriculare  în proiectarea activităţii educative;

* *Implementarea metodelor activ-participative pentru ridicarea calităţii rezultatelor învăţării;

*Creşterea vizibilităţii eficienţei activităţii educative şcolare şi extraşcolare prin prevenirea şi reducerea fenomenelor antisociale, de abandon şcolar,absenteism şi analfabetism;

*Redimensionarea orei de consiliere şi orientare şcolară din perspectiva valenţelor educaţiei de impact;

*Dinamizarea Consiliului elevilor prin inițierea și organizarea unor proiecte educative având drept scop implicarea și responsabilizarea unui număr cât mai mare de elevi;

*Optimizarea relației școală – familie.

În semestrul I al anului şcolar 2018—2019 profesorii diriginţi au urmărit ca, prin activitatea educativa extrascolara desfăşurată, să materializeze trăsăturile şi principiile consilierii şcolare, văzute ca un proces de dezvoltare şi prevenire, prin optimizarea modului în care elevul relaţionează cu şcoala, profesorii şi colegii.

S-a realizat instruirea profesorilor diriginți cu privire la organizarea activităților educative școlare și extrașcolare, întocmirea documentelor,realizarea fișei psiho-pedagogice a elevilor și a altor documente necesare dirigintelui.

S- a stabilit ca fiecare clasa sa aiba CAIETUL CONSILULUI CLASEI in care  fiecare diriginte sa treaca activitatea EXTRASCOLARA –PROCESUL VERBAL,CONSILIEREA CU PARINTII DATA SI ORA SAPTAMANAL SI PROCESUL VERBAL DE LA SEDINTELE CU PARINTII

La orele de activitati extrascolare s-au respectat planificările calendaristice , iar temele dezbătute au respectat  şi particularităţile elevilor.  S-au utilizat   strategii didactice, în cadrul orelor de dirigenţie, astfel încât elevul să se poată exprima, să fie ascultat şi îndrumat eficient,s-au desfășurat ședințele cu părinții , pe clase, în care s-au  prelucrat regulamentele școlare (cel general și cel de ordine interioară),  profesorii diriginţi au fost preocupaţi de dezvoltarea profesională continuă prin înscrierea la grade didactice şi cursuri de perfecţionare.

În ultima săptămână a semestrului I, s-au reunit Consiliile profesorilor claselor pentru a analiza situaţia la învăţătura şi disciplină a elevilor şi pentru a stabili, de comun acord, în ce situaţii şi în ce măsura trebuie aplicate sancţiuni elevilor. Diriginţii s-au preocupat ca la finele semestrului cataloagele să fie complet şi corect întocmite, iar situaţiile disciplinare speciale să fie aduse la cunoştinţa părinţilor.

Activități educative desfășurate: 

1. Ziua curateniei –septembrie 2018 –au participat prof si invatatori si elevi de la clasele IV -VII

         2.Ziua Eductiei -5 oct 2018-intreceri sportive cls .V-VIII ,clasele I -IV au efectuat o serie de alte activitati,desene ,concursuri.

 • Activitatea  Consiliului  Școlar al Elevilor

Principalele obiective instructiv-educative urmărite în cadrul activităţilor desfăşurate de Consiliul Școlar al Elevilor au fost: 

 • Cunoașterea de către elevi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Elevilor.
 • Antrenarea elevilor în activități școlare și extrașcolare educative, formarea si dezvoltarea abilităților  organizatorice.
 • Lărgirea orizontului cultural, familiarizarea elevilor cu acceptarea și respectarea valorilor interculturale.
 • Formarea și dezvoltarea unor trăsături pozitive de caracter la elevi, a unei conduite disciplinate.
 • Conștientizarea la elevi a trăirii într-o lume globalizată și a rolului lor ca cetățeni ai acestei lumi.

            Aceste obiective au fost atinse prin realizarea următoarelor activități:

 • Analiza activității CRE pentru anul școlar anterior și stabilirea programului de activități pentru acest an școlar. Alegerea președintelui și al secretarului Consiliului.
 • ZIUA EDUCAȚIEI! –-5 oct 2018activitati sportive .Prof. PATRU IONUT si PUIU MATEI NICOLAE

   ZIUA NATIONALA A ROMANIEI-moment artistic organizat la Monumentul din fata scolii.si serbare scolara organizata la CAMINUL CULTURAL PLEASA

 • SERBAREA POMULUI DE IARNA –Serbare organizata in scoala
 • ZIUA UNIRII – moment omagial –Piesa de teatru organizata de cls a VIa prof VOICA DORINA  si prof. VASILE MADALINA  In luna ianuarie s a organizat un concurs de poezie de catre prof.PUIU MATEI  NICOLAE cu elevii cls a V.aB PROF.PATRU IONUT a participat la intreceri sportive in cadrul judetului la fotbal fete,fotbal baieti si handbal unde elevii nostri au venit cu diplome si premii .In cadrul scolii este constituita o asociatie sportiva.-fondatori :-Prof. Pătru Ionuț, prof.Puiu-Matei Nicolae si Prof. Amăriuchi Ioan.
 • Activitatea Consiliului Reprezentativ al Părinților

Activitatea comitetului de părinţi al Şcolii Gimnaziale ,,MIHAI –VODA ,,PLEASA s-a desfășurat conform planificării realizate la începutul semestrului.La inceputul anului scolar 2018-2019 s-a constituit Asociatia Parintilor din scoala Pleasa de catre Presedintele Comitetului de parinti Zidaru Raluca

-absenteismul (de la şedinţe/lectorate) în rândul părinţilor elevilor din clasele V-VIII este putin mai mare decât în rândul părinţilor elevilor din clasele primare sau din înv. preşcolar;

-prezenţa la şedinţele cu părinţii elevilor din clasele V-VIII este egală cu 80-90% ,părinţii absenţi sunt contactaţi telefonic, ulterior, de către prof. dirig./înv./educ., sau aceştia se prezintă la şcoală atunci când au timp;

.

 • Evenimente din Calendarul activităților educative

*5 OCTOMBRIE 2018-  ZIUA EDUCAȚIEI

 –„ Educația = Toleranță = Nonviolență

 • „Ziua Internațională a Educației”

– „ Săptămâna educației globale”

*16  NOIEMBRIE  2018   – ZIUA TOLERANȚEI 

-„Ziua Internațională a Toleranței” 

-„Cum arată toleranța?”   

*DECEMBRIE 2018 

-„1 Decembrie – Ziua Națională a României”-spectacol omagial – toate cadrele didactice

-„Toți diferiți, toți egali!” – concurs de creații artistice cu ocazia Zilei Internaționale  a Drepturilor omului

-„Obiceiuri și tradiții locale de Crăciun și Anul Nou”– serbări – toate cadrele didactice

*IANUARIE 2019  

„EMINESCU – NEMURITOR” – concursul  de poezii desfasurat de cls a Va B

Modalitati de diseminare a activitatilor educative.Programul activitatilor educative sunt afisate in fiecare clasa si la  fiecare activitate se efectieaza fotografii.

In semestrul al II lea s-au desfasurat o serie de activitati cuprise in programul de activitati pe sem al II lea.

Printre acestea concursul de confectionat martisoare organizat de prof.Gheonea Mariana,activitati multiple organizate in Saptamana Scoala Altfel .Toata luna mai 2019 elevii au participat la concursul ,,MAREA VOLUNTARIADA ,,unde elevii nostri au strans o cantitate mare de plastic si hartie,In toate lunile din sem al II lea  al anului scolar 2018-2019 sub indrumarea prof.Pătru Ionut grupuri de elevi de la toate clasele V –VIII au participat la concursuri sportive castigand numeroase diplome.

Concursurile sportive  au fost prezente saptamanal atat in scoala cat si in alte locatii Dl prof.Amariuchi Ioan a participat impreuna cu elevii scolii la diverse cocursuri de arta plastica.Au avut loc serbari organizate de prof de muzica Madalina Vasile si prof Dorina Voica.La ficare activitate se efectueaza fotografii.

               In perioada vacantei de vara elevi de la clasele V–VIII au participat la TABARA MILITARA –ARMATA O,, SCOALA ALTFEL,,la ALBA IULIA. Aceasta a fost prima  tabara militara desfasurata intr-o unitate militara.Toate activitatile au fost cuprinse intr un album  care zilele trecute a fost trimis la MAN.

În anul școlar 2018-2019  activitatea comisiei metodice,,Om și societate –arte-tehnologiied.fizică”,comisie alcătuită din opt membri a fost deosebită, deoarece în cadrul comisiei profesorii predau o mare varietate de discipline; aceștia și-au putut valorifica abilitățile în ceea ce privește latura interdisciplinară a activității desfășurată de ei și a fost și în acest an școlar o provocare pentru mine să încerc să armonizez viziuni diferite în procesul de predare-învățare.A fost o colaborare fructuoasă,din care fiecare a avut de învățat.

Prin activitățile desfășurate s-a urmărit predarea disciplinelor istorie,geografie,religie,ed.tehnologică,informatică,ed.muzicală,ed.plastică și ed.fizică într-o manieră interactivă,centrată pe utilizarea metodelor moderne și pe latura formativă a procesului educațional menit să dezvolte competențele elevilor.S-a realizat evaluarea inițială și s-au interpretat rezultatele propunându-se măsurile remediale.Lecțiile au fost planificate într-o manieră atractivă,urmărindu-se afirmarea creativității elevilor și punerea în valoare a opiniilor lor.                                                                                                                                                       În anul școlar 2018-2019 am reușit să realizăm obiectivele propuse în activitatea la clasă,fapt dovedit de:

-realizarea unei proiectări riguroase a conținuturilor care au fost predate,în conformitate cu Curriculumul Național și cu programa școlară

-realizarea unei evaluări ritmice a cunoștințelor și aplicarea măsurilor remediale propuse

–  participarea la activitățille cercurilor pedagogice

– aplicarea metodelor didactice noi,îmbinate cu metodele tradiționale(utilizarea unor strategii didactice care asigură caracterul aplicativ al învățării și formarea competențelor specifice)

–  îndrumarea colegilor aflați la începutul carierei de profesor și organizarea împreună a unor activități interesante

Pe data de 15 septembrie,profesorii din cadrul comisiei metodice au participat alaturi de elevi la activitatea ce a avut loc la nivel național dedicată curățeniei:,,România curată”.

                                    În cursul semestrului I,în luna octombrie,s-a organizat o activitate dedicată holocaustului cu elevii claselor a-VIII-a,în cadrul orei de istorie,sustinător fiind prof.de istorie Dorina Voica.Elevii au alcătuit referate pe baza materialelor puse la dispoziție de doamna profesoară.A urmat o dezbatere .

                        În luna noiembrie au avut loc cercurile pedagogice,iar colegii din cadrul comisiei metodice au participat la acestea.Astfel,pe 16 noiembrie 2018,prof.de istorie Dorina Voica a participat la o activitate la Școala Gimnazială Ploiestiori-structura a Scolii Gimnaziale Blejoi si la activitatea organizata la Inspectoratul  Școlar de către Asociatia Eurocentrica pe tema,,Patrimoniu la răscruce”.Tot pe data de 16 noiembrie,la Sala de sport a comunei Bucov,domnul profesor Pătru Ionuț-Cristian a susținut o lecție în cadrul cercului pedagogic al profesorilor de educație fizică.

                      În ziua de 1 Decembrie,cu prilejul Centenarului Marii Uniri, doamnele profesoare Mădălina Vasile si Dorina Voica au prezentat un program artistic la monumentul eroilor din satul Pleașa.Activitatea a continuat la Căminul Cultural.La activitate au participat domnul primar și alte autorități ale comunei,preoții din comună,părinți și bunici.        

                      Pe data de 18 decembrie 2018 s-a susținut un program de colinde sub îndrumarea doamnelor profesoare Mădălina Vasile și Dorina Voica.Au fost făcute fotografii și filme,iar programul a fost apreciat de elevi și de profesori. Activitățile artistice au fost însoțite de expoziții de desene sub îndrumarea domnului profesor Ioan Amariuchi.

                    Tinerii profesori sunt îndrumați în activitate permanent.Astfel,doamna profesoară Gianina Aron a prezentat săptămânal proiectele didactice, care au fost avizate de responsabilul comisiei metodice.Cu toate acestea,doamna profesoară a întâmpinat dificultăți în asigurarea disciplinei în sala de clasă,lucru care s-a răsfrânt asupra calității actului didactic.De altfel,doamna profesoară s-a autoevaluat la sfârșitul anului considerând că merită calificativul ,,bine”.Acest punct de vedere a fost luat în considerare și de responsabilul comisiei metodice,dar și de consiliul de administrație.De aceea,calificativul final a fost ,,bine”.                                                                                                                                                                                                                   

            O procupare permanentă a fost cea de încurajare si îndrumare a elevilor pentru  a contribui cu diferite materiale in paginile revistei școlii sau la gazeta de istorie(compuneri, istorioare, articole pe diverse teme istorice, geografice, religioase, etc).

Pe sem.al-II-lea s-au organizat activitățile:

                    -27 martie 2018-Unirea Basarabiei cu România-activitate în Parcul Memorial ,,Constantin Stere”și la Muzeul ,,Constantin și Ion Stere”, unde elevi din clasele a-V-a A -Tocaciu Ana-Maria și Seceanu Alexia-a-V-a B, au recitat poezii.

            -apr.2019, în săptămâna ,,Școala altfel”, s-a organizat o excursie la Craiova și Târgu- Jiu, fiind vizitate Muzeul de Artă din Craiova și Ansamblul monumental de la Tg.-Jiu                                                       -participarea la activitățille cercurilor pedagogice(ex.la disciplina istorie- cerc pedagogic în sem al-II-lea la Școala Gimnazială,,Mihai Eminescu Ploiești”-10 mai2019-excursie la Cetatea Făgăraș)                                                    

                        -6 iunie 2019-Ziua Eroilor-activitate de comemorare a eroilor din satul Pleașa organizată la Monumentul eroilor din Pleașa.

Comisia metodică ”Formare si Perfectionare continua”, formată din 3 membrii și a stabilit la inceputul anului scolar trei tinte strategice care sunt incluse si in planul managerial al scolii.Am vizat atingerea acestora prin diverse activitati organizate lunar,la care au participat si cadre didactice din scoala nu numai membrii comisiei.

            La nivelul comisiei s-a realizat analiza de nevoi de frmare la nivelul unitatii si s-a stabilit programului de formare interna, asigurarea unui numar de trei ore de formare ,prin activitati conform progamului de actitivitati si planului managerial al comisiei.

            Responsabilul comisiei metodice a participat la activitatile organizate la C.C.D.Prahova cu responsabilii de formare continua,a depus la timp dosarele de echivalare a creditelor profesionale transferabile si dosarele pentru preinscrierea si inscrirea la grade didactice,a transmis cadrelor didactice di scoala informatiile referitoare la formare si perfectionare,a completat fisele de formare ale cadrelor diactice in vederea monitorizarii c.p.t. si a informat ca fiecare cadru didactic ,sa-si completeze fisa de formare II online pe C.C.D.,insa nu au completat toate cadrele didactice la timp.

Cadrele didactice din scoala au intocmit  planificarile anuale si semestriale la disciplina de predare si la dirigentie,responsabilii comisiilor medotice au intocmit documentele dosarelor comiisiilor conform temenelor stabilite.

Perfecţionarea membrilor comisiei si a tuturor cadrelor didacti s-a realizat si prin participarea la activitatea cercurilor pedagogice şi a activitatilor si cursurilor de formare perfecţionare .

Cursuri de formare la care au participat cadrele didactice in anul scolar 2018-2019:

1.Curs de abilitare curriculara( Ed.tehnologica),prof.Gheonea Mariana

2.Consiliere si dezvoltare personala-prof.Manole(Pavlovschi)Bianca.

3.Reducerea parasirii timpurii a scolii-impact pozitiv in activitatea la clasa cu copiii si parintii rromi-curs interactiv/2018,prof.Vasile Madalina

4.Ansamblu de cutume si valori fundamentale ale rromil ,/2018 prof.Vasile Madalina, 5.Curs de astrologie-ESERO-PROF.Pana Paula Iulia.

6.Competente de proiectare curriculara/2018-2019,prof,Puiu Matei Nicolae

7.Prevenirea consumului de droguri la adolescenti prin interventii active in scoala/2019,- prof,Puiu Matei Nicolae,prof. Pana Paula Iulia,prof.Ionita Paula.

8.Abilitarea corpului de profesori metodisti/2019,prof. Ionita Paula

9.Tehnici inovative de educatie /2018,prof.Gheorghe Maria

10.Simpozion Inspirati pentru educatie/2019,inv.Necula Aurelia

11.Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal/2018, inv.Necula Aurelia

12.Conferinta profesorilor de chimie/2019, prof. Pana Paula Iulia

13.Biomasa- sursa regeneratoare de energie/2019, prof. Pana Paula Iulia

14.Evaluarea si dezvoltarea personala a copiilor si elevilo/2018,prof.Butaru Otilia, prof.Ionita Paula.

15.Simpozion Arhitectura curriculara/7 martie2019, prof.Pana Paula.

16. .Simpozion-George Emil Palade de 10 ani/2019,prof.Chita Ion

17. Simpozion-Povesti ale unor oameni celebri,Lumina-izvorul vietii, prof.Chita Ion

Activităţi organizate la nivelul şcolii de către Comisia metodică:

 *Analiza de nevoi de frmare la nivelul unitatii si stabilirea programului de formare interna,octombrie 2018;

 *Activitate demonsrativa in echipa cu tema:,,Atitudine-pasiva,agresiva,asertiva.Cum comunicam?’’sustinatori inv.Necula Aurelia,educ.Mirea Camelia,prof.Ionita Paula,noiembrie,activitate proiect realizata cu un grup de elevi din diferite clase si nivele,sustinatori toti membrii comisiei,cu sprijinul altor colegi din scoala,in noiembrie   2018  ;

             *Masa rotunda:,,Relatia profesor-elev,gestionarea situatiilor de criza”,sustinator prof. prof.Ionita paula,educ.Mirea Camelia,decembrie 2018;

 *Proiect interdisciplinar:,,Randunica”.sustinatorinv.Necula Aurelia

  prof. Ionita Paula,si toti membrii comisiei pe nivelul de invatamant al fiecaruia,in martie 2019;

*Referat cu tema:1.,,Competenta-performanta-eficienta profesionala si pedagogica a educatorului contempora”, sustinator    prof. Ionita Paula,aprilie 2019

    2.,,De la persoana la personalitate”,ianuarie 2019;

                            3.,,Cartea sau calculatorul?’’,sustinator invatator Necula Aurelia,in mai 2019;

*Analiza activitatii comisiei s-a realizatla sfarsitul fiecarui semestru,in lunile februarie si iunie 2019.

 Puncte slabe:

*Sunt cadre didactice care nu au acumulat 90 de c.p.t. in ultimii cinci an i si ar trebui sa urmeze cursuri de perfectionare.

Puncte tari:

*Informatiile circula inre cadrele didactice din scoala si la nivel de catedră fiind o buna si permanenta colaborare;

*Implicarea tuturor cadrelor didactice in activitatile desfasurate la nivelul comisiilor si la nivel de unitate scolara.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *