Școala Gimnazială Mihai Vodă, Sat Pleașa

Comuna Bucov, Județul Prahova

Nr.297/22.03.2019

CUPRINS:

I.RETEAUA   UNITATILOR DE   INVATAMANT CARE AU FUNCTIONAT

1.1. Reteauna unitătilor de învătământ de stat in sem.I, anul școlar 2018-2019

1.2. Efectivele şcolare

INDICATORI  DE CALITATE A  I NVATAMANTULUI

II. I Situaţia la învăţătură in sem. I, anul şcolar 2018-2019

II. 2 Starea disciplinară a elevilor

III. RESURSE UMANE (cadre didactice, cadre didactice auxiliare) existente in unităţile de învăţământ. Formare profesională.

III. 1    Resurse umane

III. 2.   Formarea  şi dezvoltarea profesională

III. 2.1. Formarea continuă a personalului didactic prin CCD

III. 2.2 Formarea si dezvoltarea  profesională  prin ISJ.

IV. RESURSE FINANCIARE SI MATERIALE

IV.1 Resurse financiare.

IV.2 Resurse materiale.

V. MANAGEMENTUL UNITATILOR DE INVATAMANT

V.l. Realizarea documentelor de proiectare manageriala

V.2. Analiza activităţii  desfăşurate de conducerea unităţii

VI PROCESUL DE INVATAMANT

VI.1 Analiza activitatii pe comisii metodice.

VII. EDUCATIA PERMANENTA

VII.1. Activitatea educativă.

VII.2. Activitatea extraşcolară

VII.4. Perspective in educatia permanentă, proiecte in derulare, parteneriate.

VIII. RELATII DE COLABORARE, RELATII CU PUBLICUL, IMAGINE,

COMUNICARE

I. RETEAUA UNITATIILOR DE INVATAMANT CARE AU FUNCTIONAT IN SEM I, ANUL SCOLAR 2018-2019

II.1. Reteauna unitătilor de învătământ de stat in anul şcolar 2018-2019

În anul școlar 2018-2019 SCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI VODĂ , SAT PLEAȘA, comuna Bucov – unitate de invatamant cu personalitate juridica a avut in subordine structurile:

Grădinița Nr.1 Pleașa, cu trei grupe de preșcolari și Grădinița Nr. 2 Pleașa, cu două grupe de preșcolari.

La  ciclul primar avem 7 clase, iar la cel gimnazial 7 clase.

II. 2. Efectivele şcolare

Planul de scolarizate pentru anul scolar 2017-2018 s-a realizat in conformitate cu  Metodologia privind fundamentarea cifrei de scolarizare si stabilitea retelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat.

Planul de şcolarizare a fost realizat aproximativ in structura aprobata de Inspectoratul Scolar al Judeţului Prahova, astfel:          

Învățământ preșcolar:

Nr. crt. Unitatea de învățământ Număr de grupe Nr. de copii înscriși la început de an șc. Nr. de copii la sfârșitul sem. I
1 Grădinița Nr. 1 Pleașa 3 60 60
2 Grădinița Nr. 2 Pleașa 2 32 33
Total 93

La Grădinița Nr. 1 Pleașa a plecat un copil și a venit unul, prin schimbarea domiciliului părinților.

La Grădinița Nr. 2 Pleașa a venit un copil la grupa mijlocie-mică.

In anul școlar trecut situația a fost asemănătoare:

Nr. crt. Unitatea de învățământ Număr de grupe Nr. de copii înscriși la început de an șc. Nr. de copii la sfârșitul sem. I
1 Grădinița Nr. 1 Pleașa 3 61 65
2 Grădinița Nr. 2 Pleașa 2 30 29
Total 94

Invăţământ primar

Nr. Crt. Unitatea de invăţământ Număr de clase Nr de copii înscrisi la început. de an șc. Nr. de copii la sf. Sem.I
1 Scoala Gimnazială “Mihai Vodă” Pleașa 7 159 162

Au plecat 2 elevi(la clasa I și a IV-a A, și au venit 5 elevi

Comparativ cu anul școlar 2017-2018:

Nr. Crt. Unitatea de invăţământ Număr de clase Nr de copii înscrisi la început. de an șc. Nr. de copii la sf. Sem.I
1 Scoala Gimnazială “Mihai Vodă” Pleașa 8 177 183

La învătățântul primar am scăzut cu o clasă și 21 de elevi

Invăţământ gimnazial Invăţământ gimnazial

Nr. Crt. Unitatea de invăţământ Număr de clase Nr de copii înscrisi la înc. de an Nr. de copii la sf. Sem. I
1 Scoala Gimnazială “Mihai Vodă” Pleașa 7 142 143

A venit un elev la clasa a VI-a, care a și plecat în sem. al II-lea

Anul școlar trecut am avut următoarea situație:

Nr. Crt. Unitatea de invăţământ Număr de clase Nr de copii înscrisi la înc. de an Nr. de copii la sf. Sem. I
1 Scoala Gimnazială “Mihai Vodă” Pleașa 6 122 122

Am crescut cu o clasă la gimnaziu și tot 21 de elevi ca număr. Pe ansamblu, la cele trei cicluri(preșcolar, primar și gimnazial) avem aceleași efective ca anul școlar trecut.

Procesul de cuprindere a copiilor în clasa pregătitoare şi clasa I

Comisia la nivel de unitate cu personalitate juridică  pentru coordonarea activităţilor privind cuprinderea copiilor in clasa pregatitoare şi clasa I a  desfăşurat in condițtii bune întregul proces.

Realizarea recensământului

Recensământul s-a realizat în perioada prevăzută de calendar, informarea cu privire la importanţa datelor colectate asupra întregului proces de înscriere în aplicaţia www.înscriere.edu.ro cât şi a site-ului isj.ph.edu.ro. Mulțumim pentru efortul depus doamnelor profesor pentru învățământul preșcolar și doamnei secretar.

 II. INDICATORI DE CALITATE AI INVATAMANTULUI

II.1. SITUATIA LA INVATATURA IN ANUL SCOLAR 2018-2019, sem I

La sfârşitul semestrului I al anului şcolar 2018-2019, după încheierea situațiilor, promovabilitatea la nivelul unităţilor de învăţământ, pe niveluri de învăţământ, este următoarea:

Unitatea de învățământ Nivelul Procent de promovabilitate în sem. I
Școala Gimnazială Mihai Vodă, Sat Pleașa primar 93,82%
gimnazial 93,00%

Anul școlar trecut, în sem. I aveam:

Unitatea de învățământ Nivelul Procent de promovabilitate în sem. I
Școala Gimnazială Mihai Vodă, Sat Pleașa primar 97,81%
gimnazial 77,05%

Clase cu un procent mai mic de promovare, dar care nu influențează situația școlară în viitor sunt clasa a VI-a, cu 6 corigenți și clasa a VIII-a A cu 3 corigenți; situația se poate îmbunătăți printr-o muncă susținută din partea elevilor, îndrumați de profesorii ce predau disciplinele respective; avem evidența nominală, pe disciplinele ce ridică probleme, avem grafic al orelor de pregătire suplimentară, avem profesori dispuși la eforturi suplimentare; ceea ce ne lipsește este dorința de efort mai mare din partea unor elevi, la care se adaugă mentalitatea că pot trece oricum, școala fiind condiționată de numărul de elevi necesari pentru existența fiecărei clase.

Avem și doi elevi cu situație școlară neîncheiată la clasa a III-a B, dar cărora li s-a încheiat situația în primele 4 săptămâni din sem. al II-lea: Lascu Maria Roberta, care a fost plecată întreg sem. I în Spania, cu părinții, frecventând cu regularitate cursurile acolo, pentru care, datorită faptului că fusese la noi la școală tot timpul, inclusiv în clasa a II-a am procedat la încheierea situației școlare în perioada celor 4 săptămâni din sem al II-lea; pentru cealaltă elevă, Gheorghe Rebeca Andreea, care a învățat la noi doar clasa pregătitoare, apoi a plecat cu părinții în Anglia, unde spune că a fost la școală, însă nu a putut aduce documente doveditoare am înscris-o ca audient și abia după echivalarea studiilor va putea fi trecută în catalog cu toate drepturile unui școlar, lucru ce se va întâmpla imediat ce avem viza doamnei inspector Camelia Stroe-Bibescu.

 Frecventarea gradinitei are un rol foarte important in evolutia copiilor, atât din punct de vedere al socializarii acestora, cât si al pregatirii lor pentru scoala. Cele mai profunde si durabile influente, care au si rezultate deosebite, se realizeaza in primii sase ani din viata copilului. De aici si necesitatea ca parintii si educatoarele sa asigure conditii favorabile de formarea si dezvoltarea deprinderilor, acestea fiind implicate in cele mai variate forme de activitate, in toate etapele de dezvoltare a copilului.

 II.2 Starea disciplinara a elevilor

Manifestarile de component agresiv au determinat, in anul scolar 2015-2016, o mai mare exigenta  in analiza si sanctionarea abaterilor disciplinare si a fenomenulni de absenteism de catre persoanele cu rol de decizie din unitatile scolare.

La nivel primar exista cazuri de abateri disciplinare in randul elevilor con£orm ROFUIP/20I5 art. 118 a-g: elevul Mitriță                                       de la clasa a III-a A a creat cele mai amri probleme; mai sunt elevi cu note scazute la purtare in cele mai multe situatii din cauza absentelor inregistrare.

Obiectivele care au stat la baza derularii activitatilor de prevenire si combatere a absenteismului si a manifestitrilor violente ale elevilor au fost:

– cunoasterea permanenta a absenteismului si a starii de siguranta existenta in unitatile scolare;

– identificarea formelor de manifestare a comportamentelor antisociale ale elevilor, in special a manifestarilor agresive;

 – cunoasterea de catre elevi a prevederilor legale privind absenteismul si consecintele juridice asociate savarsirii de infractiuni sau alte fapte antisociale;

-reducerea numarului de elevi cu comportament violent, atat in calitate de victima cat si de autori;

III. RESURSE UMANE

III.1. Resurse umane

      La sfarsitul anului scolar 2016-2017, numarul total de posture didactice, dicactic auxiliar si nedidactic pe toate formele de finantare, este de29,97, din care:

Didactice:25,22

Didactic-auxiliare:2,25

Nedidactic:2,5

      În anul scolar 2018-2019, numarul total de posturi didactice, dicactic auxiliar si nedidactic pe toate formele de finantare, este de29,33, din care:

Didactice:24,58, în timp ce situația posturilor didactice auxiliare și nedidactice a rămas aceeași.

III. 2. Formarea si dezvoltarea profesională

III. 2.1. Formarea si dezvoltarea profesionala prin ISJ. Formarea continua a personalului didactic prin CCD.

Conform politicilor MEN şi obiectivelor strategice ale ISJ Prahova în domeniul dezvoltării resurselor umane, CCD Prahova şi-a adaptat în anul şcolar 2017-2018, oferta de programe şi activităţi, încercând totodată să vină în întâmpinarea nevoilor de formare profesională a cadrelor didactice din şcoala.

Activităţile de formare continuă la nivelul Scolii Gimnaziale “Mihai Vodă”,Sat  Pleasa s-au desfăşurat conform Planului managerial.

Comisia pentru perfecţionare şi formare continuă – responsabil, prof Ioniță Paula Lucreția

IV. RESURSE FINANCIARE SI MATERIALE

IV. Resurse financiare

Costurile per elev – reprezintă un indicator de fundamentare a bugetului, care să asigure un sistem unitar de constituire a surselor de finanţare pentru fiecare unitate de invăţământ, astfel încât să se asigure condiţii cel putin decente de desfăşurare a procesului educativ.

În anul financiar 2016 s-au alocat pentru unităţile de învăţământ suma de 1553.23 mii lei din care: buget local: – cheltuieli de personal –alocat 1245.01 mii lei

Pentru anul 2017 finanțarea de baza a fost insuficientă, însă prin rectificarea ce s-a făcut la nivelul Consiliului Local al comunei Bucov am reușit să asigurăm plata integrală și la timp pentru tot personalul.

În anul 2018 finanțarea de bază-costul standard pe elev-a fos total insuficientă; având în vedere majorările salariale aplicate(25% din ianuarie, prin trecerea contribuțiilor în sarcina angajatului, dar și creșterea de 20% de la 1 martie 2018) în costul standard trebuia să se regăsească o creștere cu 45% față de 2017.În realitate, acesta a crescut cu 18%. Și atunci era clar că nu ne putem încadra în cheltuielile prognozate, avînd nevoie de suplimentare de la 1 458 de mii lei la 1 960 de mii de lei, avînd serioasedificultăți în asigurarea salariilor, cele două doamne, Bălan Marilena și Dumitru Rodica fiind nevoite să facă și să rectifice sumele în multe rânduri, chiar să pună bani din propriul salariu pentru ca nimeni să nu sufere, dumnealor fiind ultimele care si-au încasat salariul integral. 

Rechizite şcolare

            In anul scolar 2016- 2017, au fost achizitionate 80 pachete de rechizite pentru elevii claselor 0-VIII . Au fost distribuite pachete 27, diferenta de 55 de pachete vor fi distribuite în anul școlar 2017-2018, 2 pachete –diferența-fiind acoperita din stocul existent in unitatea scolara.

Beneficiarii acestui ajutor sunt elevii care provin din familii al caror venit mediu net lunar, pe membru de familie, realizat in luna iulie a fiecarui an, este de maximum 50% din salariul de baza minim brut pe tara.

În acest an școlar am acordat rechizite școlare celor care au primit bursă socială, care aveau dosare în acest sens, în total 11pachete.În anul școlar 2018-2019 au fost întocmite 2 dosare de rechizite de către elevi de la clasa pregătitoare, respectiv clasa I, care au fost aprobate și le-au primit deja.

Manuale scolare

Activitatea de evidență și comandă a manualelor școlare a fost coordonată de doamna profesoară Gheonea Mariana, care, împreună cu colegii din comisie și cu sprijinul doamnei secretar Dumitru Rodica au reușit să  întocmească și să trimită în termenele fixate de ISJ Prahova toate situațiile. Menționez că aproape toate manualele școlare au fost aduse în școală, la timp, de către mine de la magazia inspectoratului.

Nu am reușit să achiziționăm manuale de biologie și religie, clasa a VI-a, din cauza nedeschiderii platformei online la timp, iar inspectoratul nu ne putut ajuta.          

Asigurarea cu manuale scolare a fost facuta la timp, totuşi, s-au mentinut unele aspecte negative intâlnite şi în ceilalţi ani: numărul mic de manuale acordat la fiecare disciplină/an de studiu, însă trebuie să menționăm că școala nu are nicio vină.

Fiecare invăţător şi diriginte are obligaţia de a explica elevilor cum si de ce este necesar ca manualele sa fie păstrate în stare foarte bună, să ţină evidenţa acestora, să le recupereze la sfârşitul anului şcolar şi să le predea la bibliotecă.

Situaţia beneficiarilor Programului „Lapte si corn”

Conform OU 96/16.08.2002, privind acordarea de produse lactate si de panificaţie in sem. I al anului scolar 2018- 2019, au beneficiat de acest program copiii din învăţământul preuniversitar de stat si privat. În medie, in fiecare zi, au beneficiat de acest program 400 de elevi și preșcolari din unităţile noastre.

Burse — an scolar 2018-2019

In semestrul I, an scolar 2018-2019, au fost solicitate spre aprobare următoarele tipuri de burse:

– Burse sociale: lit “a” – 0+0= 0 (orfani)

                                      lit “c”  – lit.a.-8

lit c: 6 elevi

Elevi cu CES

Au beneficiat de acordarea acestui ajutor financiar in perioada septembrie-ianuarie,2 elevi-Mihalache Raluca și Chiriță                                cu CES.

IV.2. RESURSE MATERIALE

Dotările au fost puține din cauza reducerii bugetului, conform ordinelor  primite, de către Primăria Bucov. Am reușit să schimbăm 3 uși la clasa I, clasa a VIII-aB și clasa a VI-a, să avem o scară de 2,5 m de aluminiu, să reparăm instalația electrică din mai multe clase.

V. MANAGEMENTUL UNITATII DE INVATAMANT

V.1. Realizarea documentelor de proiectare managerială :

La nivelul unităţii noastre, am conceput şi realizat documente de proiectare managerială: imbunăţătiri la Planul          de dzvoltare instituţională (2019-2023) şi planurile   manageriale (semestriale şi anuale) pornind de la motivarea activităţii prin identificarea punctelor tari şi a punctelor slabe ale organizaţiei în cadrul activităţii anterioare. Elaborarea acestor documente s-a bazat pe analiza riguroasă a activităţii desfăşurate de conducerea unităţii, în vederea stabilirii unor actiuni prioritare.

V.2. Analiza activităţii desfăşurate de conducerea unităţii

            Analiza anuală a fost realizată pe baza documentelor ce au fost scanate, depozitate și trimise la managerul ce răspundea de acest sector, reflectând  activitatea desfăsurată de conducerea şcolii. La nivelul unităii şcolare s-au procurat  toate materialele care contribuie la desfăsurarea optimă a activitilor, precum si documente curriculare oficiale, manuale, auxiliare curriculare, cărţi pentru bibliotecă şi aparatură auxiliară.

V.2.1 Organizarea compartimentelor, consiliilor, comisiilor s-a facut la inceputul anului scolar in cadrul sedintiei Consiliului profesoral si Consiliului de administratie, constatandu-se o permanenta preocupare a conducerii scolii pentru acest lucru, fiecare cadru didactic avand in cadrul Consiliului profesoral a anumita responsabilitate bine definită. De asemenea, Consiliul de administratie a fost alcatuit conform  normativelor in vigoare cu responsabilitati precise ale fiecarui membru.

Consiliul clasei a fost constituit din totalitatea personalului didactic care preda la clasa respectiva si un parinte delegat al Comitetului de parinti al clasei.

Consiliul reprezentativ al parintilor a fost format din presedintii Comitetelor de parinti ai fiecarei clase. In cadrul scolii noastre s-au constituit catedre/comisii metodice si comisii de lucru cu caracter permanent san temporar dupa cum urmeaza:

Comisii metodice: Invatatori, Comisia metodica a Diriginților, Comisia „Limba si comunicare”, Comisia „Matematica si Stiinte”, Comisia “Om și societate”,  Comisia peutru evaluarea si asigurarea calitatii, Consiliul pentru curriculum, CSSM, Comisia pentru situatii de urgenta si de aparare civila, Comisia de inventariere anuala a patrimoniului, Comisia de prevenire si combatere a violentei s.a.

In cadrul catedrelor/comisiilor metodice, sefii acestora au delegat membrilor respectivi sarcini exacte care au fost indeplinite in timpul prevazut. Au fost întârzieri în predarea documentelor curriculare de proiectare, peste data fixată de comun acord, chiar peste data de 1 octombrie 2018.

Am monitorizat si controlat activitatea in cursul acestui an scolar, urmărind eficientizarea tuturor componentelor, comisiilor si compartimentelor scolii, astfel incat aceasta să reuseasca printr-un efort comun si permanent, realizarea obiectivelor si competentelor propuse. Toate activitățile s-au desfășurat conform programelor de activitate, pe semestre, ale consiliilor și comisiilor metodice și de lucru.

V.2.2. Repartizarea responsabilităților s-a facut in urma discutarii fisei postului a fiecărui cadru didactic in cadrul sedintei Consiliului profesoral, la inceputul anului scolar.

V.2.3. Organizarea timpului

Schemele orare s-au stabilit pentru fiecare clasa in funcție de planul cadru de învățămant și de particularitățile clasei. In întocmirea orarului s-a ținut seama de curba oboselii elevilor, în decursul unei zile, dar și in decursul unei săptămani, de gradul de solicitare al disciplinelor, urmărindu-se repartizarea judicioasa a acestora pe zile și pe ore. Cursurile s-au desfășurat in două schimburi: de dimineață- ciclul primar, iar după-amiaza – ciclul gimnazial.

Eficiența personalului si a elevilor s-a realizat prin utilizarea adecvata a resurselor de timp in cadrul unui program orar bine stabilit.

V.2.4. Monitorizarea intregii activitati

S-a monitorizat, controlat si evaluat activitatile privind:

– calitatea intocmirii documentelor de planificare si depunerea lor la termen ;

– completarea la termenul stabilit a documentelor scolare oficiale;

– structurarea schemei orare si  respectarea acesteia;

– completarea condicii de prezenta;

– arhivarea si securizarea documentelor scolare oficiale;

-respectarea parcurgerii planificarilor/programelor;

– conducerea lectiitor conform proiectului deja elaborate, astfel incat să se obțină maximum  de eficiență a lectiilor;

– calitatea și eficlența folosirii resurselor umane ale clasei si cele materiale ale scolii;

– notarea ritmica a elevilor ;

– respectatea criteriilor pentru temele pentru acasa;

– respectarea programului de pregatire suplimentare a elevilor cu dificultăți in invățare si de sfarsit de ciclu;

– analiza si eficienta consiliilor si comisiilor metodice;

– utilizarea Sistemului Educativ Informatizat;

– indeplinirea  responsabilităților la nivel de unitate;

– colaborarea cu familia si implicarea acesteia in viata scolii;

– activitatea extrascolară;

– formarea continuă a cadrului didactic;

– transmiterea la timp si corect a situațiilor si informațiilor solicitate si respectarea reglementărilor in vigoare;

-intocmirea situațiilor statistice ale elevilor la sfarsitul semestrului, a statelor de funcții și fiselor de incadrare;

-indeplinirea corespunzătoare a sarcinilor de serviciu stabilite prin fisa postului a personalului didactic auxiliar si nedidactic.

V.3. Activitatea de formare managerială

Directorul a participat la sedintele cu directorii organizate de ISJ Prahova, precum si la Cercurile desfasurate in unitatile scolare.

V.4. Plan de dezvoltare personal ca manager

Planurile manageriale semestriale şi anuale întocmite au vizat creşterea calităţii actului didactic, folosirea eficientă a resurselor umane şi materiale ceea ce constitute o premiză favorabilă pentru realizarea unei educaţii modeme, adecvate priorităţi  lor strategice ale proictelor de dezvoltare instituonale şi ale planurilor de acţiune ale şcolii.

V.5. Evaluarea calităţii managementului şcolar

Pe parcursul semestrului I, din anul şcolar 2018-2019 membrii comisiei CEAC s-au preocupat de completarea dosarului comisiei urmărind documentaţia elaborată de Inspectoratul Scolar Judeţean si de A.R.A.C.I.P. şi de cunoasterea acesteia, de elaborare a unor proceduri pentru diverse activităţi, de întocmire a raportului anual de evaluare internă a calităţii.

Au colaborat cu managerul scolii, Consiliul de Administraţie, Consiliul şcolar al Elevilor, cadrele didactice, personalul nedidactic şi auxiliar,    impreună reuşind realizarea următoarelor obiective:

 • Cresterea educaţiei oferite de şcoală;

-Crearea competenelor cheie şi de dezvoltare a abilităţilor care să asigure succes profesional şi personal.

–     Reaponsabil CEAC, prof. religie Manole Andreea Bianca

PROCESUL DE INVATAMANT

VI.1. Analiza activităţii pe comisii metodice

Scoala Gimnazială„Mihai Vodă”, sat Pleașa funcţionează ca formă de învăţământ cu cursuri de zi şi acoperă cele trei niveluri specifice unei şcoli: preșcolar, primar şi gimnazial, in două schimburi. In anul şcolar anterior Planul cadru, componentă esenţiala a curriculum-ului naţional, a fost aplicat corect, urmarindu-se alocarea corecta a numărului de ore pentru toate disciplinele şi ţinându-se cont de orele care fac parte din trunchiul comun, precum şi de orele din CDS.

Pentru toate aceste discipline profesorii şi învăţătorii au intocmit programe speciale care au fost avizate de către inspectorii de specialitate.

Schemele orare au fost întocmite respectându-se numărul minim/maxim de ore prevăzute de documentele in vigoare si de spaţiul pe care îl avem la dispoziţie. De asemenea, in cadrul catedrelor şi a comisiilor rnetodice, la inceputul anului şcolar au avut loc dezbateri privind alegerea manualelor alternative care vor fi folosite, respectându-se lista manualelor aprobate de MEN.

Proiectarea activităţii în anul şcolar 2018-2019 a vizat dezvoltarea de competenţe şi însuşirea de cunoştinţe pe baza abordarii transdisciplinare şi transcurriculare a conţinuturilor programelor şcolare, mai ales prin orele de curriculum integrat ce au fost propuse de domnul profesor Chiță Ion-Educație pentru sănătate-Stil de viață sănătos la clasele a V-a și Ansamblu muzical-coregrafic, susținut de doamna profesoară Vasile Mădălina Alina, la clasa a VI-a. De asemenea, s-a tinut cont de reglementările în vigoare, precum şi de recomandăririle primite la consfătuiri.

Realizarea planificarilor calendaristice şi vizarea lor s-a realizat la timp, celelalte instrumente (proiectarea unităților de invăţare, proiectarea unor lecţii etc) se află în portofoliile fiecărui cadru didactic.

Toate cadrele didactice au parcurs materia programată ritmic, mai puțin la disciplina geografie, unde la 15 noiembrie doamna profesoară Hermi Ana Maria, din cauza absențelor repetate, motivate sau nemotivate, desfășurase doar câteva lecții de predare, mai puține de 5; aplicându-se şi metode activ- participative, la fiecare disciplină de învăţământ, conform planificărilor  calendaristice proiectate pe unităti de invăţare. Proiectarea didactică la nivelul fiecărei     clase s-a realizat ţinând cont de sistemul de relaţii şi dependente care există între obiective, conţinutul ştiinţific vehiculat, strategii de predate, invăţare şi evaluare, precum şi standardele de competenţă de la sfârşitul ciclului preșcolar, primar şi gimnazial. Metodele şi procedeele alese au vizat motivarea şi activizarea elevului, punerea lui în centrul activităţii de invaţare, formarea capacităţii de lucru.

Prin asistenţe la ore şi prin verificarea proiectarii didactice a fost controlată calitatea procesului instructiv-educativ. În această acţiune au fost antrenati responsabilii comisiilor metodice  din şcoală. In programul de asistenţă a fost cuprins in primul rând personalul didactic nou venit, personalul didactic înscris la examenul pentru obţinerea gradelor didactice, precum şi personalul didactic cu rezulatate remarcabile. Fiecare cadru didactic îşi organizează procesul de predare în aşa fel încât să faciliteze receptarea.

Școala Gimnazială Mihai Vodă, Sat Pleașa

Comuna Bucov, Județul Prahova

Nr. 314/25.03.2019

RAPORT DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII COMISIEI METODICE

A EDUCATOARELOR PE SEMESTRUL I

ANUL ȘCOLAR 2018-2019

Componența Comisiei Metodice a educatoarelor Grădiniței cu Program normal Nr.1, Sat Pleasa si Nr.2 Colonie Pleasa, este următoarea:

Prof.preșc. Alexe Paraschiva – Responsabil comisie metodica

Prof.preșc.Mirea Camelia

Prof.preșc.Cristea Monica

Prof.preșc.Vasile Stela

Educatoare Rosu Tatiana

În primul semestru al anului școlar 2018-2019 Comisia Metodică a educatoarelor a desfășurat o activitate bogată conform  planului managerial și graficului de activități aprobat in prima sedintă a Comisiei Metodice de la sfârșitul lunii septembrie. În cadrul ședințelor C.M.s-au elaborate planificări anuale pe teme de studii , s-au prezentat rezultatele evaluării inițiale, s-a dezbătut conținutul Scrisorii metodice pentru invățământul preșcolar 2017-2018, s-au prezentat referatele planificate și  probele de evaluare semestrială.

 In luna septembrie am participat la Consfătiurea cadrelor didactice unde am primit informații cu privire la completarea documentelor școlare, la portofoliul educatoarei, la structura anului școlar, etc.  de la Inspectorul de specialitate și de la responsabilul cercului pedagogic.

 La sfârșitul lunii septembrie in cadrul ședinței comisiei metodice am intocmit Planificările anuale pe teme de studiu și pe nivele de vârstă si am anlizat mai multe auxiliare din diferite edituri pentru a le procura pe cele mai acesibile grupei .

In luna octombrie fiecare educatoare și-a prezentat Planificarea evaluarii inițiale pe cele două săptămâni, comportamentele urmărite, rezultatele și centralizatorul evaluării inițiale, precum și  dificultățile pe care le-a intâmpinat în desfășurarea probelor și testelor de evaluare.

Scrisoarea metodică pentru Învățământul preșcolar  2017-2018 a fost prelucrată și analizată pentru a fi cunoscută de toate educatoarele din unitate.

În luna noiembrie toate educatoarele din unitate au participat la Cercul pedagogic.

În luna decembrie d-na educatoare Mirea Camelia a prezentat referatul cu tema “ABC-ul parteneriatelor educationale” si d-na Cristea Monica a sustinut o activitate in echipa- confectionarea unor material legate de sarbatorile de iarna.

          În luna ianuarie d-na educatoare Rosu Tatiana a susținut referatul “Cu pasi marunti in lumea povestilor”, iar celelalte doamne au prezentat mape tematice.

 Un accent deosebit s-a pus și pe educația timpurie având în vedere faptul ca în acest an școlar în gradinița noastră avem foarte mulți copii sub trei ani, ceea ce presupune o mai mare atenție din partea educatoarelor grupelor mici  cu privire la adaptarea și integrarea lor in colectivitate.

CURRICULUM LA DECIZIA ȘCOLII

 La ședințele cu părinții fiecare educatoare a prezentat oferta disciplinelor

opționale  și în funcție de propunerile părinților și necesitățile copiilor au fost elaborate planificările calendaristice avizate de conducerea unității și de Inspectorul de specialitate.

 ACIVITĂȚI  EXTRACURRICULARE

Pe parcursul semestrului I preșcolarii însoțiți de doamnele educatoare și părinți au  vizionat diverse piese de teatru accesibile vârstei lor in incinta gradinitei.

Evaluarea proiectului ” Toamna” a fost realizată prin prezentare de programe artistice , concursuri de ghicitori și expoziție de lucrări tematice . Această acțiune s-a desfășurat la Grădinița nr.2. A fost invitat d-l director al scolii gimnaziale Mihai Voda Pleasa.Toți copiii au primit diplome.

Preșcolarii conduși de doamnele educatoare Rosu Tatiana, Cristea Monica, Mirea Camelia si Vasile Stela au realizat o expozitie cu „ Tradiții și obiceiuri de iarnă”. Copiii au primit diplome de participare și premii.

            Pe 1 Decembrie, preșcolarii de la toate grupele au prezentat un montaj artistic –au cântat, au recitat poezii și au dansat dansuri populare închinate Zilei României.

Pe 6 decembrie doamnele educatoare împreună cu părinții copiilor au pregătit cadouri cu ocazia sosirii lui Moș Nicolae.

             Cu prilejul sarbătorilor de iarnă toate educatoarele au participat activ la pregătirea programelor de serbare .Serbările prezentate au fost la un inalt nivel calitativ și au incântat auditoriu. Părinții au fost antrenați in confecționarea costumelor  și a acesoriilor de care au avut nevoie.

           Pe 24 Ianuarie, preșcolarii din unitatea noastră îndrumați de doamnele educatoare au realizat o expoziție de lucrări artistico-plastice și practice cu tematica evenimentului și au cântat și dansat Hora Unirii.

FORMAREA CONTINUĂ A CADRELOR  DIDACTICE

            Cadrele didactice din unitatea noastră s-au preocupat permanent de pregatirea profesională  in vederea creșterii calității actului educațional prin:

 • participarea activă la activitatea metodică desfașurată la nivelul unitații;
 • realizarea unor dezbateri cu tematică pedagogică;
 • intocmirea corectă a documentelor școlare;
 • planificarea activităților in conformitate cu domeniul de cunoaștere si centrul de interes corespunzător;
 • procurarea si studierea revistelor de specialitate și acelor mai noi apariții editoriale;
 • confecționarea materialelor didactice de calitate care să corespundă tematicilor propuse;
 • intocmirea unor materiale informative si prezentarea lor in cadrul ședintelor comisiei metodice;
 • pregătirea si susținerea activităților cu copiii;
 • ridicarea calității actului didactic prin practicarea unui invățământ diferențiat și individualizat .

                                                                                                  Responsabil,

                                                                       Prof.înv.preșc. Alexe Paraschiva

Școala Gimnazială Mihai Vodă, Sat Pleașa

Nr. 305/25.03.2019

RAPORT DE ANALIZĂ AL COMISIEI METODICE – ÎNVĂŢĂTORI

AN ŞCOLAR 2018-2019

SEMESTRUL I

DESFĂȘURAREA  PROCESULUI  INSTRUCTIV  EDUCATIV :

 1. Calitatea proiectării didactice

Cadrele didactice au respectat recomandările și metodologia în vigoare privind proiectarea activităților de învățare și de proiectare a unităților de conținut.

Putem afirma că majoritatea cadrelor didactice din unitatea noastră, știu că munca adevărată a profesorului începe după terminarea orelor de curs. Proiectarea activității didactice se face realizând o concordanță între planificarea calendaristică, programa școlară, metodele de predare, manuale. În urma asistențelor la ore s-a constatat că sunt respectate normele metodologice de proiectare a unei unități de învățare, a unui demers didactic eficient. Schemele orare au respectat planurile cadru în vigoare .

 1. Existenta, structura si continutul documentelor proiective specifice ariei curriculare În anul şcolar 2018/2019, comisia metodică a învăţătorilor şi-a propus următoarele obiective:

 • Asigurarea calităţii actului educaţional (întocmirea planificărilor calendaristice şi semestriale; parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare; utilizarea de strategii activ-participative; folosirea activităţii independente, diferenţiate, de grup; învăţarea muncii cu calculatorul);
 • Susţinerea şcolarizării, prevenirea abandonului şcolar;
 • Organizarea de activităţi extracurriculare;
 • Participarea la programe de perfecţionare individuale sau colective;
 • Participarea şi susţinerea de activităţi în cadrul cercului pedagogic;
 • Procurarea sau confecţionarea unor materiale didactice;
 • Colaborarea şcoală-familie.

Comisia metodică a învățătorilor și-a desfășurat activitatea metodică conform planului managerial și al muncii educative întocmite la începutul anului școlar.

Pentru realizarea obiectivelor propuse, fiecare cadru didactic a desfășurat activitățile dând dovadă de responsabilitate, dovedind pregătire științifică, metodică și psihopedagogică temeinică. Cadrele didactice au participat și s-au implicat în toate activitățile organizate la nivel de școală și sector:

 • Întocmirea planificărilor pe unități tematice;
 • Studierea și dezbaterea noutăților apărute în presa de specialitate;
 • Interasistențe la ore;
 • Susținerea și dezbaterea unor referate cu tema: ”Necesitatea abordării interdisciplinare la clasa pregătitoare”;
 • Pregătirea unor serbări școlare cu ocazia sărbătorilor;
 • Participarea la cercurile pedagogice și la cursurile de formare;
 • Desfășurarea ședințelor și a consultațiilor cu părinții.

            În cursul anului școlar în curs, membrii comisiei metodice au desfășurat bogată activitate atât la școală cât și în afara acesteia.

La prima ședință a comisiei metodice, au fost propuse spre dezbatere de către responsabilul comisiei metodice mai multe teme. S-au purtat discuții referitoare la alegerea și folosirea auxiliarelor, la rolul lor în buna desfășurare a procesului instructive-educativ. Pe lângă acestea s-au ridicat și probleme cu care ne confruntăm în viața de zi cu zi la catedră, dificultăți întâlnite la clasă în cadrul procesului instructive-educativ, în alegerea de către elevi a noțiunilor nou predate, în folosirea fișelor de muncă indepedentă, în tratarea diferențiată a elevilor.

Pentru eficientizarea și creșterea calității activității didactico-metodice am avut în vedere următoarele obiective:

 1. extinderea capacității de adaptare la dinamica schimbărilor ce se produc în domeniul educației;
 2. stimularea activității pe planul conceperii și coordonării domeniului didactic;
 3. intensificarea exercițiului creator și de relaționare /comunicare /cooperarare/ colaborare în domeniul didactic;
 4. eficientizarea demersului didactic;
 5. dezvoltarea competențelor prin: abilități de comunicare, scriere, calcul, informatizare, gândire critică, lucru în echipă, adaptarea la situații noi;
 6. elaborarea și popularizarea materialelor metodice;
 7. utilizarea metodelor și trategiilor modern în procesul de învățare/ evaluare;
 8. asigurarea calității în educație;
 9. valorificarea experienței positive;
 10. Parteneriatul școală/familie.

Toate cadrele didactice au parcurs material ritmic și integral, aplicându-se metode și procedee active-participative la fiecare disciplină de învățământ. Proiectarea didactică la nivelul fiecărei clase s-a realizat ținând cont de sistemul de relații și dependențe care există între obiectivele operaționale, conținutul științific vehiculat, strategii de predare, învățare și evaluare precum și standardele de competență de la sfârșitul ciclului primar. S-a încercat relaționarea și interrelaționarea acestor concept în planificarea materiei la fiecare disciplină de învățământ pentru ca activitatea de instruire și autoinstruire să fie centrată pe elev.

Pentru mobilizarea elevilor la un effort susținut în procesul învățării prin angajarea optima a mecanismelor intelectuale ale acestora, învățătorii au adoptat strategii de provocare și dirijare a gândirii, strategii ce oferă condiții optime pentru exersarea intelectului elevilor în direcția flexibilității, creativității, inventivității, conducând la formarea unei gândiri moderne, algoritmice, modelatoare, problematice.

În lecțiile desfășurate la clasă, învățătorii au aplicat tehnici de implicare individuală sau în grup a elevilor, lucrul în perechi sau în grupuri mici, care au condus la participarea efectivă a tuturor elevilor la activitățile desfășurate, aceștia dobândind capacitate de cooperare, de sprijin și colaborare, de primire și asumare de sarcini de lucru în echipă, de respectarea unor reguli stabilite, de asumare a răspunderii individuale și colective, a initiative.

2. Funcționarea sistemului de comunicare intern/extern( întâlniri de lucru, interasistențe, relația învățător-profesor, relația învățător-învățător, învățător-echipa managerială, comunicarea din cadrul catedrei)

Relațiile cadru didactic-elev:

 • Relațiile se bazează pe respect reciproc, conduită civilizată, colaborare și înțelegere, afectivitate;
 • Elevii sunt încurajați în dorința de autodepășire, atitudine pozitivă față de studiu, punctualitate, ținută decentă, conduită morală;
 • Cadrele didactice cultivă la elevi atmosfera de muncă, respectul reciproc, dorința de afirmare si autodepășire.

Interacțiunea pe verticală, profesor-elev, influențează în mod hotărâtor atmosfera din clasă, cadrul didactic fiind acela care contribuie la mărirea coeziunii sau care, dimpotrivă, prin atitudinile sale duce la dezbinarea, fragmentarea grupului clasa. Din acest motiv, fiecare învăţătoare a ales şi selectat modalităţile de comunicare adecvate unor situații diverse. Acest lucru a condus la menținerea unui climat deschis în clasa de elevi (de cooperare, respect reciproc, aprecieri sincere, familiaritate), precum și a unui climat angajat (control sistematic al temelor, cunoştintelor etc., nivel ridicat de profesionalism și de cerințe: realizarea unor portofolii etc).

S-au întreprins activităţi de observare a elevilor, fiecare învăţătoare a încercat construirea unei comunicări didactice pe un repertoriu comun cu al elevilor câştigând astfel în eficienţă şi calitate. Permanent s-a ţinut cont de particularităţile individuale ale fiecărui elev. S-au derulat programe de pregătire suplimentară, discuţii cu părinţii, copiii au fost implicaţi în situaţii de evaluare centrate pe obiectivele curriculare, analizându-se ulterior nivelul de performanţă realizat, dar şi natura dificultăţilor de învăţare şi adaptare.

Pentru a facilita comunicarea elev/elev au fost utilizate metode interactive, activităţi pe grupe şi echipe de elevi.

Pentru obţinerea unor rezultate deosebite la învăţătură şi disciplină s-a menţinut o relaţie permanentă între părinţi şi cadrele didactice, între cadre didactice şi cadre didactice şi echipa managerială. Materializarea lor s-a concretizat prin lectorate cu părinţii, organizate la nivel de clase, la care au participat şi cadre didactice specializate (psihologul şcolii, profesori, asistenta şcolii), consultaţii în cadrul comisiei metodice, consiliere cu eghipa managerială.

În cadrul comisiei metodice a învăţătorilor din şcoală colaborarea a fost eficientă împărtăşindu-ne reciproc din experienţa didactică.

A fost promovată egalitatea de şanse între toţi membrii comisiei, realizându-se o comunicare şi o colaborare eficientă cu celelalte comisii metodice.

S-a realizat comunicarea foarte bună cu toate cadrele didactice din şcoală împreună cu care au fost organizate activitati extracurriculare.

3. Accesibilitatea/utilizarea echipamentelor, mijloacelor de invatamant si auxiliarelor curriculare

S-au valorificat spaţiile de învăţare, realizându-se accesibilitatea grupurilor de elevi la resursele de învăţare.

Fiecare învăţătoare a utilizat la clasă mijloacele electronice de învăţământ. În unele clase au existat în permanenţă un calculator pe care au fost construite lecţii în diferite programe fiind folosite cu eficienţă la clasă. Au fost utilizate şi auxiliarele curriculare la diferite discipline de învăţămât. Au fost elaborate o multitudine de fişe de lucru, de evaluare, de reînvăţare. Elevii au fost implicati în alcătuirea de portofolii tematice.

Membrii comisiei întrunesc standardele privind calificarea şi experienţa adecvată.

B. Eficacitatea educationala

1. Proiectarea si promovarea ofertei CDS ( disc. optionale, proiectare si promovare)

În urma observaţiilor şi discuţiilor purtate cu membrii comisiei am constatat că materia planificată pentru semestrul I la disciplinele opţionale a fost parcursă ritmic şi integral, aplicându-se metode şi procedee activ-participative cu rezultate deosebite. Elevii au fost încântaţi de opţionalele derulate pe parcursul întregului an şcolar.

2. Sistemul de evaluare

a. Strategii/criterii de evaluare utilizate

S-a folosit o gamă de strategii adecvate stilurilor de învăţare, permiţând elevilor familiarizarea cu diferite activităţi de evaluare încurajându-i să-şi asume responsabilitatea pentru propriul proces de învăţământ.

Evaluarea a fost gândită într-o viziune integrată pentru a avea o imagine cât mai autentică asupra a tot ceea ce au asimilat elevii, asupra capacităţilor şi relizărilor lor. Au fost utilizate metode precum: consemnarea de evenimente, liste de verificare,inventare , fotografii, inregistrări video şi audio. Criteriile evaluării au fost raportate la standardele de performanţă ale sfărşitului de an şcolar. Ca şi bancă de date au fost utilizate: setul elevului (mostre scrise : ciorne şi lucrări finale, inventarii şi liste de verificare, fotografii şi înregistrări ilustrând diferite activităţi, liste de matematică şi mostre de rezolvare a unor probleme, portofolii tematice, desene, compuneri,etc); setul de evaluare învăţător-elev ( lucrări ale elevilor,teste redactate de învăţător, fişe de observaţie, caietul învăţătorului, sondaje de opinie, etc); teste scrise; întâlniri învăţător-elev.

Evaluarea sumativă a cuprins forme variate care au permis informarea elevilor în legătură cu progresul realizat.

C. Managementul calităţii

Plan de îmbunătăţire a calitatii activ. didactice

1. Optimizarea asigurarii calităţii prestaţiei didactice, (compararea fiselor de evaluare a cadrelor didactice, intalniri de lucru)

Pentru îmbunătăţirea calităţii activităţii didactice , pentru ca o şcoală să fie eficientă este necesar ca elevii, dascălii şi părinţii să aibă foarte bine conştientizată misiunea comună iar activitatea didactică să fie mai mult centrată pe instruire şi curriculum.

Evidenţiem consecvenţa învăţătoarelor în abordarea centrată pe obţinerea de performanţe a conţinuturilor învăţării, performanţe măsurate periodic în conformitate cu metodologia de evaluare şi remarcate în rezultatele testărilor predictive, formative şi sumative, confirmându-se o calitate sporită a actului didactic comparativ cu anii şcolari precedenţi, aspect obiectivat în achiziţiile, capacităţile, competenţele, atitudinile şi comportamentele elevilor.

Întâlnirile de lucru au fost centrate pe strategii de îmbunătăţire a calităţii activităţilor didactice.

 • s-a pus un accent mai mare pe lecţiile de învăţare în clasă
 • s-a creat un climat favorabil învăţării
 • elevii au fost implicaţi şi responsabilizaţi de viitorul lor; stimularea elevilor pentru a reuşi
 • s-au desfăşurat activităţi extracuricularecare să lărgească interesul elevilor în sensul construirii de relaţii bune în şcoală.
 • s-a încercat şi realizat modificarea, dezvoltarea şi perfecţionarea stilului didactic al dascălilor
 • părinţii au fost implicaţi în activitatea didactică prin participare efectivă la procesul de învăţământ
 • sălile de clasă au fost transformate în adevărate ateliere de lucru şi învăţare pentru elevi
 • s-a realizat o mai bună colegialitate şi dezvoltare profesională a dascălilor
 • s-a accentuat respectul pentru individualitate, cultivarea relaţiilor de încredere reciprocă, sprijin şi acceptarea opiniei celuilalt
 • s-a urmarit o evaluare corectă pentru dezvoltare atât a elevilor cât şi a învăţătoarelor din şcoală

2. Optimizarea strategiilor de evaluare

 • s-a stabilizat un sistem de apreciere şi stimulente pentru elevi
 • s-a realizat o monitorizare permanentă şi perseverentă (nu în salturi) a progresului elevilor la toate disciplinele ( întărirea cerinţelor , valorilor convingerilor şi împărtăşirea lor în funcţie de specificul fiecărui colectiv şcolar)
 • s-a urmarit o evaluare corectă pentru dezvoltarea elevilor prin conceperea de criterii unitare de evaluare

În cadrul școlii s-au desfășurat ședințele conform graficului, s-a dezbătut tematica stabilită, s-referitoare la noutățile în specialitate, s-au alte noutăți din partea ISJPH.

În prima ședință a comisiei metodice, după analiza activității din anul școlar precedent, au fost propuse spre dezbatere, de către responsabilul comisiei metodice a învățătorilor, prof. inv. primar ,  mai multe teme și lecții demonstrative. Mobilizarea elevilor în procesul învățării prin angajarea optimă a mecanismelor intelectuale ale acestora, adaptarea unor strategii de provocare și dirijare a gândirii în direcția flexibilității, creativității și inventivității s-au concretizat în activitățile sustinute de :

*
 • luna octombrie:

  “Dezvoltarea abilităţilor socio-emoţionale la vârsta şcolară “

sustinut de prof.inv.primar , Tilimpea Mihaela

*
 • luna noiembrie: 
*
 • Lecţie deschisă- clasa  a III-a B

Matematica si explorarea mediului:

Subiect: “ Circuitul apei in natura”

Lectie sustinuta  de prof.inv.primar  : Necula Aura

 luna decembrie:

*

sustinut de invatator , Vladoiu Maria

*
 • Luna ianuarie:

Referat: ,, Necesitatea cunoasterii naturii – premisa a ocrotirii acesteia

sustinut de prof.inv.primar , Balanescu Florica

Elevii ciclului primar au participat la concursul de matematica si limba si comunicare „ Comper” , unde au luat multe premii si mentiuni.

 MATEMATICA          

Nr. Crt. Clasa Nume       cadru didactic Premiul I Premiul al II-lea   Premiul  al III-lea   Mentiuni
1. CP A Chita Nicoleta Diplome de participare
2. I Calinoaia Dorica      
3. a II-a A Tilimpea Mihaela 1 3
4. a III-a A Vladoiu Maria 5 3
5. a III-a B Necula Aura 1 1 2 4
6. a IV-a A Andreescu Maria 1 5
7. a IV-a B Balanescu Florica

COMUNICARE

Nr. Crt. Clasa Nume       cadru didactic Premiul I Premiul al II-lea   Premiul  al III-lea   Mentiuni
1. CP A Chita Nicoleta Diplome de participare  
2. I Calinoaia Dorica      
3. a II-a A Tilimpea Mihaela 4 4 2
4. a III-a A Vladoiu Maria 5 4 2
5. a III-a B Necula Aura 2 3 6 2
6. a IV-a A Andreescu Maria 1 1 4 4
7. a IV-a B Balanescu Florica

ACTIVITATI EDUCATIVE EXTRA-CURRICULAR

 • 5 OCTOMBRIE – Ziua Educatiei
 • Concursul “ Comper”-matematica
1 Decembrie –Ziua Nationala a Romaniei   2 .Colinde si obiceiuri de Craciun -carnavalul iernii
  3.Jocuri pe zăpadă    

Doamna  Necula  Aura , prof. inv. primar la clasa a III-a B, a participat la proiectul “Bun venit, coleg de invatatura!” impreuna cu elevii de la Scoala Gimnaziala Romanesti.

Cadrele didactice au întocmit referate conform tematicii, cu multă minuțiozitate, bine documentate științific, cu exemple practice, referate în care au ținut să împărtășească colegilor din experiența acumulată în timp.

Având o bază metodologică clară, activitatea s-a dovedit a fi eficientă prin acțiuni permanente care au asigurat împletirea fructuoasă a formelor individuale cu cele colective, au avut o ambianță corespunzătoare și un caracter deschis, au promovat acțiuni de confruntare de opinii în promovarea noului.

Toate cadrele didactice au încercat prin activitatea metodică desfășurată să pună în circulație idei și experiențe noi pe care apoi să le aplice în practică.

Pentru eficientizarea și creșterea calității activității didactico-metodice ne-am propus și respectat următoarele obiective:

 • Asigurarea calității actului educațional (întocmirea planificărilor calendaristice și semestriale, parcurgerea ritmică și de calitate a conținuturilor școlare, utilizarea de strategii activ-participative);
 • Metodologia evaluării (inițiale, curente, formative și sumative);
 • Promovarea unui învățământ cu prioritate formativ-educativ;
 • Extinderea capacității de adaptare la dinamica schimbărilor ce se produc în domeniul educației;
 • Stimularea activității în planul conceperii și coordonării domeniului didactic;
 • Intensificarea exercițiului creator și de relaționare/comunicare/colaborare în domeniul pedagogic;
 • Utilizarea adecvată a unor tipuri variate de itemi și descriptori de performanță;
 • Eficientizarea demersului didactic;
 • Dezvoltarea competențelor prin: abilități de comunicare, scriere, calcul, informatizare, gândire critică, lucru în echipă, adaptare la situații noi;
 • Elaborarea și popularizarea materialelor metodice;
 • Utilizarea metodelor și strategiilor moderne în procesul de învățare/evaluare;
 • Asigurarea calității în educație;
 • Curriculum evidențiat/diferențiat;
 • Valorificarea experienței pozitive;
 • Activități cu elevii cu cerințe educaționale speciale;
 • Facilitarea schimbului de experiența didactică, prezentarea informației prelucrate, oferirea metodelor didactice eficiente.

Asigurarea calității actului educațional s-a concretizat prin întocmirea planificărilor calendaristice, parcurgerea ritmică și de calitate a conținuturilor școlare, utilizarea de strategii activ-participative.

Au fost aplicate teste de evaluare cu prezentare de obiective operaționale, itemi, descriptori de performanță, rezultate obținute la nivelul fiecărei clase. După aplicarea acestor teste s-au stabilit măsurile ce trebuie luate pentru reducerea sau eliminarea greșelilor făcute de elevi.

Formarea continuă a personalului didctic constituie un segment important al activității metodice la nivelul unității de învățământ.

Formele de organizare au fost diverse: perfecționarea curentă prin activități metodico-științifice și psihopedagogice, concretizate prin sesiuni de comunicări, simpozioane, stagii periodice de informare știițifică, cursuri pentru completarea studiilor organizate de instituțiile de învățământ superior, etc.

Responsabil Comisia Metodică a Invățătorilor,

Profesor învățământ primar,

Mihaela Tilimpea

Școala Gimnazială „Mihai – Vodă”, Pleasa

Comuna Bucov, Jud. Prahova

Nr.324/25.03.2019

Raportul Coordonatorului Comisiei diriginților

Semestrul I- anul școlar 2018 – 2019

Activitatea educativă școlară și extrașcolară a fost complexă, s-a bazat pe o bună comunicare, activitățile desfășurate fiind tratate cu seriozitate și implicând un număr mare de elevi, cadre didactice, părinți și reprezentanți ai comunității locale. Informarea și îndrumarea elevilor și părinților acestora în vederea unei orientări socioprofesionale și integrări sociale optime s-a concretizat în cuprinderea unor teme specifice în cadrul orelor de dirigenție și a ședințelor cu părinții. Diriginții s-au implicat în buna organizare și desfășurare a serviciului pe școală și au militat pentru menținerea calității mediului școlar.

Puncte tari

 • Experienţă în domeniul activităţii educative şcolare şi extraşcolare;
 • Personal didactic calificat, cu competenţe necesare evaluării şi valorificării valenţelor educative
 • Diversitatea programului de activităţi educative la nivelul unităţii de învăţământ;
 • Majoritatea profesorilor diriginti s-a implicat in derularea activitatilor scolare si extrascolare.;
 • Multitudinea si diversitatea activitatilor extrascolare  in vederea afirmarii personalitatii scolii in plan comunitar;
 • Vizibilitatea actului educaţional în comunitate prin mediatizarea activităţilor extraşcolare şi extracurriculare (spectacole, concursuri, competiţii, blogul școlii );
 • Deschiderea oferită de disciplinele opţionale în conformitate cu interesele copiilor şi perspectivele de dezvoltare ale societăţii;
 • Relaţiile interpersonale (diriginte-elev, conducere-diriginţi, profesori-părinţi, profesori-profesori etc.) existente favorizează crearea unui climat educaţional deschis, stimulativ
 • Comisia diriginţilor organizează întâlniri cu reprezentanţi ai Poliţiei în scopul prevenirii delincvenţei juvenile
 • Întâlniri cu Consiliul reprezentativ al părinţilor, cu Comitetele de părinţi ale claselor, suplimentate de consultaţii individuale cu părinţii
 • Contactele cu diverse instituţii pentru realizarea unor activităţi extracurriculare (excursii tematice) introduc elevii în mediul comunitar şi contribuie la socializarea lor.

Puncte slabe

 • Spațiul insuficient în incinta şcolii pentru derularea unor activități extraşcolare;
 • Lipsa unor modalități de recompensare a elevilor pentru participarea la activitățile extraşcolare;
 • Caracterul extrașcolar al activităților implică un mare consum de timp
 • Resurse materiale limitate pentru participarea la excursii, iar microbuzul şcolar nu este disponibil

Oportunităţi

 • Iniţierea cadrelor didactice în managementul de proiect
 • Amplificarea dimensiunii europene prin accesarea noii generaţii de programe şi proiecte de cooperare internaţională
 • Valorificarea potenţialului creativ al elevilor prin iniţierea de noi proiecte educative şi asumarea de roluri
 • Deschiderea activităţii educative spre implicare şi responsabilizare  în viaţa comunităţii

Ameninţări

 • Modificari la nivelul comisiei ca urmare a mobilitatii cadrelor didactice;
 • Dezavantajul creat de programele şcolare încărcate care nu permit dezvoltarea componentei educative

Pentru anul scolar 2018-2019, ne-am stabilit o serie de obiective de realizat la nivelul scolii , prin activitatile educative stabilite.

Obiective:

 1. Diminuarea numărului de elevi cu note scăzute la purtare din cauza absenţelor sau a actelor de indisciplină;
 2. Descoperirea unor modalitati optime de folosire a competentelor in activitatile extracurriculare;
 3. Creşterea procentului de promovabilitate al Evaluarilor Naţionale;
 4. Implicarea unui numar cat mai mare de elevi in activitatile scolii;
 5. Cunoasterea optiunilor elevilor privind petrecerea timpului liber;
 6. Optimizarea relaţiei scoală- familie;
 7. Diversificarea activităţii extracurriculare;
 8. Cresterea calitatii actiunilor educative din scoala;
 9. Conectarea şcolii la programe şi proiecte educaţionale, la nivel local, judeţean , naţional si international;
 10. Eficientizarea colaborarii scolii cu alte institutii implicate in buna functionare a societatii.

ACTIVITATEA DIRIGINŢILOR

 • În semestrul I al anului şcolar 2018-2019, profesorii diriginţi au urmărit ca, prin activitatea desfăşurată, să materializeze trăsăturile şi principiile consilierii şcolare, văzute ca un proces de dezvoltare şi prevenire, prin optimizarea modului în care elevul relaţionează cu şcoala, profesorii şi colegii.
 • Şedinţele Comisiei metodice a diriginţilor s-au ţinut conform graficului respectând tematica din Planul Operaţional al şcolii şi din Planului managerial al activităţii educative.
 • Instruirea prof. diriginti cu privire la organizarea activitatilor educative scolare si extrascolare, intocmirea documentelor, realizarea fisei psihopedagogice a elevilor si a altor documente necesare dirigintelui.
 • La orele de consiliere şi orientare s-au respectat planificările calendaristice iar temele dezbătute au respectat  Programele de Consiliere şi Orientare şi particularităţile eleviilor.
 • Utilizarea unor strategii didactice, în cadrul orelor de dirigenţie, astfel încât elevul să se poată exprima, să fie ascultat şi îndrumat eficient
 • S-au desfasurat sedintele cu parintii, pe clase, dupa un program afisat, în care s-au  prelucrat regulamentele scolare (cel general si cel de ordine interioara). 
 • S-au semnat contractele de parteneriat cu parintii si diferite institutii.
 • Profesorii diriginţi au fost preocupaţi de dezvoltarea profesională continuă prin înscrierea la grade didactice şi cursuri de perfecţionare.

I. Activitati educative scolare si extrascolare

Activitatile derulate in semestrul I  au fost bogate si au vizat educatia ecologica, educatia civica, educatie pentru sanatate, sport, educatie rutiera, educatia interculturala, istorie, matematica, cultura generala.

 • „ Let’s do it Romania!”-proiect national de ecologizare
 • Roadele toamnei” –expozitie cu cosul bogat al toamnei
 • Ziua Mondiala a educatiei”- „Povestea educatorului-lectura; „Ce ma fac cand voi fi mare?”( discutii); jocuri sportive; Educatia prin arta; ppt, filmulete despre educatie, referate, expozitie de desene; concurs „ Educatie-educatori”; interpretare scenete amuzante; chestionare de analiza aprocesului instructiv-educativ
 • Saptamana educatiei globale”. Activitatile desfasurate cu prilejul acestei saptamani au fost: Pace si non-violenta pentru copiii lumii); Dincolo de cuvinte Sunt cetatean european; Alimentatia-prieten sau dusman?
 • Happy Halloween!” – concurs si expozitie clasele a V-a și a VII-a
 • Petrecere de Halloween –expozitie de dovleci, ppt, confectionarea de masti, costume si alte obiecte specifice sarbatorii, carnaval de Halloween
 • Ziua Mondiala a tolerantei”-PPT, afise , chestionare
 • Carnavalul toamnei
 • Ziua internationala a drepturilor copilului
 • Ziua Nationala a Romaniei: „Centenarul Marii Uniri din 1918” activitate desfășurată  sub indrumarea prof. Voica Dorina și Țilimpea Mihaela; „ 1 Decembrie-Ziua Nationala a Romaniei”-cls pregatitoare, I, II, III, IV, V, VI, VII și VIII
 • Serbare de Craciun „ Uite, vine Mos Craciun!”
 • Împodobirea bradului, toate clasele
 • „Eminescu-poet national”-cls pregatitoare, I si a II-a-prezentare Power Point, audierea unor poezii si cantece, realizarea unor lucrari plastice inspirate din versurile eminesciene, panou realizat cu elevii claselor a VII-a şi a VIII-a de prof. Ionescu Zorica
 • 24 Ianuarie 1859-Unirea Principatelor Romane- cls I si a II-a: lecturarea unor texte cu continut istoric, PPT, realizarea unor desene, invatarea pasului de dans „ Hai sa dam mana cu mana”; completarea unor fise, realizarea unui panou clasa a V-a A și B, îndrumători prof. Chiță Ion și Radu Ioana
 • Ziua Internationala a Nonviolentei in scoli- prezentare Ora de Net

IV .CAMPANII DE INFORMARE /EDUCARE A ELEVILOR :

– Campania de combatere a violentei

– Educatia pentru mediu

– Campania de educatie rutiera

– Descopera o lume sanatoasa

V .CONSILIUL ELEVILOR :

Consiliul Elevilor pe şcoală ,sub îndrumarea consilierului educativ, s-a implicat în atragerea cât mai multor elevi în   activităţi extraşcolare creative .

VI. COMITETUL DE PARINTI :

La nivelul scolii,s-au organizat sedintele cu parintii pe clase, în care s-au ales comitetele pe clasă, apoi şedinţa pe şcoală , s-a ales noul comitet.

Au fost chestionaţi părinţii în legătură cu percepţia lor despre rolul şi eficienţa şcolii, au fost solicitaţi să vină cu propuneri şi implicări în viaţa şcolii.

VII. Sugestii pentru îmbunătăţirea activităţii educative  în unitatea de învăţământ:

Implicarea şcolii şi a cadrelor didactice în proiecte

Obţinerea de fonduri extrabugetare prin încheierea de parteneriate cu ONG- uri în vederea  organizării şi derulării unor activităţi educative de amploare

Director,                                                                      Coordonator Comisia diriginților

Prof. Puiu Matei Nicolae                                             Prof. Butaru Otilia

Școala Gimnazială Mihai Vodă, Sat Pleașa

Nr. 300/25.03.2019

RAPORT  ASUPRA  ACTIVITATII  DESFASURATE  IN CADRUL

COMISIILOR METODICE ,,OM SI SOCIETATE’ – ,,ARTE SI TEHNOLOGII-ED.FIZICA” IN SEM.I AL ANULUI SCOLAR 2018-2019

              In anul scolar 2018-2019,in cadrul comisiilor metodice,,Om si societate”si ,,Arte si tehnologii” au fost organizate activitati diverse precum dezbateri,lectii,referate, concursuri,serbari.Prin activitatile desfasurate s-a urmărit predarea disciplinelor istorie,geografie,religie,ed.tehnologică,informatică,ed.muzicală,ed.plastică și ed.fizică într-o manieră interactivă,centrată pe utilizarea metodelor moderne și pe latura formativă a procesului educațional menit să dezvolte competențele elevilor.S-a realizat evaluarea inițială și s-au interpretat rezultatele propunându-se măsurile remediale.Lecțiile au fost planificate într-o manieră atractivă,urmărindu-se afirmarea creativității elevilor și punerea în valoare a opiniilor lor.                                                                                                                                                                

            Pe data de 15 septembrie, profesorii din cadrul comisiei metodice au participat alaturi de elevi la activitatea ce a avut loc la nivel national dedicata curateniei:,,Romania curata”.

                        In cursul semestrului I,in luna octombrie,s-a organizat o activitate dedicata holocaustului cu elevii claselor a-VIII-a,in cadrul orei de istorie,sustinator fiind prof.de istorie Dorina Voica.Elevii au alcatuit referate pe baza materialelor puse la dispozitie de doamna profesoara.A urmat o dezbatere .

                        În luna noiembrie au avut loc cercurile pedagogice,iar colegii din cadrul comisiei metodice au participat la acestea.Astfel,pe 16 noiembrie 2018,prof.de istorie Dorina Voica a participat la o activitate la Școala Gimnazială Ploiestiori-structura a Scolii Gimnaziale Blejoi si la activitatea organizata la Inspectoratul Scolar de catre Asociatia Eurocentrica pe tema,,Patrimoniu la rascruce”.Tot pe data de 16 noiembrie,la Sala de sport a comunei Bucov,domnul profesor Patru Ionut-Cristian a sustinut o lectie in cadrul cercului pedagogic al profesorilor de educatie fizica.

                      În ziua de 1 Decembrie doamnele profesoare Madalina Vasile si Dorina Voica au prezentat un program artistic la monumentul eroilor din satul Pleasa.La activitate au participat domnul primar si alte autoritati ale comunei,preotii din comuna,parinti si bunici.  

                       Pe data de 18 decembrie 2018 s-a sustinut un program de colinde sub indrumarea doamnelor profesoare Madalina Vasile si Dorina Voica.Au fost facute fotografii si filme,iar programul a fost apreciat de elevi si de profesori. Activitatile artistice au fost insotite de expozitii de desene sub indrumarea domnului profesor Ioan Amariuchi.

                    Tinerii profesori sunt indrumati in activitate permanent.Astfel,doamna profesoara Gianina Aron prezinta saptamanal proiectele didactice, care sunt avizate de responsabilul comisiei metodice.Acivitatea de indrumare si control este completata de domnul director,care a efectuat asistente la lectii.

                         Toate aceste activități ilustrează preocuparea colegilor pentru perfectionare,pentru atingerea unor standarde inalte in acivitatea didactica,pentru intarirea colaborarii dintre scoala si familie, școala – biserica- autoritatile locale.

           Intocmit,

  Prof. Dorina Voica

SCOALA  GIMNAZIALA,,MIHAI-VODA,,PLEASA

299/25.03.2019

Raportul de activitate al Comisiei Metodice ,,Matematică-Ştiințe”

Semestrul I ,an scoloar 2018-2019

Aria curriculară ”Matematică-Ştiințe”

Comisia metodică ”Matematică-științe”, formată din 3 membrii și-a concentrat activitatea pe:

 -Asigurarea caracterului practic-aplicativ al proiectării și al cunoștințelor predate și corelarea acestora cu achizițiile anterioare ale elevilor;

 -Identificarea unor metode specifice de predare-învăţare centrate pe elev şi adaptarea într-o mai mare măsură a strategiilor de lucru la cerinţele elevilor;

 -Obţinerea unor rezultate cât mai bune la olimpiadele pe discipline, concursuri şcolare şi testele de evaluare;

 -Sporirea interesului elevilor pentru disciplinele din această arie curriculară prin participarea la diferite activităţi, parteneriate, proiecte şi concursuri în cadrul şcolii, la nivel local şi judeţean;

 -Îndrumarea cadrelor didactice la întocmirea planificărilor, a proiectelor pe unităţi de învăţare şi a altor documente necesare în activitatea didactică;

-Perfecţionarea membrilor comisiei prin participarea la activitatea cercurilor pedagogice şi aprogramelor de perfecţionare .Prof:Chita Ion,Ionita Paula, Pana Paula.

Activităţi organizate la nivelul şcolii de către Comisia metodică:

 -Analiza activitatii comisiei pe anul scolar 2018-2019, octombrie 2018.                                          – Analiza testelor initiale octombrie 2018, au sustinut toti membrii comisiei.

 -Participare la olimpiade si concursuri pe discipline pe sem.I.

-Sustinere de referat cu tema:,,Lectia-unitate didactica” sustinator prof.Ionita Paula ,noiembrie 2018.

-Lectie deschisa la fizica la clasa a VIII-a B cu tema:,,Legea lui Pascal” sustinator prof.Pana Paula Iulia,decembrie 2018;

-Sustinere de referat  cu tema ,,Realizarea unui demers didactic din perspectiva atingerii competentelor specifice incluse in cadrul noii programe scolare la biologie”,sustinator prof.Chita Ion,ianuarie 2018;

-Dezbatere pe tema elevilor ai caror parinti sunt plecati in strainatate,coordonator  prof.Chita Ion, ianuarie 2018.

 Puncte slabe:

 • Slaba participare a elevilor la orele de pregătire suplimentară;
 • Dezinteres fata de invatatura din partea unui mare de elevi,chiar si a unor elevi din clasa a-VIII-a;

Măsuri ameliorative:

 • Întocmirea planificărilor şi realizarea testelor iniţiale la nivel de catedră;
 • Planificarea orelor de pregătire suplimentară la matematică şi informarea părinţilor;
 • Realizarea unor ore de pregătire pentru participarea la olimpiadele şcolare,sau la clase cand este cazul cu elevi cu situatie scolara slaba;

Întocmit,

Prof. Ioniță Paula Lucreția

ȘCOALA  GIMNAZIALA,,MIHAI-VODA,,PLEASA

Nr. 301/25.03.2019

Raportul de activitate al Comisiei Metodice ,,Formare si Perfectionare contiunua” Semestrul I

An scoloar 2018-2019

Comisia metodică ”Formare si Perfectionare continua”, formată din 3 membrii și a stabilit la inceputul anului scolar trei tinte strategice care sunt incluse si in planul managerial al scolii.Am vizat atingerea acestora prin diverse activitati organizate lunar,la care au participat si cadre didactice din scoala nu numai membrii comisiei.

            La nivelul comisiei s-a realizat analiza de nevoi de frmare la nivelul unitatii si s-a stabilit programului de formare interna, asigurarea unui numar de trei ore de formare ,prin activitati conform progamului de actitivitati si planului managerial al comisiei.

            Responsabilul comisiei metodice a participat la activitatile organizate la C.C.D.Prahova cu responsabilii de formare continua,a depus la timp dosarele de echivalare a creditelor profesionale transferabile si dosarele pentru preinscrierea si inscrirea la grade didactice,a transmis cadrelor didactice di scoala informatiile referitoare la formare si perfectionare,a completat fisele de formare ale cadrelor diactice in vederea monitorizarii c.p.t. si a informat ca fiecare cadru didactic ,sa-si completeze fisa de formare II online pe C.C.D.,insa nu au completat toate cadrele didactice la timp.

Cadrele didactice din scoala au intocmit  planificarile anuale si semestriale la disciplina de predare si la dirigentie,responsabilii comisiilor medotice au intocmit documentele dosarelor comiisiilor conform temenelor stabilite.

Perfecţionarea membrilor comisiei si a tuturor cadrelor didacti s-a realizat si prin participarea la activitatea cercurilor pedagogice şi a activitatilor si cursurilor de formare perfecţionare .

Cursuri de formare la care au participat cadrele didactice in anul scolar 2017-2018;

1.Curs de abilitare curriculara pentru clasa pregatitoare-invatator Calinoaia Dorica.

2.Consiliere si dezvoltare personala-prof.Voica Dorina.

3.Consiliere si dezvoltare personala-prof.Manole Bianca.

4.Curs de astrologie-ESERO-PROF.Pana Paula Iulia.

5.Prevenirea consumului de droguri la adolescenți prin intervenții active în școală, 10 CPT, furnizor Asociația Catharsis București – prof. Puiu Matei Nicolae

6.Competențe antreprenoriale, organizat de FORMENERG-S.A.București, în perioada 25.08-03.09.2018, 40 ore, Prof. Puiu Matei Nicolae

7.Competențe de proiectare curriculară, 22 CPT, 90 ore,  furnizat de ASOCIAȚIA DOMINOU Craiova, în perioada 15 10-21.10 2018

8. Consilire și dezvoltare personală a elevilor, 22 CPT, furnizat de CCD Prahova

                    Activităţi organizate la nivelul şcolii de către Comisia metodică:

 *Analiza de nevoi de frmare la nivelul unitatii si stabilirea programului de formare interna,octombrie 2018;

 *Activitate demonsrativa in echipa cu tema:1.,,Instrumente si tehnici de rezolvare a situatiilor conflictuale” sustinator invatator Calinoaia Dorica,noiemb

 2.,,Cum comunicam cu ceilalti”,activitate proiect realizata cu un grup de elevi din diferite clase si nivele,sustinatori toti membrii comisiei,cu sprijinul altor colegi din scoala,

in aprilie 2018  ;

             *Masa rotunda: 1.,,Scoala-mediu comun de cunoastere si autocunoastere in vederea dezvoltarii armonioase a fiecarui copil”,sustinator prof. prof.Ionita Paula,decembrie 2018;

*Referat cu tema:1.,, Tipuri de inteligenta”, sustinator Cristea Monica, ianuarie 2019;

2.,,Despre scoala si diversitate”,sustinator invatator Calinoaia Dorica ,in mai 2018;

*Analiza activitatii comisiei s-a realizatla sfarsitul fiecarui semestru,in lunile februarie si iunie 2018.

 Puncte slabe:

*Sunt cadre didactice care nu au acumulat 90 de c.p.t. in ultimii cinci an i si trebuie sa urmeze cursuri de perfectionare.

Puncte tari:

*Informatiile circula inre cadrele didactice din scoala si la nivel de catedră fiind o buna si permanenta colaborare;

*Implicarea tuturor cadrelor didactice in activitatile desfasurate la nivelul comisiilor si la nivel de unitate scolara.

Intocmit ,

Prof.Ionita Paula ,responsabil comisie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *