Școala Gimnazială Mihai Vodă, sat Pleașa

Comuna Bucov, județul Prahova

Nr1496/30.10.2018

În anul școlar 2017-2018 întreg colectivul ce-și desfășoară activitatea în unitățile școlare de pe raza satului Pleașa s-a străduit să realizeze activități educaționale de înalt nivel, respectând legislația în vigoare:

 *  Legea Educaţiei Nr.1/2011; Ordine de Ministru,norme metodologice, alte acte normative referitoare la implementarea legii;

*    Ordinele, notele, notificarile şi precizarile M.E.N.;

*    Programul de Guvernare 2017, capitolul Educatie;

 • Metodologia formării continue a personalului didactic din unităţile de învăţământ preuniversitar
 • Regulamentul de Organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

OMECTS nr.5606/31.08.2012, privind Metodologia de organizare şi desfăşurare a Evaluării Naţionale pentru elevii cls.a VIII a-2012-2013

 • Ordonanţa de urgenţă OU 75/2005 privind asigurarea calităţii în educaţie
 • Legea nr.87 / 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75 / 12.07.2005, privind asigurarea calităţii în educaţie
 • Ordinul 4925/2005 si Anexa Ordinului 4714/23.08.2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi functionare a unit.din inv.preuniversitar
 • O.M. 4595/2009, privind evaluarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar
 • Raportul OECD 2017 privind starea învăţământului în România
 • Strategia managerială a ISJ Prahova pentru anul şcolar 2016-2017
 • Raportul privind starea învăţământului la nivelul unităţii în anul şcolar 2015-2016
 • Legea 35/2007,  adresa MECTS  Nr.29351din 3.04.2007, planul de măsuri al ISJ   Prahova privind creşterea siguranţei civice în şcoli şi în zona acestora
 • Legea 29/2010 de completare a legii 35/2007 privind creşterea siguranţei civice

Anexa la OMECTS nr.1409/29.06.2007 – Strategia Ministerului Educatiei Cercetarii,Tineretului si Sportului, cu privire la reducerea fenomenului de violenta in unitatile de invățământ .

 • OMEN 4165/24.07.2018-Norme metodologice privind întocmirea proiectului de încadrare, respectiv a planului de încadrare a personalului didactic/plata cu ora
 • OMENCS nr. 5079/2016 Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar
 • OMEN 3017/08.01.2018-privind modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2018-2019, aprobată prin OMEN 5485/2017
 • OMEN 3027 pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților din învățământul preuniversitar aprobat prin OMENCS 5079/2016
 • OMEN 3109/29.01.2018 privind organizarea simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și a examenului de bacalaureat în anul școlar 2017-2018
 • OMEN 3220/19.02.2018 privind structura anului școlar 2018-2019

CUPRINS:

I.RETEAUA   UNITATILOR DE   INVATAMANT CARE AU FUNCTIONAT

1.1. Reteauna unitătilor de învătământ de stat in sem.I, anul școlar 2017-2018

1.2. Efectivele şcolare

INDICATORI  DE CALITATE A  I NVATAMANTULUI

II. I Situaţia la învăţătură in sem. I, anul şcolar 2017-2018

II. 2 Starea disciplinară a elevilor

III. RESURSE UMANE (cadre didactice, cadre didactice auxiliare) existente in unităţile de învăţământ. Formare profesională.

III. 1    Resurse umane

III. 2.   Formarea  şi dezvoltarea profesională

III. 2.1. Formarea continuă a personalului didactic prin CCD

III. 2.2 Formarea si dezvoltarea  profesională  prin ISJ.

IV. RESURSE FINANCIARE SI MATERIALE

IV.1 Resurse financiare.

IV.2 Resurse materiale.

V. MANAGEMENTUL UNITATILOR DE INVATAMANT

V.l. Realizarea documentelor de proiectare manageriala

V.2. Analiza activităţii  desfăşurate de conducerea unităţii

VI PROCESUL DE INVATAMANT

VI.1 Analiza activitatii pe comisii metodice.

VII. EDUCATIA PERMANENTA

VII.1. Activitatea educativă.

VII.2. Activitatea extraşcolară

VII.4. Perspective in educatia permanentă, proiecte in derulare, parteneriate.

VIII. RELATII DE COLABORARE, RELATII CU PUBLICUL, IMAGINE,

COMUNICARE

I.RETEAUA   UNITATILOR DE   INVATAMANT CARE AU FUNCTIONAT

1.1. Reteauna unitătilor de învătământ de stat in sem.I, anul școlar 2017-2018

Pentru cele trei unități școlare ce-și desfășoară activitatea pe raza satului Pleașa au fost aprobate un număr de 24,01 norme didactice:

-3 norme de educatoare la Grădinița Pleașa Nr.1;

 -2 norme de educatoare la Grădinița Pleașa Nr.2;

-19,01 norme didactice la Școala Gimnazială

În anul școlar 2018-2019 avem 24,58 norme didactice, o creștere de 0,57 norme datorate creșterii cu o clasă de gimnaziu în locul unei clase de învățământ primar.

II. 2. Efectivele şcolare

Planul de scolarizate pentru anul scolar 2017-2018 s-a realizat in conformitate cu  Metodologia privind fundamentarea cifrei de scolarizare si stabilitea retelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat.

Planul de şcolarizare a fost realizat aproximativ in structura aprobata de Inspectoratul Scolar al Judeţului Prahova, astfel:          

Învățământ preșcolar:

Nr. crt. Unitatea de învățământ Număr de grupe Nr. de copii înscriși la început de an șc. Nr. de copii la sfârșitul sem. I
1 Grădinița Nr. 1 Pleașa 3 61 65
2 Grădinița Nr. 2 Pleașa 2 30 29
Total 94

La Grădinița Nr. 2 Pleașa a plecat un copil, mama schimbându-și domiciliul la Ploiești.

Invăţământ primar

Nr. Crt. Unitatea de invăţământ Număr de clase Nr de copii înscrisi la început. de an șc. Nr. de copii la sf. Sem.I/sfârșitul anului școlar
1 Scoala Gimnazială “Mihai Vodă” Pleașa 8 177 183/176
Nr. Crt. Unitatea de invăţământ Număr de clase Nr de copii înscrisi la înc. de an Nr. de copii la sf. Sem. I/sfârșitul anului școlar
1 Scoala Gimnazială “Mihai Vodă” Pleașa 6 122 122/122

Au plecat 3 elevi și au venit 3

Procesul de cuprindere a copiilor în clasa pregătitoare şi clasa I

Comisia la nivel de unitate cu personalitate juridică  pentru coordonarea activităţilor privind cuprinderea copiilor in clasa pregatitoare şi clasa I a  desfăşurat in condiții bune întregul proces.

Planul de scolarizate pentru anul scolar 2018-2019 s-a realizat in conformitate cu  Metodologia privind fundamentarea cifrei de scolarizare si stabilitea retelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat.

Planul de şcolarizare a fost realizat aproximativ in structura aprobata de Inspectoratul Scolar al Judeţului Prahova, astfel:          

Învățământ preșcolar:

Nr. crt. Unitatea de învățământ Număr de grupe Nr. de copii înscriși(propuși) la început de an șc. Nr. de copii realizați
1 Grădinița Nr. 1 Pleașa 3 60 60
2 Grădinița Nr. 2 Pleașa 2 32 30
Total 90

La Grădinița Nr. 2 Pleașa a plecat un copil, mama schimbându-și domiciliul în comunaSăhăteni, județul Buzău.

Invăţământ primar

Nr. Crt. Unitatea de invăţământ Număr de clase Nr de copii înscrisi la început. de an șc. Nr. de copii la sf. Sem.I
1 Scoala Gimnazială “Mihai Vodă” Pleașa 7 162 162
Nr. Crt. Unitatea de invăţământ Număr de clase Nr de copii înscrisi la înc. de an Nr. de copii realizat
1 Scoala Gimnazială “Mihai Vodă” Pleașa 7 142 142

Realizarea recensământului

Recensământul s-a realizat în perioada prevăzută de calendar (25octombrie-10 noiembrie) informarea cu privire la importanţa datelor colectate asupra întregului proces de înscriere în aplicaţia www.înscriere.edu.ro cât şi a site-ului isj.ph.edu.ro.

Informarea părinţilor

A fost tiparită Broşura pentru părinţi, distribuită în scoala şi afisată la avizier, pe site-ul ISJ-Ph. S-a organizat şi desfăşurat în unităţile şcolare “Ziua portilor deschise”.

A fost stabilit, cu sprijinul CJRAE Prahova, programul cabinetelor de consiliere din şcoli în care consilieri şcolari şi logopezi au fost abilitaţi să facă evaluarea dezvoltării psihosomatice a unor categorii de copii.

Date statistice referitoare la situaţia înscrierii, pentru fiecare etapă:

Scoala Gimnaziala “Mihai Vodă” Pleașa Clasa pregătitoare Clasa I
Nr. copii recenzaţi 28 26
Nr. copii înscrisi în prima etapă 25  
Nr. copii înscrisi în a doua etapă 1  
Nr. copii înscrisi în a treia etapă 2  
Nr. copii înscriși după începerea anului școlar 2  

Date statistice referitoare la situaţia rezultată la încheierea etapei a III-a de înscriere

Scoala Gimnaziala “Mihai Vodă” Pleașa Clasa pregătitoare Clasa I
Nr. copii recenzaţi 28 25
Nr. copii înscrisi 30 26
Nr. de cadre didactice care au predat la CP si clasa I 1 1
Nr. copii neinmatriculati dupa a treia etapă
Număr de clase pregătitoare 1
Număr clase I 1

II. INDICATORI DE CALITATE AI INVATAMANTULUI

II.1. SITUATIA LA INVATATURA IN ANUL SCOLAR 2017-2018

La sfârşitul semestruluiI al anului şcolar 2017-2018, după încheierea situațiilor, promovabilitatea la nivelul unităţilor de învăţământ, pe niveluri de învăţământ, este următoarea:

Unitatea de învăţământ Nivel Promovabilitate 2015-2016 Promovabilitate 2016-2017 Promovabilitate 2017-2018
Scoala Gimn. Mihai Vodă Pleașa primar 98,00% 97,75% 98,29%
gimnaziu 98% 90% 99,18%
Unitatea de învățământ Nivelul Procent de promovabilitate în sem. I
Școala Gimnazială Mihai Vodă, Sat Pleașa primar 97,81%
gimnazial 77,05%

Din analiza datelor centralizate se observă:

 • Uşoară creștere a procentelor de promovabilitate comparativ cu cele din anul trecut şcolar, la învățământul gimnazial; problemele de la clasa a V-a-72,41%, dar mai ales la clasa a VIII-a-60% din sem I au fost rezolvate în sem. al II-lea
 • Nr.elevilor cu situația școlară neîncheiată: la înv.primar: 2,care nu s-au prezentat nici în perioada de susținere e S.N., nici în cea de corigențe, fiin d declarați repetenți; un elev de la clasa I a abandonat încă din

Frecventarea gradinitei are un rol foarte important in evolutia copiilor, atât din punct de vedere al socializarii acestora, cât si al pregatirii lor pentru scoala. Cele mai profunde si durabile influente, care au si rezultate deosebite, se realizeaza in primii sase-sapte ani din viata copilului. De aici si necesitatea ca parintii si educatoarele sa asigure conditii favorabile de formarea si dezvoltarea deprinderilor, acestea fiind implicate in cele mai variate forme de activitate, in toate etapele de dezvoltare a copilului. 

 II.2 Starea disciplinara a elevilor

Manifestarile de component agresiv au determinat, in anul scolar 2017-2018, o mai mare exigenta  in analiza si sactionarea abaterilor disciplinare si a fenomenulni de absenteism de catre persoanele cu rol de decizie din unitatile scolare.

La nivel primar nu exista cazuri de abateri disciplinare in randul elevilor con£orn ROFUIP/20I6 art. 118 a-g , dar sunt elevi cu note scazute la purtare in cele mai multe situatii din cauza comportamentelor agresive față de colegii lor.

Nivel/scoala Nr. Elevi cu note scazute la purtare 9.99-7 Nr. Elevi cu note scazute la purtare sub 7 Nr. Elevi exmatriculati Nr. Elevi care au abandonat scoala Nr. Elevi in risc de abandon scolar
Inv. primar     2-0 (din cauza absențelor)   –     1 2
Inv. gimnazial 11-17 din care: 10 cu medii de 8 și 9 -1 cu media 7(Năstase Sebastian, clasa a VII-aA     –      

Obiectivele care au stat la baza derularii activitatilor de prevenire si combatere a absenteismului si a manifestitrilor violente ale elevilor au fost:

– cunoasterea permanenta a absenteismului si a starii de siguranta existenta in unitatile scolare;

– identificarea formelor de manifestare a comportamentelor antisociale ale elevilor, in special a manifestarilor agresive;

 – cunoasterea de catre elevi a prevederilor legale privind absenteismul si consecintele juridice asociate savarsirii de infractiuni sau alte fapte antisociale;

-reducerea numarului de elevi cu comportament violent, atat in calitate de victima cat si de autori;

– formarea la nivelul unitatilor de invatamant, a unor formatori, din randul elevilor, care sa fie capabili sa organizeze si sa desfasoare activitati cu caracter preventiv destinate propriilor coleg;.

– monitorizatea situatiei existente in scoli din punct de vedere al prezentei elevilor la ore;

– cresterea gradului de siguranta in unitatile de invatamant.

Numarul de sanctiuni aplicate elevilor, in acord cu prevederile Regulamentului de organizare si functionare  nr. 5079/2016 și 3027/2018 a unitatilor din invatamantul preuniversitar, reflecta o scadere a manifestarilor de comportament agresiv.

Frecvent, elevii cu probleme de comportament provin din familii dezorganizate, in care nu exista modele parentale pozitive sau din familii in care ambii parinti sunt plecati la munca in strainatate. Simptomologia majoritatii cazurilor de absenteism este identificata de unitatile scolare, dar simpla identificare nu solutioneaza aceste probleme, care au repercursiuni amplificate in colectivul de elevi, mai ales in circumstantele inexistentei colaborarii familiei cu scoala.

Măsuri pentru îmbunătățirea situației la învățătură:

 • Folosirea, pe tot parcursul anului scolar, a evaluarilor interne, ca exercitii privind structura si baremele de evaluare si notare la evaluarea externa;
 • Imbunatatirea comunicarii profesor-elev si a dialogului cu familiile elevilor;
 • Marirea numarului de asistente la ore realizate de directori si de responsabilii comisiilor metodice;
 • Realizarea unor activitati interactive care sa vizeze cunoasterea de catre profesori, parinti si elevi a metodologiei, programei si structurilor de subiecte pentru fiecare disciplina, in vederea pregatirii evaluarii, pe parcursul anului scolar.

III.1. Resurse umane

      La sfarsitul anului scolar 2017-2018, numarul total de posture didactice, dicactic auxiliar si nedidactic pe toate formele de finantare, este de29,97, din care:

Didactice:25,22

Didactic-auxiliare:2,25

Nedidactic:2,5

III. 2. Formarea si dezvoltarea profesională

III. 2.1. Formarea si dezvoltarea profesionala prin ISJ. Formarea continua a personalului didactic prin CCD.

Conform politicilor MEN şi obiectivelor strategice ale ISJ Prahova în domeniul dezvoltării resurselor umane, CCD Prahova şi-a adaptat în anul şcolar 2017-2018, oferta de programe şi activităţi, încercând totodată să vină în întâmpinarea nevoilor de formare profesională a cadrelor didactice din şcoala.

Activităţile de formare continuă la nivelul Scolii Gimnaziale “Mihai Vodă”,Sat  Pleasa s-au desfăşurat conform Planului managerial.

Comisia pentru perfecţionare şi formare continuă – responsabil, prof Ioniță Paula Lucreția

.

IV. RESURSE FINANCIARE SI MATERIALE

IV. Resurse financiare

Costurile per elev – reprezintă un indicator de fundamentare a bugetului, care să asigure un sistem unitar de constituire a surselor de finanţare pentru fiecare unitate de invăţământ, astfel încât să se asigure condiţii cel putin decente de desfăşurare a procesului educativ.

În anul financiar 2016 s-au alocat pentru unităţile de învăţământ suma de 1553.23 mii lei din care: buget local: – cheltuieli de personal –alocat 1245.01 mii lei

Pentru anul 2017 finanțarea de baza a fost insuficientă, însă prin rectificarea ce s-a făcut la nivelul Consiliului Local al comunei Bucov am reușit să asigurăm plata integrală și la timp pentru tot personalul.

Rechizite şcolare

            In anul scolar 2016- 2017, au fost achizitionate 80 pachete de rechizite pentru elevii claselor 0-VIII . Au fost distribuite pachete 27, diferenta de 55 de pachete vor fi distribuite în anul școlar 2017-2018, 2 pachete –diferența-fiind acoperita din stocul existent in unitatea scolara.

Beneficiarii acestui ajutor sunt elevii care provin din familii al caror venit mediu net lunar, pe membru de familie, realizat in luna iulie a fiecarui an, este de maximum 50% din salariul de baza minim brut pe tara.

Manuale scolare

Activitatea de evidență și comandă a manualelor școlare a fost coordonată de doamna profesoară Gheonea Mariana, care, împreună cu colegii din comisie și cu sprijinul doamnei secretar Dumitru Rodica au reușit să  întocmească și să trimită în termenele fixate de ISJ Prahova toate situațiile. Menționez că aproape toate manualele școlare au fost aduse în școală, la timp, de către mine de la magazia inspectoratului.       

Asigurarea cu manuale scolare a fost facuta la timp, totuşi, s-au mentinut unele aspecte negative intâlnite şi în ceilalţi ani: numărul mic de manuale acordat la fiecare disciplină/an de studiu, însă trebuie să menționăm că școala nu are nicio vină.

Fiecare invăţător şi diriginte are obligaţia de a explica elevilor cum si de ce este necesar ca manualele sa fie păstrate în stare foarte bună, să ţină evidenţa acestora, să le recupereze la sfârşitul anului şcolar şi să le predea la bibliotecă.

Situaţia beneficiarilor Programului „Lapte si corn”

Conform OU 96/16.08.2002, privind acordarea de produse lactate si de panificaţie in sem. I al anului scolar 2017- 2018, au beneficiat de acest program copiii din învăţământul preuniversitar de stat si privat. În medie, in fiecare zi, au beneficiat de acest program 400 de elevi și preșcolari din unităţile noastre.

Burse — an scolar 2017-2018

In semestrul I, an scolar 2016-2017, au fost solicitate spre aprobare următoarele tipuri de burse:

– Burse sociale: lit “a” – 0+0= 0 (orfani)

                                      lit “c”  – lit.a.-8

lit c: 6 elevi

            In semestrul II, an scolar 2016-2017, au fost solicitate spre aprobare următoarele tipuri de burse: 

             – Burse sociale: lit “a” =7 elevi;

   lit “c” =6 elevi.

Elevi cu CES

Au beneficiat de acordarea acestui ajutor financiar in perioada septembrie-ianuarie,2 elevi-Mihalache Raluca și Chiriță  cu CES.

V. MANAGEMENTUL UNITATII DE INVATAMANT

V.1. Realizarea documentelor de proiectare managerială :

La nivelul unităţii noastre, am conceput şi realizat documente de proiectare managerială: imbunăţătiri la Planul          de dzvoltare instituţională (2015-2019) şi planurile   manageriale (semestriale şi anuale) pornind de la motivarea activităţii prin identificarea punctelor tari şi a punctelor slabe ale organizaţiei în cadrul activităţii anterioare. Elaborarea acestor documente s-a bazat pe analiza riguroasă a activităţii desfăşurate de conducerea unităţii, în vederea stabilirii unor actiuni prioritare.

            V.2. Analiza activităţii desfăşurate de conducerea unităţii

            Analiza anuală a fost realizată pe baza documentelor ce au fost scanate, depozitate și trimise la managerul ce răspundea de acest sector, reflectând  activitatea desfăsurată de conducerea şcolii. La nivelul unităii şcolare s-au procurat  toate materialele care contribuie la desfăsurarea optimă a activitilor, precum si documente curriculare oficiale, manuale, auxiliare curriculare, cărţi pentru bibliotecă şi aparatuă auxiliară.

V.2.1 Organizarea compartimentelor, consiliilor, comisiilor s-a facut la inceputul anului scolar in cadrul sedintiei Consiliului profesoral si Consiliului de admlnistratie, constatandu-se o permanenta preocupare a conducerii scolii pentru acest lucru, fiecare cadru didactic avand in cadrul Consiliului profesoral a anumita responsabilitate bine definită. De asemenea, Consiliul de administratie a fost alcatuit conform  normativelor in vigoare cu responsabilitati precise ale fiecarui membru.

Consiliul clasei a fost constituit din totalitatea personalului didactic care preda la clasa respectiva si un parinte delegat al Comitetului de parinti al clasei.

Consiliul reprezentativ al parintilor a fost format din presedintii Comitetelor de parinti ai fiecarei clase. In cadrul scolii noastre s-au constituit catedre/comisii metodice si comisii de lucru cu caracter permanent san temporar dupa cum urmeaza:

Comisii metodice: Invatatori, Comisia metodica a Diriginților, Comisia „Limba si comunicare”, Comisia „Matematica si Stiinte”, Comisia “Om și societate”,  Comisia peutru evaluarea si asigurarea calitatii, Consiliul pentru curriculum, CSSM, Comisia pentru situatii de urgenta si de aparare civila, Comisia de inventariere anuala a patrimoniului, Comisia de prevenire si combatere a violentei s.a.

In cadrul catedrelor/comisiilor metodice, sefii acestora au delegat membrilor respectivi sarcini exacte care au fost indeplinite in timpul prevazut.

Am monitorizat si controlat activitatea in cursul acestui an scolar, urmărind eficientizarea tuturor componentelor, comisiilor si compartimentelor scolii, astfel incat aceasta să reuseasca printr-un efort comun si permanent, realizarea obiectivelor si competentelor propuse. Toate activitățile s-au desfășurat conform programelor de activitate pe semestre ale consiliilor, consiliilor.

V.2.2. Repartizarea responsabilităților s-a facut in urma discutarii fisei postului a fiecărui cadru didactic in cadrul sedintei Consiliului profesoral, la inceputul anului scolar.

V.2.3. Organizarea timpului

Schemele orare s-au stabilit pentru fiecare clasa in funcție de planul cadru de învățămant și de particularitățile clasei. In întocmirea orarului s-a ținut seama de curba oboselii elevilor, în decursul unei zile, dar și in decursul unei săptămani, de gradul de solicitare al disciplinelor, urmărindu-se repartizarea judicioasa a acestora pe zile și pe ore. Cursurile s-au desfășurat in două schimburi: de dimineață- ciclul primar, iar după-amiaza – ciclul gimnazial.

Eficiența personalului si a elevilor s-a realizat prin utilizarea adecvata a resurselor de timp in cadrul unui program orar bine stabilit.

V.2.4. Monitorizarea intregii activitati

S-au monitorizat, controlat si evaluat activitatile privind:

– calitatea intocmirii documentelor de planificare si depunerea lor la termen ;

– completarea la termenul stabilit a documentelor scolare oficiale;

– structurarea schemei orare si  respectarea acesteia;

– completarea condicii de prezenta;

– arhivarea si securizarea documentelor scolare oficiale;

-respectarea parcurgerii planificarilor/programelor;

– conducerea lecțiilor conform proiectului deja elaborate, astfel incat să se obțină maximum  de eficiență a lectiilor;

– calitatea și eficiența folosirii resurselor umane ale clasei si cele materiale ale scolii;

– notarea ritmica a elevilor ;

– respectatea criteriilor pentru temele pentru acasa;

– respectarea programului de pregatire suplimentare a elevilor cu dificultăți in invățare si de sfarsit de ciclu;

– analiza si eficienta consiliilor si comisiilor metodice;

– utilizarea Sistemului Educativ Informatizat;

– indeplinirea  responsabilităților la nivel de unitate;

– colaborarea cu familia si implicarea acesteia in viata scolii;

– activitatea extrascolară;

– formarea continuă a cadrelor didactice;

– transmiterea la timp si corect a situațiilor si informațiilor solicitate si respectarea reglementărilor in vigoare;

-intocmirea situațiilor statistice ale elevilor la sfarsitul semestrului, a statelor de funcții și fiselor de incadrare;

-indeplinirea corespunzătoare a sarcinilor de serviciu stabilite prin fisa postului a personalului didactic auxiliar si nedidactic.

V.3. Activitatea de formare managerială

Directorul a participat la sedintele cu directorii organizate de ISJ Prahova, precum si la Cercurile desfasurate in unitatile scolare.

V.4. Plan de dezvoltare personal ca manager

Planurile manageriale semestriale şi anuale întocmite au vizat creşterea calităţii actului didactic, folosirea eficientă a resurselor umane şi materiale ceea ce constitute o premiză favorabilă pentru realizarea unei educaţii modeme, adecvate priorităţi  lor strategice ale proictelor de dezvoltare instituonale şi ale planurilor de acţiune ale şcolii.

V.5. Evaluarea calităţii managementului şcolar

Pe parcursul semestrului I, din anul şcolar 2017-2018 membrii comisiei CEAC s-au preocupat de completarea dosarului comisiei urmărind documentaţia elaborată de Inspectoratul Scolar Judeţean si de A.R.A.C.I.P. şi de cunoasterea acesteia, de elaborare a unor proceduri pentru diverse activităţi, de întocmire a raportului anual de evaluare internă a calităţii.

Au colaborat cu managerul scolii, Consiliul de Administraţie, Consiliul şcolar al Elevilor, cadrele didactice, personalul nedidactic şi auxiliar,    impreună reuşind realizarea următoarelor obiective:

 • Cresterea educaţiei oferite de şcoală;

-Crearea competenelor cheie şi de dezvoltare a abilităţilor care să asigure succes profesional şi personal.

–     Reaponsabil CEAC, prof. religie Manole Andreea Bianca

PROCESUL DE INVATAMANT

VI.1. Analiza activităţii pe comisii metodice

Scoala Gimnazială„Mihai Vodă”, sat Pleașa funcţionează ca formă de învăţământ cu cursuri de zi şi acoperă cele trei niveluri specifice unei şcoli: preșcolar, primar şi gimnazial, in două schimburi. In anul şcolar anterior Planul cadru, componentă esenţiala a curriculum-ului naţional, a fost aplicat corect, urmarindu-se alocarea corecta a numărului de ore pentru toate disciplinele şi ţinându-se cont de orele care fac parte din trunchiul comun, precum şi de orele din CDS.

Pentru toate aceste discipline profesorii şi învăţătorii au intocmit programe speciale care au fost avizate de către inspectorii de specialitate.

Schemele orare au fost întocmite respectându-se numărul minim/maxim de ore prevăzute de documentele in vigoare si de spaţiul pe care îl avem la dispoziţie. De asemenea, in cadrul catedrelor şi a comisiilor rnetodice, la inceputul anului şcolar au avut loc dezbateri privind alegerea manualelor alternative care vor fi folosite, respectându-se lista manualelor aprobate de MEN.

Proiectarea activităţii în anul şcolar 2018-2019 a vizat dezvoltarea de competenţe şi însuşirea de cunoştinţe pe baza abordarii transdisciplinare şi transcurriculare a conţinuturilor programelor şcolare, mai ales prin orele de curriculum integrat ce au fost propuse de domnul profesor Chiță Ion-Educație pentru sănătate-Stil de viață sănătos la clasele a V-a și Ansamblu muzical-coregrafic, susținut de doamna profesoară Vasile Mădălina Alina, la clasa a VI-a. De asemenea, s-a tinut cont de reglementările în vigoare, precum şi de recomandăririle primite la consfătuiri.

Realizatea planificarilor calendaristice şi vizarea lor s-a realizat la timp, celelalte instrumente (proiectarea unităților de invăţare, proiectarea unor lecţii etc) se află în portofoliile fiecărui cadru didactic.

Toate cadrele didactice au parcurs materia programată ritmic, aplicându-se şi metode activ- participative, la fiecare disciplină de învăţământ, conform planificărilor  calendaristice proiectate pe unităti de invăţare. Proiectarea didactică la nivelul fiecărei       clase s-a realizat ţinând cont de sistemul de relaţii şi dependente care există între obiective, conţinutul ştiinţific vehiculat, strategii de predate, invăţare şi evaluare, precum şi standardele de competenţă de la sfârşitul ciclului preșcolar, primar şi gimnazial. Metodele şi procedeele alese au vizat motivarea şi activizarea elevului, punerea lui în centrul activităţii de invaţare, formarea capacităţii de lucru.

Prin asistenţe la ore şi prin verificarea proiectarii didactice a fost controlată calitatea procesului instructiv-educativ. În această acţiune au fost antrenati responsabilii comisiilor metodice  din şcoală. In programul de asistenţă a fost cuprins in primul rând personalul didactic nou venit, personalul didactic înscris la examenul pentru obţinerea gradelor didactice, precum şi personalul didactic cu rezulatate remarcabile. Fiecare cadru didactic îşi organizează procesul de predare în aşa fel încât să faciliteze receptarea.

 1. ACTIVITATEA EDUCATIVĂ
 • Activitatea desfășurată în cadrul comisiei metodice a diriginților

Comisia metodică a diriginţilor a fost constituită la începutul anului şcolar 2017-2018 cu un efectiv de 14 cadre didactice. -6 diriginti cls.V-VIII si 8 prof invatatori cls I-IV

Obiectivele urmărite:

*Asigurarea cadrului legislativ specific activităţii educative şcolare şi extraşcolare;

*Abordarea complementară a dimensiunii curriculare cu cele cross-curriculare şi extracurriculare în proiectarea activităţii educative;

*Cunoasterea si studierea noii programe de dirigentie de la clasa a V si a manualului nou introdus din acest an scolar şi valorificarea elementului educativ în fiecare unitate de învăţare;

*Implementarea metodelor activ-participative pentru ridicarea calităţii rezultatelor învăţării;

*Creşterea vizibilităţii eficienţei activităţii educative şcolare şi extraşcolare prin prevenirea şi reducerea fenomenelor antisociale, de abandon şcolar, absenteism şi analfabetism;

*Redimensionarea orei de consiliere şi orientare şcolară din perspectiva valenţelor educaţiei de impact;

*Dinamizarea Consiliului elevilor prin inițierea și organizarea unor proiecte educative având drept scop implicarea și responsabilizarea unui număr cât mai mare de elevi;

*Optimizarea relației școală – familie.

În semestrul I al anului şcolar 2017–2018, profesorii diriginţi au urmărit ca, prin activitatea desfăşurată, să materializeze trăsăturile şi principiile consilierii şcolare, văzute ca un proces de dezvoltare şi prevenire, prin optimizarea modului în care elevul relaţionează cu şcoala, profesorii şi colegii.

Şedinţele Comisiei metodice a diriginţilor s-au ţinut conform graficului respectând tematica din Planul Operaţional al şcolii şi din Planului managerial al activităţii educative.

S-a realizat instruirea profesorilor diriginți cu privire la organizarea activităților educative școlare și extrașcolare, întocmirea documentelor, realizarea fișei psiho-pedagogice a elevilor și a altor documente necesare dirigintelui.

La orele de consiliere şi orientare s-au respectat planificările calendaristice, iar temele dezbătute au respectat  Programele de Consiliere şi Orientare şi particularităţile elevilor.  S-au utilizat   strategii didactice, în cadrul orelor de dirigenţie, astfel încât elevul să se poată exprima, să fie ascultat şi îndrumat eficient, s-au desfășurat ședințele cu părinții pe clase, în care s-au  prelucrat regulamentele școlare (cel general și cel de ordine interioară),  profesorii diriginţi au fost preocupaţi de dezvoltarea profesională continuă prin înscrierea la grade didactice şi cursuri de perfecţionare.

În ultima săptămână a semestrului I, dar și a semestrului al II-lea s-au reunit Consiliile profesorilor claselor pentru a analiza situaţia la învăţătura şi disciplină a elevilor şi pentru a stabili, de comun acord, în ce situaţii şi în ce măsura trebuie aplicate sancţiuni elevilor. Diriginţii s-au preocupat ca la finele semestrului cataloagele să fie complet şi corect întocmite, iar situaţiile disciplinare speciale să fie aduse la cunoştinţa părinţilor.

Activități desfășurate: 

1.Referat – „Comportamentul civilizat. Prevenirea violenței în școală”

            2.Referat – Televizorul și internetul. Calea eficientă spre educația copilului pentru viață2.–.

             Lecție demonstrativă –Să fim mai toleranți! 

             3.Referat – Metode interactive utilizate la ora de dirigenție

Activitatea  Consiliului  Școlar al Elevilor

Principalele obiective instructiv-educative urmărite în cadrul activităţilor desfăşurate de Consiliul Școlar al Elevilor au fost: 

 • Cunoașterea de către elevi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Elevilor.
 • Antrenarea elevilor în activități școlare și extrașcolare educative, formarea si dezvoltarea abilităților  organizatorice.
 • Lărgirea orizontului cultural, familiarizarea elevilor cu acceptarea și respectarea valorilor interculturale.
 • Formarea și dezvoltarea unor trăsături pozitive de caracter la elevi, a unei conduite disciplinate.
 • Conștientizarea la elevi a trăirii într-o lume globalizată și a rolului lor ca cetățeni ai acestei lumi.

            Aceste obiective au fost atinse prin realizarea următoarelor activități:

 • Analiza activității CRE pentru anul școlar anterior și stabilirea programului de activități pentru acest an școlar. Alegerea președintelui și al secretarului Consiliului.
 • ZIUA EDUCAȚIEI! –-5 oct 2017 activitati sportive .

  – SARBATORIREA ZILEI SF ANDREI –serbare scolara cls a Va prof VOICA DORINA

 •  ZIUA NATIONALA A ROMANIEI-moment artistic organizat la Monumentul din fata scolii.
 • SERBAREA POMULUI DE IARNA –CAMINUL CULTURAL PLEASA
 • ZIUA UNIRII – moment omagial –Piesa de teatru organizata de cls a V-a, prof VOICA DORINA
 • Activitatea Consiliului Reprezentativ al Părinților

Activitatea comitetului de părinţi al Şcolii Gimnaziale ,,MIHAI –VODA ,,PLEASA s-a desfășurat conform planificării realizate la începutul semestrului.

 • absenteismul (de la şedinţe/lectorate) în rândul părinţilor elevilor din clasele V-VIII este putin mai mare decât în rândul părinţilor elevilor din clasele primare sau din înv. preşcolar;

-prezenţa la şedinţele (organizate, de regulă, în zile cu sărbătoare religioasă, pentru a facilita o prezenţă mai numeroasă) cu părinţii elevilor din clasele V-VIII este egală cu 80-90% ,părinţii absenţi sunt contactaţi telefonic, ulterior, de către prof. dirig./înv./educ., sau aceştia se prezintă la şcoală atunci când au timp;

 Evenimente din Calendarul activităților educative

*5 OCTOMBRIE 2017-  ZIUA EDUCAȚIEI

 –„ Educația = Toleranță = Nonviolență

 • „Ziua Internațională a Educației”

– „ Săptămâna educației globale”

*16  NOIEMBRIE  2017   – ZIUA TOLERANȚEI 

-„Ziua Internațională a Toleranței” 

-„Cum arată toleranța?”   

*DECEMBRIE 2017  

-„1 Decembrie – Ziua Națională a României”-spectacol omagial – toate cadrele didactice

-„Toți diferiți, toți egali!” – concurs de creații artistice cu ocazia Zilei Internaționale  a Drepturilor omului

-„Obiceiuri și tradiții locale de Crăciun și Anul Nou”– serbări – toate cadrele didactice

*IANUARIE 2018    

„EMINESCU – NEMURITOR” – concursul „Iarnă eminesciană” aflat la ediția a X-a, ce s-a finalizat cu expoziția de creații plastice din holul Consiliului local – toate cadrele didactice

-„Ziua Unirii”, „Uniți în cuget și-n simțiri” –toate cadrele didactice

 • Modalități de diseminare a activităților educative

Activitățile educative au fost postate pe site-ul școlii. La cls. a II- a B pe pe pagina de facebook Albinutele istete.

În semestrul I al anului  școlar 2017-2018, în cadrul comisiei metodice Om și societate, Artă, Sport șiTehnologii s-au desfășurat   activităț i   prin   care   s-a   urmărit   predarea   disciplinelor istorie, geografie, religie, ed.tehnologică, informatică, ed.muzicală, ed.plastică  și ed.fizică într-o manieră interactivă, centrată pe utilizarea metodelor moderne  și pe latura formativă a procesului   educațional,  menit   să   dezvolte   competențele   elevilor. S-a   realizat   evaluarea inițială  și s-au interpretat rezultatele, propunându-se măsurile remediale. Lecțiile au fost planificate într-o manieră atractivă, urmărindu-se afirmarea creativității elevilor  și punerea în valoare a opiniilor lor.

Pe data de 5 octombrie 2017, de ziua  internațională   a educației, la școala noastră au avut loc întreceri sportive (alergare-fete  și fotbal-băieți). Activitățile au avut loc pe terenul  școlii  și au avut ca susținător  și îndrumător pe dl.profesor de ed.fizică, Pătru Ionuț  Cristian.Membrii comisiei metodice au asistat la o activitate dinamică, interesantă, pe placul elevilor. Domnul   profesor   a   dovedit   calități   deosebite   de   pedagog   și   activitatea susținută de dânsul a fost apreciată de colegi.

Pe 11 octombrie doamna profesoară Voica Dorina a realizat o dezbatere cu elevii clasei a-VIII-a pe tema holocaustului. Pe data de 25 octombrie 2017 s-a încheiat un protocol   de   colaborare   între școala   noastră   și   asociația   județeană   ,,Cultul eroilor”, reprezentată de domnul colonel Constantin Chiper.

În luna noiembrie au avut loc cercurile pedagogice, iar colegii din cadrul comisiei metodice   au   participat   la   acestea. Astfel, pe   17   noiembrie   2017, prof.de   istorie Dorina Voica a participat la o activitate la  Școala Gimnazială ,,Al. Candiano-Popescu ”din Ploiești și a depus dovada participării la dosarul comisiei metodice. Înainte de festivitățile dedicate  Zilei  Naționale, la sfârșitul   lunii  noiembrie, pe  data  de  28  noiembrie  2017,  s-a organizat   în  școală   un   program   artistic   dedicat   zilei   de   30   noiembrie(,,Sfântul Andrei, apostolul românilor”)și Zilei Naționale a României.

În ziua de 1 Decembrie doamnele profesoare Mădălina Vasile și Dorina Voica au prezentat un program artistic la monumentul eroilor din satul Pleașa. La activitate au participat domnul primar  și alte autorități ale comunei, preoții din comună, părinți  și

bunici, domnul director al  școlii.

Pe data de 19 decembrie 2017 s-a susținut un program de colinde sub îndrumarea doamnelor profesoare Dorina Voica și Mădălina Vasile la Căminul Cultural Pleașa. Au fost făcute fotografii  și filme, iar programul a fost apreciat de public.

În ziua de 23 ianuarie 2018 s-a desfășurat în  școală o activitate dedicată zilei de   24  Ianuarie, ziua  Unirii   Principatelor   Române. Elevii   clasei   a-V-a  au   prezentat  și scenetă   cu   tema   ,,Moș   Ion   Roată  și   Unirea”. Aaceastă   activitate   a   fost   pregătită   de doamnele profesoare de istorie  și de ed.muzicală. Toate aceste activități se înscriu în seria manifestărilor dedicate centenarului Marii Uniri .

           Activitățile artistice au fost însoțite de expoziții de desene sub îndrumarea domnului profesor Ioan Amăriuchi.Astfel de expoziții au fost cele intitulate ,,Rapsodii de toamnă”, ,,Ziua națională în conștiința românilor”, ,,Dragobetele între mit și realitate”, ,,Bucuria de a împărtăși copilăria”.

           Sub îndrumarea doamnelor profesoare Dorina Voica și Mădălina Vasile în luna mai   s-au organizat programele artistice cu prilejul Zilei Eroilor și al Festivalului Salcâmului Înflorit .

            Doamna profesoară Dorina Voica ,fiind membră a Fundației Constantin Stere,a participat împreună cu elevi ai școlii , cu profesori și domnul director,în zilele de 2 aprilie și 26 aprilie 2018,la inaugurarea busturilor lui Ion Inculeț,respectiv Ion I.C.Brătianu,în parcul Constantin Stere.

            Toate aceste activități ilustrează preocuparea colegilor pentru a desfășura activități înscrise în programa școlară,dar și activități extracurriculare interesante în cadrul ariilor ,,om și societate”,arte-tehnologii-educație fizică”.

             Pe parcursul anului şcolar 2017/2018, comisia metodică a educatoarelor şi –a propus următoarele obiective:

-Asigurarea calităţii actului educaţional (întocmirea planificărilor calendaristice şi semestriale);

-Parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare ; utilizarea de strategii activ-participative;

-Folosirea activităţii independente, diferenţiate, de grup;

-Organizarea de activităţi extracurriculare;

-Participarea la programe de perfecţi onare individuale sau colective , asigurarea accesului la informaţia de specialitate, favorizarea schimbului de experienţă;

-Perfecţionarea metodologiei sistemului de evaluare;

-Conceperea şi elaborarea unor materiale funcţionale : proiecte didactice, portofolii, teste;

-Colaborarea şcoală-familie.

Planificarea si proiectarea unitatilor de invatare s -au facut tinandu-se cont de precizarile facute in ghidurile metodologice si respectandu-se planurile cadru si  programele scolare.

Schemele orare sunt bine intocmite respectand caracteristicele colectivului de copii cu care se lucreaza si reflectand nevoile grupei.

In general, resursele temporale sunt corect repartizate pentru fiecare unitate de invatare in parte facandu-se posibila o evaluare eficienta la perioade scurte de timp si stabilirea unui plan  remedial daca este cazul.

Planificarea este personalizata si reflecta specificul grupei la care se lucreaza tinandu-se cont de caracteristicile psihice ale colectivului si de nivelul de cunostinte, priceperi si deprinderi.

Toate cadrele didactice au parcurs materia ritmic in conformitate cu ceea ce si-au planificat, aplicându-se metode şi procedee activ-participative, la fiecare disciplină de învăţământ,  conform planificărilor calendaristice proiectate pe unităţi de învăţare. Proiectarea didactică la nivelul fiecărei grupe s-a realizat ţinând cont de sistemul de relaţii şi dependenţe care există între  obiectivele operaţionale, conţinutul ştiinţific vehiculat, strategii de predare, învăţare şi evaluare precum şi standardele de competenţă de la sfârşitul ciclului prescolar. S-a încercat relaţionarea şi interrelaţionarea acestor concepte în planificarea materiei la fiecare disciplină de învăţământ pentru ca activitatea de instruire şi autoinstruire să fie centrată pe copil.

Pentru mobilizarea copiilor la un efort susţinut în procesul învăţării prin angajarea optimă  a mecanismelor intelectuale ale acestora, este necesar sa se regandeasca demersul didactic astfel incat cadrele didactice sa adopte strategii de provocare şi dirijare a gândirii, strategii ce oferă condiţii optime pentru exersarea intelectului copiilor în direcţia flexibilităţii, creativităţii, inventivităţii, conducând la formarea un ei gândiri moderne, algoritmice , modelatoare,  problematice. Trebuie folosita la intreaga capacitate baza de mijloace didactice existente in gradinita.

Analizand activitatile desfasurate la clasa  în cadrul comisiei metodice se constata urmatoarele aspecte:

-Pregatire buna si foarte buna din punct de vederea stiintific si metodic pentru activitate

-Temele abordate la lectie sunt in conformitate cu ceea ce este prevazut in planificarea calendaristica si in proiectarea unitatii de invatare

-In cele mai mulate cazuri exista corelatie intre tema lectiei, obiective, sarcini de invatare si strategii didactice folosite

-In majoritatea cazurilor sarcinile de invatare sunt diverse permitand copiilor sa aplice in contexte cat mai variate ceea ce copii au invatat

-Sunt integrati in activitate toti copii din grupa

-Se imbina activitatea directa cu cea independenta manifestandu-se preocupare pentru exersarea depinderilor de munca independenta .

-Preocupare pentru realizarea feed-back-ului si autoregalarea activitatii in functie de informatiile primite

-Se folosesc forme diferite de organizare a colectivului, insistandu-se pe activitatea in echipa si exersarea depinderilor de comunicare in situatii diverse

-Pe tot parcursul activitatii se folosesc instrumente diferite de evaluare: observarea comportamentului copiilor, evaluarea prin fise de munca independenta, evaluarea orala, analiza produselor activitatii copiilor, portofoliul etc.

-Se integreaza in lectie material didactic confectionat, dar si material didactic din clasa

-Unele colege, in lecţiile desfăşurate la clasă, au aplicat tehnici de implicare individuală sau în grup a copiilor, lucrul în perechi sau în grupuri mici, care au condus la participarea efectivă a tuturor copiilor la activităţile desfăşurate, aceştia dobândind capacităţi de cooperare, de sprijin şi colaborare, de primire şi asumare de sarcini, de lucru în echipă, de respectare a unor reguli stabilite, de asumare a răspunderii individuale şi colective, a iniţiativei.

-Fiecare educatoare a elaborat teste de evaluare însoţite de descriptorii de performanţă pe trei nivele: FB, B şi S. În urma evaluărilor s-a constatat că,  copii deţin cunoştinţele prevăzute de programa şcolară pentru acest moment şi dau dovadă de receptivitate în ceea ce priveşte învăţarea.

În ceea ce priveşte desfăşurarea activităţilor extracurriculare s-au organizat :

-Programe artistice-serbări şcolare (Craciun, Ziua eroilor, sfârsit de an şcolar.

-Spectacol “Coboara toamna”-Natura in anotimpul toamna oglindita in opere literare si picturi

-Realizare de portofolii pe tema “Focul-prieten sau dusman?”

-Magazin literar-Moment inchinat lui Mihai Eminescu

-Concurs de povesti ilustrate

-Fantezii de primavara

-Expozitii cu felicitari pentru cei dragi

-“S.O.S padurea”

-Jocuri si concursuri specifice temei

-Adio gradinita!

-Serbare de sfarsit de an

În cadrul activităţilor curriculare, extracurriculare şi extraşcolare acţiunea pedagogică s-a centrat în egală măsură pe formarea capacităţilor intelectuale de bază, a atitudinilor şi comportamentelor dezirabile la copii, calitatea acestor performanţe asigurându -se prin utilizarea preponderentă a metodelor interactive, activ – participative precum şi prin raportarea problematicii la experienţele copiilor.

S-au dezbătut la şedinţele comisiei metodice teme de actualitate, care facilitează optimizarea desfasurarii procesului instructiv-educativ:

 • SEPTEMBRIE:
  • Analiza activitatii comisiei metodice, an 2016-2017
 • OCTOMBRIE:
  • Activitate demonstrativa- DLC grupa mare sustinuta de Prof. Inv. Presc. Alexe Paraschiva
  • Referat-“Rolul comunicarii non-verbale in relatia copil-educator” – Educator  Rosu Tatiana
 • NOIEMBRIE:
  • Cerc pedagogic
 • DECEMBRIE:
  • Referat “ABC-ul parteneriatelor educationale”- Prof.Inv.Presc. Mirea Camelia
  • Activitate in echipa- confectionarea unor materiale legate de Sarbatorile de iarna – Prof. Inv. Presc. Cristea Monica
 • IANUARIE:
  • Referat-“Cu pasi marunti in lumea povestilor”- Ed. Rosu Tatiana
  • “Prezentarea de mape tematice” –Toate educatoarele
 • FEBRUARIE:
  • Referat-“Rolul si influenta familiei in educatia prescoparilor”-Prof. Inv. Presc. Vasile Stela
  • “Prezentarea unui proiect de activitate integrata”- Prof. Inv. Presc. Cristea Monica
 • MARTIE:
  • Cerc pedagogic
 • APRILIE:
  • “Activitate demonstrativa” – grupa mica – Ed. Rosu Tatiana
  • Referat “Efectele micului ecran asupra mintii copilului” – Prof. Inv. Presc. Alexe Paraschiva
 • MAI:
  • “Activitate demonstrativa” – grupa mare – Prof. Inv. Presc. Cristea Monica
  • Referat “Stimularea creativitatii copiilor in cadrul activitatii experientiale” – Prof. Inv. Presc. Mirea Camelia
 • IUNIE:
  • Masa Rotunda: “Importanta parteneriatelor gradinita-scoala, gradinita-comunitate locala” – Toate educatoarele
  • Referat “Rolul adultului in dezvoltarea globala a copilului” – Prof. Inv. Presc. Rosu Tatiana

Comisia metodică a învățătorilor și-a desfășurat activitatea metodică conform planului managerial și al muncii educative întocmite la începutul anului școlar.

Pentru realizarea obiectivelor propuse, fiecare cadru didactic a desfășurat activitățile dând dovadă de responsabilitate, dovedind pregătire științifică, metodică și psihopedagogică temeinică. Cadrele didactice au participat și s-au implicat în toate activitățile organizate la nivel de școală și sector:

 • Întocmirea planificărilor pe unități tematice;
 • Studierea și dezbaterea noutăților apărute în presa de specialitate;
 • Interasistențe la ore;
 • Susținerea și dezbaterea unor referate cu tema: ”Necesitatea abordării interdisciplinare la clasa pregătitoare”;
 • Pregătirea unor serbări școlare cu ocazia sărbătorilor;
 • Participarea la cercurile pedagogice și la cursurile de formare;
 • Desfășurarea ședințelor și a consultațiilor cu părinții.

1. Existenta, structura si continutul documentelor proiective specifice ariei curriculareÎn anul şcolar 2016/2017, comisia metodică a învăţătorilor şi-a propus următoarele obiective:

 • Asigurarea calităţii actului educaţional (întocmirea planificărilor calendaristice şi semestriale; parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare; utilizarea de strategii activ-participative; folosirea activităţii independente, diferenţiate, de grup; învăţarea muncii cu calculatorul);
 • Susţinerea şcolarizării, prevenirea abandonului şcolar;
 • Organizarea de activităţi extracurriculare;
 • Participarea la programe de perfecţionare individuale sau colective;
 • Participarea şi susţinerea de activităţi în cadrul cercului pedagogic;
 • Procurarea sau confecţionarea unor materiale didactice;
 • Colaborarea şcoală-familie.

Pentru a facilita comunicarea elev/elev au fost utilizate metode interactive, activităţi pe grupe şi echipe de elevi.

Pentru obţinerea unor rezultate deosebite la învăţătură şi disciplină s-a menţinut o relaţie permanentă între părinţi şi cadrele didactice, între cadre didactice şi cadre didactice şi echipa managerială. Materializarea lor s-a concretizat prin lectorate cu părinţii, organizate la nivel de clase, la care au participat şi cadre didactice specializate (psihologul şcolii, profesori, asistenta şcolii), consultaţii în cadrul comisiei metodice, consiliere cu eghipa managerială.

În cadrul comisiei metodice a învăţătorilor din şcoală colaborarea a fost eficientă împărtăşindu-ne reciproc din experienţa didactică.

A fost promovată egalitatea de şanse între toţi membrii comisiei, realizându-se o comunicare şi o colaborare eficientă cu celelalte comisii metodice.

S-a realizat comunicarea foarte bună cu toate cadrele didactice din şcoală împreună cu care au fost organizate activitati extracurriculare.

În cadrul școlii s-au desfășurat ședințele conform graficului, s-a dezbătut tematica stabilită, s-referitoare la noutățile în specialitate, s-au alte noutăți din partea ISJPH.

În prima ședință a comisiei metodice, după analiza activității din anul școlar precedent, au fost propuse spre dezbatere, de către responsabilul comisiei metodice a învățătorilor, prof. inv. primar ,  mai multe teme și lecții demonstrative. Mobilizarea elevilor în procesul învățării prin angajarea optimă a mecanismelor intelectuale ale acestora, adaptarea unor strategii de provocare și dirijare a gândirii în direcția flexibilității, creativității și inventivității s-au concretizat în activitățile sustinute de :

*
 • luna octombrie:

  Analiza rezultatelor obţinute la   testele de evaluare initiala şi a cauzelor care au determinat rezultatele obţinute. ( clasele  a IV-a A si a IV-a B)

sustinut de prof.inv.primar , Chita Nicoleta

*
 • luna noiembrie: 

–  Cerc pedagogic – Scoala “Mihai- Voda” Pleasa

TEMA ; “Prevenirea eșecului școlar prin tratarea diferențiată a elevilor – exemple de bune practici”

Lectii sustinute  de prof.inv.primar  : Calinoaia Dorica , Necula Aura , Andreescu Maria  , Balanescu Florica

 luna decembrie:

 Referat,, Aspecte ale implementării metodei proiectului în activitatea didactică’’

                                    sustinut de prof.  inv. primar , Tilimpea Mihaela

*
 • Luna ianuarie:

Referat:,, Portofoliul elevului, metodă modernă de evaluare”

,,Eminescu-poet al romanilor”

sustinut de prof.inv.primar , Necula Aura

*
 • Luna februarie:

Referat:,,Relaţia şcoală-familie, factor important în succesul elevilor’’

sustinut de invatator: Vladoiu Maria

*
 • Luna aprilie:

Referat: ,,Metode şi procedee de educare a comportamentului moral’’

sustinut de prof.inv.primar  ,Andreescu Maria

*
 • Luna mai:

Referat,,Programe şi activităţi specifice de menţinere a frecvenţei copiilor’’

sustinut de prof.inv.primar  , Hoffman Stela

Elevii ciclului primar au participat la concursul de matematica si limba si comunicare „ Comper” , unde au luat multe premii si mentiuni.

 MATEMATICA          

Nr. Crt. Clasa Nume       cadru didactic Premiul I Premiul al II-lea   Premiul  al III-lea   Mentiuni
1. CP A Calinoaia Dorica Diplome de participare
3. I Tilimpea Mihaela 4 3 2
4. a II-a A Vladoiu Maria 2 1 3
5. a II-a B Necula Aura 2 1 2 6
6. a III-a A Andreescu Maria 3 4
  a III-a B Hoffman Stela 2 1
7. a IV-a A Chita Nicoleta 1 1 4 4
8. a IV-a B Balanescu Florica 2 3

COMUNICARE

Nr. Crt. Clasa Nume       cadru didactic Premiul I Premiul al II-lea   Premiul  al III-lea   Mentiuni
1. CP A Calinoaia Dorica Diplome de participare
3. I Tilimpea Mihaela 1 8 3 2
4. a II-a A Vladoiu Maria 1 5
5. a II-a B Necula Aura 1 4 4 5
6. a III-a A Andreescu Maria 1 4 4 5
  a III-a B Hoffman Stela 5 2
7. a IV-a A Chita Nicoleta 1 2 9 4
8. a IV-a B Balanescu Florica 1 3 10 1

COMISIA METODICA A DIRIGINTILOR şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu planul managerial elaborat la începutul anului şcolar, dar şi ţinând cont de cerinţele şi necesităţile educative ivite ulterior. Principalele activităţi derulate:

 • Constituirea noii Comisii Metodice a Diriginţilor
 • Elaborarea planificărilor pentru consiliere si orientare profesionala conform programelor in vigoare-programa noua la cls aVa .
 • Distribuirea, completarea si semnarea acordului cadru de parteneriat pentru educaţie intre şcoala, elev si părinte
 • Organizarea de sedinţe cu părinţii, centralizarea si interpretarea datelor din procesele verbale ale şedinţelor si propunerea unor masuri de remediere a punctelor slabe.
 • Organizarea de şedinţe de cerc metodic pe teme care au avut ca scop eficientizarea activităţii dirigintelui, completării corecte a documentaţiei specifice, consolidarea parteneriatului elev-diriginte-părinte
 • Constituirea Comitetului Reprezentativ al Părinţilor
 • Elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali şi cu familia, în vederea evitării abandonului şcolar, precum şi pentru monitorizarea şi oferirea de consiliere
 •   a elevilor proveniţi din mediu familial dezorganizat sau mono-parental
 • Atragerea Comisiei Diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi programe şcolare si extraşcolare de socializare, interrelaţionare, culturalizare:

Activităţi diverse de adaptare, interrelaţionare şi intercunoaştere cu elevii clasei, educaţie si dezvoltarea simţului civic, ecologic, artistic : excursie Iaşi, excursie Bucureşti- Şcoala Discovery şi muzeul de mineralogie, program artistic cu ocazia sărbătorilor de Crăciun.

Derularea  cu elevii de activităţi şcolare şi extraşcolare în cadrul proiectelor derulate în scoala:

 • Ziua educatorului
  • Ziua Naţională a României,
  • Zilele Şcolii,
  • Sărbătoarea Crăciunului
  •  
Activitatea desfăşurată
Studierea noilor prevederi metodologice privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de diriginte, conform Ordinului MECI nr. 5132 din28.08 2016
Studierea programelor de consiliere si orientare în vigoare pentru învăţământul gimnazial , de către toţi diriginţii; Puncte forte: – diriginţii sunt familiarizaţi, din anii şcolari anteriori, cu modificările programei de consiliere şi orientare specifice învăţământul gimnazial – diriginţii au beneficiat de programele Consiliere şi orientare, conform nivelului şcolar al claselor, programe aranjate într-o formă adaptată machetelor planificărilor anuale şi semestriale la dirigenţie
Stabilirea de către diriginţi a intervalelor orare, în afara orelor de curs, pentru elevi şi părinţi în vederea desfăşurării activităţilor: – de suport educaţional, consiliere si orientare profesională pentru elevi (conform programei de consiliere şi orientare) – de suport educaţional, consiliere pentru părinţi Puncte forte: diriginţii sunt familiarizaţi, din anii şcolari anteriori, cu activităţile educative şi temele de interes educativ ce trebuie abordate în cadrul orelor de dirigenţie şi în cadrul întâlnirilor de consiliere cu părinţii – diriginţii au găsit pentru clasa lor, cea mai optimă variantă orară de desfăşurare la parametri calitativi înalţi ora de dirigenţie Puncte slabe: În locul orelor de dirigenţie, diriginţii susţin ore ce ţin de specialitatea fiecăruia.
Întocmirea planificărilor anuale si semestriale (orelor de consiliere dirigenţie, activităţi extraşcolare, activităţi educative cu părinţii)şi desfăşurarea activităţilor educative stabilite: Puncte forte: – diriginţii au fost familiarizaţi, din anii şcolari anteriori, cu machetele planificărilor anuale şi semestriale la consiliere şi orientare, elaborate unitar la nivelul colegiului – majoritatea diriginţilor au experienţă didactică în desfăşurarea activităţilor educative specifice statutului de diriginte – toţi diriginţii s-au implicat lunar în activităţi extraşcolare cu clasa pe care o manageriază; majoritatea diriginţilor au depăşit limita minimală de 1 activitate extraşcolară / lună – majoritatea diriginţilor au păstrat o comunicare bună şi periodică cu părinţii elevilor pe care îi coordonează Puncte slabe: Mare parte din orele de dirigenţie au devenit pur informale, accentul fiind pus pe discutarea situaţiei şcolare şi mai puţin pe dezvoltarea temelor propuse conform planificării
Întocmirea calendarului şedinţelor cu părinţii pe clase / şedinţelor Consiliului Reprezentativ al Părinţilor şi desfăşurarea acestora, conform graficului. Puncte forte: – diriginţii au beneficiat de tematică pentrui şedinţele cu părinţii, de machete ale proceselor verbale pentru şedinţe/ lectorate – majoritatea diriginţilor au respectat termenele stabilite şi au utilizat scenariile didactice propuse – toţi diriginţii au semnat parteneriatele şcoală-familie cu părinţii Puncte slabe: – există dificultăţi în colectarea la timp a proceselor verbale rezultate în urma şedinţelor cu părinţii – dificultăţi în a identifica şi aplica strategii coerente de motivare a părinţilor pentru a stabili un parteneriat eficient şcoală-familie                                                
Întocmirea calendarului activităţilor metodice la nivelul comisiei diriginţilor (în baza analizei raportului comisiei diriginţilor din anul şcolar trecut) şi desfăşurarea activităţilor metodice: Puncte forte: – au fost prezentate prin referate teme inovative şi de interes pentru perfecţionarea activităţii educative Puncte slabe: – preponderenţa scăzută a orelor demonstrative ca modalitate de abordare a temelor stabilite
Activităţi de cunoaştere a particularităţilor psihosociale şi de învăţare ale elevilor şi de management al relaţiilor psiho-afective de tip elev-elev şi elev-profesor   Puncte forte: – majoritatea  diriginţilor au prelucrat  Regulamentului de Ordine Interioară al scolii la clasă; – majoritatea diriginţilor au completat fişa de monitorizare a elevilor aflaţi în situaţia de risc şcolar, la nivel de clasă – majoritatea diriginţilor s-au preocupat şi implicat în creşterea coeziunii clasei şi rezolvarea situaţiilor tensionate de tip elev-elev sau elev – profesor – majoritatea diriginţilor s-au preocupat şi implicat în cunoaşterea stilurilor de învăţare la clasă şi promovarea acestora în rândul profesorilor de la clasă Puncte slabe: – există la nivelul anumitor clase, situaţii tensionate / scindări în grupuri ale colectivului, care nu se manifestă vizibil în plan comportamental, dar pot constitui sursă de conflict
Activităţi manageriere a situaţiei disciplinare a clasei Puncte forte: – s-a implementat (în strânsă colaborare cu Comisia de disciplină) o nouă procedură de sancţionare/ corectare a comportamentelor inadecvate a elevilor (fumatul în şcoală, absenteism şcolar, comportament agresiv etc.) – a existat o bună colaborare cu i Poliţia Bucov în vederea prevenirii şi combaterii cazurilor de indisciplină sau de devianţă socio-şcolară – în majoritatea cazurilor s-au manageriat eficient situaţiile de indisciplină sau de absenteism şcolar (comunicare şi consiliere cu părţile implicate, implicarea şi consilierea părinţilor, aplicarea sancţiunilor conform ROI etc.) Puncte slabe: – există dificultăţi de implementare unitară a procedurii de sancţionare/ corectare a comportamentelor inadecvate a elevilor (la nivelul fluxului informaţional şi de comunicare, în managementul completării documentaţiei, în monitorizarea activităţilor educative de reabilitare) – colaborare parţială dintre o parte din diriginţi şi parintii elevilor   pentru prevenirea şi combaterea abaterilor disciplinare din cadrul scolii – dificultăţi de stopare a fenomenului de absenteism şcolar la anumiţi elevi din învăţământul obligatoriu – dificultăţi, la anumite colective de elevi, de a păstra bunurile şcolare în condiţii bune
Activităţi consiliere şi orientare a elevilor Puncte forte: – derularea de activităţi consiliere si orientare, în cadrul orelor de dirigenţie privind programa si calendarul evaluării naţionale.  

MĂSURI PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚII

MANAGEMENT

-transparență decizională adecvată;

-administrarea eficientă a resurselor, în acord  cu descriptorii din standardele de calitate recunoscute la nivel național;

-respectarea codului de control intern prin identificarea și eliminarea factorilor de risc/de risc de corupție în atingerea obiectivelor;

-menținerea stării de siguranță în unitățile de învățământ;

CURRICULUM

-diversificarea ofertei educaționale în acord cu așteptările elevilor și cu fluctuațiile nevoilor comunității locale;

-atragerea familiilor elevilor în actul educațional;

-atragerea reprezentanților comunității în modernizarea bazei materiale a unităților de învățământ;

-respectarea codului de etică și conduită profesională de către cadrele didactice;

-dezvoltarea de proiecte comunitare ce urmăresc protecția mediului și căi de incluziune socială;

-implicarea în proiecte cu finanțare europeană ca resursă extrabugetară pentru programe de pregătire a resursei umane/modernizarea bazei materiale și a infrastructurii;

-menținerea și fluidizarea fluxului informațional.

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

-monitorizarea legalității activităților de constituire, de vacantare și de ocupare a posturilor didactice;

-realizarea diagnozei factorilor specifici rețelei școlare ținând cont de tendințele demografice și de dezvoltare socio-economică, astfel încât să se realizeze simultan calitatea și echitatea în educație;

-dimensionarea rețelei școlare și dimensionarea efectivelor de preșcolari/elevi în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;

INFORMATIZARE

-gestionarea riguroasă a bazei de date privind cadrele didactice, precum și baza de date SIIIR a școlii;

-asigurarea fluenței circuitului informațional intrare-ieșire;

-inventarierea, îndosarierea, depozitarea și conservarea documentalor din arhivă;

-asigurarea securității documentelor și a sigiliului instituției.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *